Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Varje region ska erbjuda en god hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Regionerna beslutar sedan om hur de verksamheterna som de ansvarar för ska organiseras.

Region Stockholm (inklusive Norrtälje) har idag tre former av avtal för att bedriva hälso- och sjukvård:

  • Lag om valfrihetssystem (LOV), används för vårdval.
  • Lag om offentlig upphandling (LOU), används för upphandlingar av privata utförare.
  • Direktavtal, används för utförare i egenregi.

Dessutom bedrivs regionfinansierad hälso- och sjukvård enligt:

  • Lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF), används för ersättningsetablering av läkare och fysioterapeuter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en del av Region Stockholm. Utifrån de behov av hälso- och sjukvård och tandvård som finns i länet beställer förvaltningen vård samt följer upp resultat och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare med avtal levererar den vård som länets invånare behöver.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg (KSON) i Norrtälje är en egen myndighet som bildades 2016. Förbundsmedlemmar i KSON är Region Stockholm och Norrtälje kommun. Utifrån Norrtälje befolknings behov av hälso- och sjukvård beställer KSONS förvaltning vård och omsorg, tecknar avtal och följer upp resultat och kvalitet. Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare med avtal levererar den vård som Norrtäljes invånare behöver.

Upphandlad vård enligt LOV

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV. Inom vårdvalen har patienter alltid möjlighet att välja vårdgivare. Vårdval innebär även att du som vårdgivare har rätt att etablera dig fritt inom vårdområdet så länge du uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om du inte lever upp till kraven. Ansökan kan göras löpande under året.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Upphandlad vård enligt LOU

Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145) används för att upphandla viss vård. Vårdgivare som är intresserade kan lämna anbud på utlysta upphandlingar.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Ägarförändring och leverantörsbyte för avtal inom LOV och LOU

Här finns information om vad som gäller vid överlåtelse av avtal och blankett för anmälan om förändrade ägarförhållanden.

Vård i egenregi

Den vård som utförs av de egenägda vårdgivarna regleras genom så kallade direktavtal. Det innebär att uppdraget efter förhandling ges till någon av Region Stockholms egenägda vårdgivare.

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter arvoderas enligt lag om läkarvårdsersättning, LOL, och lag om ersättning för fysioterapi, LOF. Det går inte att vara verksam inom LOL/LOF samtidigt som man är verksam inom ett vårdval i Region Stockholm.

Särskilda regler gäller om du driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

Hitta vårdgivare

Om du vill söka efter andra vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm kan du söka efter vårdutbud i Utbudstjänst SLL. Invånare och patienter ska i första hand använda 1177 Vårdguiden för att hitta vårdutbud och kontaktuppgifter.

Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

Kontakt

Frågor om ansökan och godkännande kan ställas per e-post till:

Vårdval Stockholm

Registrator

Vårdval Norrtälje

Registrator Norrtälje

 

För frågor kring specifika upphandlingar eller vårdval finns även kontaktuppgifter på respektive vårdavtals sidor:

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Relaterad information

De allmänna villkor som gäller för alla vårdavtal i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 30 april 2020

  • Faktagranskad: 10 december 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen