Brödsmule-navigation

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. De har också rätt att välja tandläkare för allmäntandvården. De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar.

Allmäntandvård

Barn får sin första kallelse till tandvården det år de fyller tre år. I november året innan barnet fyller tre år skickar Region Stockholm en folder till barnets vårdnadshavare. I foldern uppmanas föräldrar att välja och kontakta den mottagning där de vill att barnet ska få sin tandvård. Motsvarande information skickas en gång per månad till nyinflyttade barn och ungdomar i länet.

Patienten har alltid rätt att välja eller byta tandläkare om hon eller han inte känner sig nöjd eller trygg med sin nuvarande tandläkare. Den nya tandläkaren ser till att registrera patienten på sin mottagning.

Om patienten själv eller vårdnadshavaren vill betala

Vårdnadshavaren, om barnet är under 18 år, eller patienten, 18-23 år, ska alltid bli informerad om den fria barntandvården. För att avsäga den ska han eller hon skicka in en begäran om att själv finansiera tandvården till tandvårdsenheten.

Specialisttandvård

Barn och ungdomar som behöver specialisttandvård remitteras till valfri godkänd mottagning. Det gäller alla specialiteter utom tandreglering. Tandläkaren väljer tillsammans med föräldrarna och barnet vart remissen ska skickas.

Tandreglering

De barn och ungdomar som har störst behov av tandreglering får det på regionens bekostnad. Det kan vara allmäntandläkare, patient eller förälder som tar initiativet. Men det är alltid en specialisttandläkare som avgör om tandreglering kan ske på regionens bekostnad. Ungefär 25 procent av alla barn och ungdomar i Stockholms län får erbjudande om tandreglering.

Alla barn och ungdomar som behöver tandreglering remitteras till en konsulttandläkare i systemet Libretto. Hanteringen är helt elektronisk. Systemet känner av vilket urvalsområde barnet bor i och vilken konsult som ska ha remissen.

Patienter som valts ut för tandreglering väljer bland godkända vårdgivare inom tandregleringsvård.

Akutbehandling

En privat vårdgivare som begär ersättning för akutbehandling av en annan vårdgivares patient fakturerar i Libretto. Undantaget är om patienten i vanliga fall går hos Folktandvården, Karolinska Institutet eller Distriktstandvården, då ska du fakturera respektive vårdgivare direkt.

Ersättning

Barn och ungdomar som misstänks fara illa

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter för orosanmälan.

Rutin vid uteblivande från tandvårdsbesök avseende barn

Vårdval

Rutiner vid avtalets upphörande

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

Frågor och svar