Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Generellt tillåts avtalsparter (huvudleverantörer) att använda underleverantörer (undantag kan finnas) i Region Stockholm. Därmed utgör underleverantörer en del i den offentligt finansierade vården.

Hanteringen av underleverantörer utvecklas för närvarande av hälso-och sjukvårdsförvaltningen, HSF och det innebär att information och instruktioner kommer att utökas med tiden.

Underleverantör definition

Med underleverantör avses en leverantör som på uppdrag av en eller flera vårdgivare utför hela eller delar av det uppdrag som huvudleverantör har enligt avtal med Region Stockholm.

Huvudprinciper

Vid anlitande av underleverantör gäller generellt följande principer:

 • Aktuellt avtal anger om huvudleverantören har rätt att använda underleverantör för aktuellt uppdrag.
 • Huvudleverantören har det totala ansvaret för sin underleverantör och för att alla krav i avtalet som rör underleverantörens uppgifter är uppfyllda.
 • Huvudleverantör ansvarar för att kontrollera att underleverantör har kapacitet och kompetens för att utföra uppdraget.
 • Den vård som utförs av underleverantören ska också journalföras och rapporteras av underleverantören.
 • Region Stockholm ska inte belastas ekonomiskt om huvudleverantörer använder underleverantörer.
 • Ersättning utgår alltid till huvudleverantören.
 • Huvudleverantör ska skriftligt informera HSF vid användande av underleverantör.
 • All kontakt sker mellan beställaren (HSF) och huvudleverantören (avtalspart).

Den som är huvudleverantör (har avtal med Region Stockholm) har i normala fall rätt att anlita underleverantörer för utförande av sitt uppdrag, men det ska framgå av aktuellt avtal att det är tillåtet. HSF tillåter normalt inte att underleverantör i sin tur anlitar underleverantör för att utföra vård åt leverantör.

Journalföring och rapportering av vård

Den som utfört vården ska rapportera och journalföra sina egna vårdkontakter. Det innebär att en underleverantör behöver tillgång till de aktuella IT-system och tjänster som krävs för sitt åtagande till huvudleverantören. Avtalens krav på digitala förmågor även gäller underleverantören.

Det måste framgå av rapportering och vid uppföljning var vårdhändelsen utförts, av vem och på vilket uppdrag/avtal.

Vård som tillhandahålls av en underleverantör som inte är att betrakta som en vårdgivare ska journalföras hos huvudleverantören. Huvudleverantören ska i dessa fall rapportera samtliga vårdkontakter som underleverantören haft/utfört inom ramen för sitt avtal. Detta gäller vanligen inhyrd personal eftersom dessa lyder under huvudleverantörens verksamhetschef och ledningssystem (huvudleverantörens vårdgivaransvar).

Ersättning

Det ska inte belasta Region Stockholm ekonomiskt om huvudleverantörer använder underleverantörer. Eventuella kostnader förknippade med anlitandet och införandet av underleverantörer belastar huvudleverantör. Hur stor kostnad som ska debiteras huvudleverantören för det systemstöd som underleverantören utreds.

Regionen betalar ersättningen till avtalspart, det vill säga till huvudleverantör.

Anmälan om användande av underleverantör

En skriftlig anmälan om att underleverantör ska anlitas för del av uppdraget ska skickas till ansvarig för avtalet.

Om det är ett nytt avtal ska detta göras sex veckor före driftstart, om den inkommer sent är det inte säkert att underleverantören är implementerad i de IT-system som krävs för uppdraget innan planerad driftstart.

All kontakt ska ske mellan huvudleverantören och förvaltningen, eftersom avtalsförhållandet endast är mellan beställaren och huvudleverantören.

 1. Anmälan ska innehålla ett intygande om att underleverantören uppfyller krav på kompetens och kapacitet. Om underleverantören är en vårdgivare ska registerutdrag från IVO:s vårdgivarregister bifogas.
 2. Leverantören ska ange vilka IT-system underleverantören ska ha tillgång till för att denne ska kunna utföra sitt uppdrag. De system och tjänster som anges ska avse aktuellt uppdraget. Underleverantören ska aldrig få tillgång till mer systemstöd än uppdraget kräver.
 3. Avtalsansvarig gör en beställning för att underleverantören ska få tillgång till de IT system som krävs för uppdraget.

Avsluta underleverantör

Om en underleverantör ska avsluta uppdraget ska huvudleverantören informera skriftligen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF minst sex veckor innan avslut ska träda ikraft.

 • Uppdaterad: 13 oktober 2021

 • Faktagranskad: 13 oktober 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen