Brödsmule-navigation

Uppdrag

I uppdraget ingår att tillsammans med socialtjänsten erbjuda och genomföra fem extra hembesök för nyfödda barn till samtliga förstagångsföräldrar. BVC som arbetar med hembesöksprogrammet ska arbeta utifrån de riktlinjer som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger kring utökat hembesöksprogram.

Kriterier för godkännande

För att en ansökan om tilläggsuppdraget ska kunna beviljas, måste följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Mer än en barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska
  2. Minst 100 listade barn som är under ett år
  3. Relativt CNI (Care Need Index) över 1,5
  4. Påbörjad kontakt och samtal med socialtjänsten

1. Mer än en barnsjuksköterska alternativt distriktsköterska

Vid ansökningstillfället skall det finnas mer än en anställd barnsjuksköterska alternativt distriktsköterska på aktuell BVC.

I de fall rekrytering är nödvändig för att utföra utökat hembesöksprogram, ska det vid ansökningstillfället till utökat hembesöksprogram kunna uppvisas att en anställning kommer att ske. Ersättning utbetalas inte förrän rekryteringen av den person som på sökande BVC avses arbeta med hembesöksprogrammet är klar.

2. Minst 100 listade barn som är under ett år

Det ska på BVC vid det första ansökningstillfället finnas minst 100 listade barn som är under ett år per den 31 december. Antalet listade barn under ett år tas fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ur Liston den 31 december året innan ansökan gäller.

3. CNI

CNI tas fram för ett kalenderår i taget och beställs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen från Statistiska centralbyrån. För 2019 beräknas uttaget på listade barn den 31 oktober 2018.

För nystartade mottagningar som inte finns med i aktuell CNI-rapport beräknas mottagningens värde utifrån snittet av de övriga mottagningarna i kommunen/stadsdelen.

Gränsvärdet som kommer att gälla för 2019 är relativt CNI 1,5. BVC som har under det värdet kommer inte att kunna beviljas utökat hembesöksprogram.

4. Påbörjade kontakter och samtal med socialtjänsten

För att kunna beviljas tilläggsuppdraget ska BVC ha tagit kontakt och påbörjat samtal med socialtjänsten i aktuell kommun/stadsdel. För att hembesöksprogrammet ska få önskat genomslag är det av vikt att arbetet är väl förankrat i respektive organisation och det är lämpligt att BVC skriver samverkansavtal med socialtjänsten om det vidare arbetet.

Ansöka om tilläggsuppdrag

Ansökningsblankett - utökat hembesöksprogram BVC

Ansöka tillsammans med annan BVC

BVC som ligger inom samma kommun eller stadsdel har möjlighet att ansöka tillsammans. Huvudregeln är då att de kommer att samverka med samma socialtjänst. Gällande beräkning av CNI kommer mottagningarnas gemensamma medelvärde att ligga till grund för bedömningen. Om exempelvis BVC A har CNI 2,0 och BVC B har CNI 1,2 kommer deras gemensamma CNI att vara 1,6.

De BVC som beviljas kommer då att ersättas som övriga BVC med en grundersättning och en ersättning baserad på antalet barn.

Ersättning

Ersättningen är dels baserad på en grundersättning och dels en ersättning som är baserad på antalet barn under ett år på BVC den 31 december året innan (uppgiften tas fram i Liston av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen). Grundersättningen uppgår till 500 000 kronor per år och ersättningen utifrån antal barn under ett år enligt tabellen nedan.

Antal barn

Belopp per år

100

30 000 kr

150

60 000 kr

200

90 000 kr

250

120 000 kr

300

150 000 kr

Exempel: En BVC som har 230 listade barn under ett år får 90 000 kronor baserat på antalet barn samt 500 000 kronor i grundersättning, sammanlagt 590 000 kronor.

Ersättningen för hembesöksprogrammet betalas ut med 1/12 per månad och läggs in som tillägg i Vårdfaktura.

Kontakt

Carl-Henrik Mattsson | Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård