Uppdrag och målgrupp

Personer i social och ekonomisk utsatthet har ökad risk att utveckla ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Husläkarmottagningar i de mest socialt och ekonomiskt utsatta områdena i Stockholms län har fått uppdraget att ge ett utökat hälsofrämjande stöd till invånarna. Uppdraget ska bidra till att ge bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa och målet är att fysisk och psykisk hälsa ska förbättras hos invånarna.

Det innebär att de genomför hälsofrämjande insatser nära invånarna. Utgångspunkten är att möta personerna där de befinner sig i sin vardag. Det kan till exempel vara i skola, mataffär, apotek, simhall och föreningar. En viktig del i uppdraget är att samarbeta med lokala aktörer. Insatser ska präglas av en helhetssyn på målgruppen ur fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt hänseende. En samordnare ska utses och arbetet ska bedrivas i team.

Uppdraget innebär att arbeta för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan och förebygga framtida ohälsa hos personer i närområdet genom att:

 • genomföra riktade hälsofrämjande insatser
 • öka kunskapen om fysisk och psykisk hälsa samt de påverkbara sambanden mellan hälsa och levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och hälsosam mat
 • tidigt upptäcka riskfaktorer för ohälsa som till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, blodfetter, nedsatt andningsfunktion och övervikt eller fetma och därefter kunna initiera tidiga insatser
 • i insatser beakta psykisk hälsa och stärka individen, bryta isolering och skapa tillit
 • förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för personer som är i behov av vård, men som sällan söker sig till hälso- och sjukvården.

Kriterier och ersättning

Husläkarmottagningar som har en listad befolkning med högt relativt Care Need Index (CNI), 1,8000 eller högre och har fler än 5 000 listade patienter utför uppdraget från 1 januari 2020. Vårdgivarna tilldelas årligen ersättning för att särskilt avsätta resurser för att utföra uppdraget. Ersättningen består av en fast del och en del utifrån antalet listade på mottagningen. Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 februari 2019 och är en del av ordinarie husläkaruppdrag.

Husläkarmottagningar med uppdraget 2020

 • Fittja Vårdcentral
 • Vårbergs Vårdcentral
 • Familjeläkarna Husby
 • Järva Vårdcentral
 • Rinkeby Vårdcentral
 • Husby Akalla vårdcentral
 • Tensta vårdcentral
 • Capio Vårdcentral Wasa
 • Ronna Vårdcentral
 • Tveta Hälsocentral
 • Kringlans Vårdcentral
 • Capio Vårdcentral Kista
 • Riddarens Vårdcentral
 • Capio Vårdcentral Rågsved
 • Arkadens Läkarmottagning

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta:

Relaterad information

Husläkaruppdraget och tilläggsavtal

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt vilka tilläggsavtal som finns. Förfrågningsunderlag och kontaktuppgifter.