Uppdrag och målgrupp

Psykosociala insatser är en del i första linjens hälso- och sjukvård när det gäller psykisk ohälsa och missbruk. Insatserna ska vara en naturlig del i husläkarverksamhetens förebyggande arbete och rehabilitering.

Psykosociala insatser ska främst syfta till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar med fokus på den enskildes problemområde som ångest, depression, stress, beroende eller kris.

Insatserna ska ges så att patientens egna resurser tillvaratas, och när så är aktuellt, bidra till återgång i arbete.

Målgruppen omfattar främst patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och patienter i behov av krisstöd. De psykosociala insatserna ska inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och ungdomspsykiatrins specialistkompetens.

Behandlingsriktlinjer

Psykosociala insatser ska föregås av bedömning av läkare i vårdgivarens egen husläkarverksamhet eller av legitimerad psykolog med kompetens i psykiatrisk bedömning. Vård- och handlingsprogrammens rekommenderade bedömningsinstrument ska användas. Patient med uppenbar krisreaktion kan hänvisas direkt till personal inom det psykosociala uppdraget.

Huvudinriktningen är att de psykosociala insatserna ska ges som korta behandlingsserier. Om nationella riktlinjer, regionala och lokala vård- och handlingsprogram anger längre behandlingsserier, ska dessa följas. Likaså ska dessa riktlinjer följas gällande gränsdragningen till de sjukdomstillstånd och behandlingar som ska ges av psykiatrisk specialistkompetens.

Personal som utför psykosociala insatser ska vara socionom med lägst basutbildning i psykoterapi, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med lägst basutbildning i psykoterapi. Behandlande personal ska ha grundläggande psykoterapiutbildning i aktuell metod samt även kompetens i den specifika behandling som ges.

Godkända vårdgivare

Många husläkarmottagningar har kompetens i kognitiv beteendeterapi. Du hittar vårdgivare med avtal för husläkarverksamhet på länken nedan, använd sedan filtren för att filtrera fram specifikt utbud.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdraget kontakta:

Relaterad information

Psykiatristöd

Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.