Från 1 januari 2016 infördes en förändrad uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamheten i landstinget. För att utveckla modellen vidare och skapa bästa möjliga framtida uppföljnings- och ersättningsmodell prövar Stockholms läns landsting en alternativ modell under projektet Kroninnovation. I projektet deltar i nuläget fyra husläkarmottagningar i Hässelby-Vällingby. Projektet pågår till och med 31 december 2017.

Den uppföljnings- och ersättningsmodell som prövas i projektet ska ge husläkarverksamheten större frihet att utveckla sina mottagningar mot en mer värdebaserad vård, en vård som ger bästa möjliga hälsa till lägsta möjliga resursförbrukning. Fokus ska ligga på kroniskt sjuka och vårdtunga patienter.

"Syftet är att skapa bästa möjliga uppföljnings-och ersättningsmodell för införande 2017/2018"

I pilotprojektet Kroninnovation ingår bland annat:

  • Att pröva nya arbetssätt, vårdformer och e-hälsotjänster. Under projektet kommer man bland annat att pröva i vilken utsträckning som videobesök kan ersätta fysiska besök på mottagningen.
  • Att utveckla nya sätt att mäta patientupplevd vårdkvalitét. Detta görs i nära samverkan med de mottagningar som ingår i piloten, och med nationella patientenkäten som genomförs årligen av SKL, Sveriges kommuner och landsting.
  • Att testa effekten av att en större del av ersättningen utgår för listningen av patienter. Ersättningen per listad patient viktas så att de med stort vårdbehov ger högre ersättning.
  • Att testa effekten av att samma besöksersättning utgår för vårdbesök som sker per videolänk som för fysiska besök.
  • Att utvärdera effekten av en relativ höjning av ersättningen för hemsjukvårdspatienter.

Arbetsmetoden utvärderas löpande av forskare från Karolinska institutet.

Piloten genomförs i samarbete med vårdgivare

Den förändrade ersättningsmodellen som infördes vid årsskiftet, kommer att vidareutvecklas i samarbete med de vårdgivare som deltar i projektet.

"För vårdgivarna syftar förändringarna till en större frihet att utforma verksamheten efter sina listade patienters behov."

 

Likaså ska stödet till vårdgivare förbättras. Det gäller framför allt att ta fram relevant underlag för att vårdgivarna ska kunna utvärdera sina egna insatser.

Genom att engagera vårdgivare i utvecklingsarbetet vill SLL säkerställa att de kommande förändringarna får önskad effekt.

Högre listersättning – lägre besöksersättning

I piloten testas en modell där 70 procent av ersättningen utgår för listning och 30 procent för besök. Det ersättningssystem som infördes för övriga husläkarmottagningar i länet är redan ett steg i den här riktningen.

Ersättningen till en mottagning ska ge vårdgivaren utrymme för de besök som patienterna behöver.

Ersättningen viktas efter två index

Ersättningen per listad patient viktas så att de med förväntat stort vårdbehov ger högre ersättning. Sjukligheten, mätt enligt indexet ACG (Ajusted Clinical Gruops), bestämmer 80 procent av ersättningen, medan 20 procent bestäms av socioekonomiska faktorer, mätt enligt indexet CNI (Care Need Index).

ACG är ett system för att hitta patienter med likartad resursförbrukning baserat på historiska diagnoser, ålder och kön. Ett hundratal patientgrupper, Adjusted Clinical Groups (ACG), tilldelas en vikt baserat på medelkonsumtionen av sjukvård i denna cell jämför med medelkonsumtionen totalt. ACG används idag av ett flertal landsting för att fördela listningsersättning inom primärvården.

Samma ersättning för besök hos sjuksköterska

Det ersättningssystem som testas i piloten innebär att man överför prioriteringar till vårdpersonalen. I det tidigare systemet har aktiviteten i stor utsträckning styrt ersättningen (främst läkarbesök). Det nya systemet ska i större utsträckning bidra till att verksamheten kan använda sina resurser på bästa sätt. Ett exempel är man i större utsträckning kan använda sjuksköterskornas kompetens fullt ut i vården.

"Högutbildade sjuksköterskor, ofta med specialistkompetens, kan i större utsträckning möta patienterna."

 

I piloten prövas att ge samma ersättning för alla besök, oavsett vilken personalkategori som behandlar patienten. Hembesök där tillägget finns kvar, samt psykosociala besök, är dock undantagna.

Vårdbesök via videolänk testas

En annan del i piloten är att testa effekten av samma besöksersättning för vårdbesök som sker per videolänk som för fysiska besök. Försöksverksamheten kommer att visa vilka patientgrupper som har nytta av videobesök som omhändertagandeform.

Någon ersättning för videobesök har hittills inte funnits i husläkarverksamhetens förfrågningsunderlag.

Enligt förfrågningsunderlagets allmänna villkor finns i nuläget inte heller några incitament för att erbjuda sina patienter egna videotjänster. E-tjänster får enbart erbjudas via inloggning på 1177 Vårdguiden och i nuläget finns inte heller möjlighet att koppla på tredjepartslösningar.

Bättre underlag för verksamhetsutveckling

För att vårdgivare ska kunna förbättra sin verksamhet behöver man förstå effekterna av genomförda förändringar. I piloten Kroninnovation testas därför flera stödfunktioner för utvärdering av förändringar i verksamheten. Fokus för utvärderingsstödet ligger på tillgänglighet.

"Eftersom en större del av ersättningen i den nya modellen är fast och en mindre del rörlig, är det särskilt viktigt att följa upp hur detta påverkar tillgängligheten."

 

I piloten kommer man exempelvis att fråga patienterna hur de upplever tillgängligheten samtidigt som man mäter antal vårdbesök. Sammantaget syftar de förändringar som testas i piloten till en bättre hälsa för patienten. Det gäller särskilt patienter med sjukdomar och besvär som kräver livslång behandling och omvårdnad.

För vårdgivarna syftar förändringarna till en större frihet att utforma verksamheten efter sina listade patienters behov.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information