Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.

Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:

  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.

Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Patienter med enbart lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom ska hänvisas till husläkarmottagning eller till den psykiatriska vården.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag - ME/CFS

Tilläggsuppdrag som omfattar specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Godkända vårdgivare, ansökan, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Multimodal rehabilitering (MMR)

I förfrågningsunderlaget specificeras att de godkända vårdgivarna ska arbeta med så kallad multimodal rehabilitering (MMR) enligt den biopsykosociala modellen. Det innebär arbete i team med patienten under en viss period då psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning kombineras.

De vårdgivare som godkänns ska arbeta på den specialiserade nivån, MMR 2.

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2019.

Förfrågningsunderlag som gäller till 30 april 2019

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller till och med 30 april 2019 och för vårdgivare som valt att stanna i tidigare avtal.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 maj 2015, för vårdgivare som valt att stanna i tidigare avtal.

KVÅ-koder

Innehåller KVÅ-koder för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, med eller utan samsjuklighet, MMR2.

Ersättning

Ersättningen till vårdgivarna består av en rörlig ersättning för varje besök och en fast ersättning för avslutad bedömning och/eller avslutad rehabilitering.

Modellen innehåller också ett ersättningstak för genomsnittlig ersättning per färdigrehabiliterad patient.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Inför driftstart

Checklista inför driftstart

Checklistan gås igenom vid driftstartsmötet cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdraget kontakta:

Relaterad information