Till start

Vårdgivarguiden

Diagnosrelaterade grupper (DRG), används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats gemensamt av de nordiska länderna.

NordDRG togs i bruk 1997 av Region Stockholm och ersattes 2013 av NordDRG CC. DRG-systemet innebär att patienters vårdkontakter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. Grupperingen görs utifrån vad som registreras i våra patientadministrativa system, nämligen kod för huvud- och bidiagnos (ICD-10-SE), åtgärdskoder (KVÅ), ålder, kön, samt utskrivningssätt för slutenvård.

DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen (fallblandning/case mix) på olika sjukhus eller i olika landsting. Eftersom DRG- systemet tar hänsyn till resursförbrukning, det vill säga kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende produktivitet (kostnad per DRG-poäng).

NordDRG CC har utvecklats för slutenvård, psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi, öppenvård på sjukhus och för Primärvård. Socialstyrelsen förvaltar och underhåller den svenska delen av NordDRG CC. Logiken i NordDRG CC uppdateras varje år.

Vägledning till NordDRG

Vägledning till NordDRG CC 2016 är en förenklad version av grupperingslogiken i NordDRG CC och är i de flesta fall fullt tillräcklig för att användaren ska förstå den fullständiga manualen.
Observera att 2016 års dokument gäller även år 2019.

Ändringar till DRG

Logiken i NordDRG CC uppdateras vid årsskiftet. I november dryga året innan förändringarna träder i kraft beslutar expertgruppen och styrgruppen för NordDRG om vilka större utvecklingsområden som ska utredas. Förslag till ändringar av mindre karaktär kan skickas till Socialstyrelsen till och med februari månad för att komma med i nästa års uppdatering.

I april diskuterar expertgruppen för NordDRG förslag till förändringar som styrgruppen för NordDRG sedan fattar beslut om. Kriterier för att inrätta nya DRG-grupper finns att läsa om på:

DRG-grupperare

Kontakt

Har du frågor om DRG, kontakta:

Vårdinformatik

 

  • Uppdaterad: 9 juli 2019

  • Faktagranskad: 23 april 2019

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen