Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övervikt och obesitas

I Region Stockholm utgår det strategiska arbetet med övervikt och obesitas från kunskapsstyrningen.  De regionala programområdena (RPO) har i uppdrag anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt samt säkra att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patientuppgift. De primära nationella kunskapsstöden inom området övervikt och obesitas är Nationellt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor samt Nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

Centrala RPO:er i arbetet med övervikt och obesitas är: RPO Barn och ungdomars hälsa; RPO Endokrina sjukdomar; RPO Levnadsvanor och RPO Primärvård. Barn och ungdomars hälsa har en arbetsgrupp som arbetar med övervikt och obesitas och Endokrina sjukdomar en arbetsgrupp som arbetar med obesitas.