Brödsmule-navigation

Hela samhället digitaliseras. Invånare förväntar sig att kunna ha kontakt med vården på flera olika sätt. Vi vill kunna möta invånare där de är och erbjuda en mer flexibel vård där digitala vårdmöten kompletterar övriga vårdkontakter. Digitala vårdmöten kan även möjliggöra nya arbetssätt inom vården.

Programmet Digitala Vårdmöten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapar förutsättningar för alla vårdgivare att öka användningen av digitala vårdmöten och integrera det som en del av det reguljära vårdutbudet.

Tillämpningsanvisningar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram tillämpningsanvisningar för digitala vårdmöten. Anvisningarna är en vägledning för dig som vårdgivare för att säkerställa att digitala vårdmöten följer de regelverk som finns för bland annat säkerhet, teknisk integration och juridik. Anvisningarna gäller från och med den 1 januari 2018.

Tillämpningsanvisningar för digitala vårdmöten

Gäller husläkarverksamheter och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm. Beskriver de krav som vårdgivare ska följa när digitala vårdmöten erbjuds.

Tillämpningsanvisningarna för digitala vårdmöten gäller i ett första skede för husläkarverksamheter som bedriver vård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Från och med 1 maj 2018 kommer de även gälla för Barn och- ungdomsmedicinska mottagningar. Anvisningarna beskriver de krav och förutsättningar som vårdgivare ska följa när digitala vårdmöten erbjuds.

Nationellt integrationsramverk

Varje vårdgivare ansvarar själv för att anskaffa en videotjänst, exempelvis genom att teckna avtal med en leverantör, och för att anpassa videotjänsten till det nationella integrationsramverket. Det nationella integrationsramverket beskriver krav på den tekniska lösningen avseende patient- och informationssäkerhet. Vårdgivaren kan utöver detta kravställa andra funktioner för videotjänsten så länge de följer integrationsramverk och tillämpningsanvisningar.

Som vårdgivare behöver du ha kunskap om de generella krav som ställs enligt patientdatalagen, den nya dataskyddsförordningen GDPR och andra regelverk. Integrationsramverket och anvisningarna utgör ett kompletterande stöd för att kunna erbjuda videomöten till sina patienter på ett säkert sätt.

Det nationella integrationsramverket för digitala vårdmöten finns tillgängligt på 1177 Vårdguidens e-tjänster, se länk nedan. De delar som är aktuella för videomöten i SLL är:

 • Huvuddokument - Allmän beskrivning
 • Bilaga 1 – Krav anslutande videoleverantör
 • Bilaga 2 - Verksamhetssystem Tidbokning

Komma igång

Vad behöver vi göra för att kunna börja med videomöten?

Se över behov och möjligheter i er verksamhet

Starta med att se över just er verksamhets behov och vad ni vill uppnå med att erbjuda videomöten för era patienter.

Exempel på frågor att ställa sig:

 • När vill ni kunna erbjuda videomöten?
 • Till vilka patientgrupper?
 • Är det några särskilda besökstyper och/eller medicinska indikatorer som ska omfattas?
 • På vilka sätt ska det vara möjligt att boka videomöten?
 • Vilka i verksamheten kommer att beröras?
 • Vem ska genomföra videomöten med patienter?
 • Vem kommer att administrera och/eller instruera och införa videomöten i verksamheten?

Ersättning för videomöten och andra digitala vårdmöten styrs av det avtal ni har med Stockholms läns landsting. Kontakta er avtalshandläggare om det finns osäkerhet kring avtal och ersättning.

Anskaffande av videotjänst

När ni har etablerat kontakt med en leverantör av videotjänst, eller på egen hand har tillgång till en videotjänst, kan arbetet börja med att se över anpassning till integrationsramverket. Leverantör bör gå igenom den allmänna beskrivningen av ramverket, den tekniska bilagan och bilagan för tidsbokning (Bilaga 1 och 2).

Ramverket är ett stöd till vårdgivare för att säkerställa att de lagkrav som finns på området uppfylls samt innehåller anvisningar om hur man gör för att kunna integrera med 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidsbokning och åtkomst till videotjänst från journalsystem.

Säkerställ att adekvata avtal med leverantör finns, både gällande hantering av tjänsten och gällande särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör. Stöd och hjälp för säker hantering av personuppgifter finns i SLLs riktlinjer för informationssäkerhet. 

Kontakta förvaltning av verksamhetens journalsystem

För att integrera en videotjänst till journalsystem/tidbokningssystem krävs att systemet stödjer ett sådant uthopp till en extern tjänst. Kontakta din journalsystemsförvaltning för att få information om vilka funktioner som stöds i din mottagnings journalsystem. I ramverket finns generiska tillämpningsanvisningar för en sådan integrering, se bilaga 2.  Journalsystemet måste vara anpassat och anslutet till den nationella tjänsteplattformen. För kontaktinformation till journalsystemsförvaltning, se webbtidbok.

Anslut verksamhetens videotjänst till 1177 Vårdguidens e-tjänster

En anslutning av videotjänsten till 1177 Vårdguidens e-tjänster görs genom att ansluta tjänsten som en uthoppstjänst (vilket är en av de stödtjänster som 1177 Vårdguidens e-tjänster erbjuder). Att ansluta innebär att videotjänsten blir nåbar för patienter från inloggat läge på 1177.se. En inledande intresseanmälan görs i samråd med regional förvaltning genom digitalavardmoten.hsf@sll.se

En förutsättning för att ansluta videotjänsten som uthoppstjänst enligt ovan är att mottagningen redan är ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Anslut till webbtidbokning

Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

Tillfälligt avsteg

Videotjänster bör kunna anslutas till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Avsteg från kravet att ansluta sin videotjänst kan beviljas efter anmälan till respektive avtalshandläggare. Detta innebär att videotjänster ska anpassas efter integrationsramverket. Under en begränsad period då vidare utvecklingsarbete kopplat till de nationella tjänsterna planeras, kan avsteg göras från anslutning. Arbetet beräknas pågå under 2018 och 2019, vilket innebär att avsteg beviljas även för hela 2019. Varje mottagning som ska begära ersättning för videomöten ska därför anmäla detta till sin avtalshandläggare.

Exempel på ett videomötesflöde

Flödet för ett videomöte kan se olika ut beroende på vilken videoleverantör och journalsystem vårdgivaren har.

Så här skulle det kunna se ut:

 • Ett videomöte bokas av vårdpersonal i mottagningens tidbokningssystem eller av patient via webbtidbok på 1177.se.
 • En länk till den externa videotjänstens "väntrum" genereras i tidbokningssystemet för både vårdpersonal och för den patient som ska genomföra mötet. Länken skickas till patientens inkorg och/eller bokade tider på 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 • Länken för vårdpersonal blir tillgänglig från vald patients journal. I väntrummet kan parterna välja att själva starta videomötet när båda är redo.
 • Efter avslutat videomöte lämnar de mötesrummet i videotjänsten och kommer tillbaka till den vy de startade från.

Patienten kan nå videomötet antingen via mottagningens/vårdgivarens egenutformade videomötesapplikation eller webbsida alternativt via 1177 Vårdguidens e-tjänster; i inkorgen eller via bokade tider. Vårdpersonal kan nå mötet direkt från tidbokningssystem. Efter avslutat videomöte journalförs vårdkontakten som vanligt.

2017 genomfördes ett projekt för att testa användningen av videomöten i primärvården. Nio husläkarmottagningar deltog. Läs resultatrapporten och delrapporterna.

Pilotprojekt videomöten

2017 genomfördes ett projekt för att testa användningen av videomöten i primärvården. Nio husläkarmottagningar deltog. Läs resultatrapporten och delrapporterna.

Dialogmöte med vårdgivare

Frågor och svar

Kontakt

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss som arbetar med digitala vårdmöten?

För frågor om riktlinjer exklusive teknisk lösning, kontakta: