Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Digitalisering innebär att med hjälp av digitala tjänster göra saker på nya sätt. Digitalisering skapar möjligheter att modernisera och förbättra vården genom till exempel högre tillgänglighet, förbättrad vårdkvalitet, ökad effektivitet, ökad patientdelaktighet, samt förebyggande av sjukdom.

Region Stockholm vill skapa förutsättningar för  digifysisk vård, det vill säga att vården ska kunna tillhandahållas på det sätt som är mest lämpligt vid varje tillfälle; utifrån medicinskt behov, patientens önskemål och effektivt resursanvändande. Det är vårdgivarens ansvar att besluta vilken kanal, fysisk eller digial, som är mest lämplig i varje situation.

Vad är digitala vårdtjänster?

Digitala vårdtjänster är hälso- och sjukvård som sker genom digital distanskontakt, det vill säga genom någon form av digital kommunikation där en identifierad patient och hälso- och sjukvårdspersonal är rumsligt åtskilda.

Kontakten kan ske på olika sätt och genom olika typer av kanaler, exempelvis;

  • Videomöte – vårdkontakt med hjälp av videoteknik så att deltagarna ser och talar med varandra i realtid. Ett videomöte kan i vissa fall motsvara ett fysiskt besök.

  • Skriftlig digital vårdkontakt – skriftlig dialog där patienten kan ställa frågor och/eller bifoga bilder samt få svar. Chatt är en typ av digital dialog som kan ske både synkront, det vill säga när båda parter deltar vid samma tillfälle, eller asynkront då meddelandena besvaras vid olika tillfällen, när det passar parterna bäst.

  • Telefonkontakt – distanskontakt via telefon, endast ljudöverföring.

Vilka digitala vårdtjänster ska användas?

En digital vårdtjänst ska användas för att nå ökad delaktighet och tillgänglighet för invånare. För att öka tillgängligheten ställer Region Stockholm krav på digitala tjänster genom avtal med vårdgivarna. Det innebär att förutsättningar, till exempel rapportering och ersättning, för vårdgivare gällande digitala vårdtjänster framförallt framgår i vårdgivarens avtal med Region Stockholm.

Digitala tjänster från 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ska vara den första vägen in i vården och kunna lotsa invånaren till digital vård när det är relevant och till bokning av fysiskt besök när det finns ett behov av det. Vårdgivarens olika kontaktmöjligheter, fysiska och digitala, ska kunna hittas via 1177.se tillsammans med vårdgivarens vårdutbud.

Genom inloggning på 1177.se erbjuds även ett antal tjänster för digital kommunikation mellan vårdgivare och patient. Exempelvis tjänster för tidsbokning, kontaktförförfrågning, receptförnyelse och plattform för vårdgivare att erbjuda stöd- och behandlingsprogram digitalt. Tjänsterna är kvalitetsgranskade av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen men det är dock alltid vårdgivaren som ansvarar för att användandet av tjänsterna uppfyller lagar och regler gällande informationssäkerhet, patientsäkerhet och dataskydd. I de fall vårdgivare vill erbjuda fler möjligheter till digital kommunikation än de som erbjuds via 1177.se ansvarar de själva för anskaffandet av sådan tjänst.

Mer information om de tjänster som nås via inloggning på 1177.se

Digitala tjänster som vårdgivaren anskaffar själv

Vårdgivare som utför vård åt Region Stockholm och anskaffar egna digitala tjänster för utförandet av det avtalade vårduppdraget ansvarar själv för kvalitetsgranskningen. Det är alltid vårdgivaren som ansvarar för att tjänsterna som används uppfyller lagar och regler gällande informationssäkerhet, patientsäkerhet och dataskydd.

Tänk på att:

  • vårdgivaren ska säkerställa att de tjänster som används inkluderas i det ordinarie informationssäkerhetsarbetet. Vårdgivaren behöver även säkerställa detta genom adekvata avtal med eventuell leverantör av tjänsten, både gällande hantering av tjänsten och personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör. Stöd och hjälp för säker hantering av personuppgifter finns i Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet, 
  • invånare ska kunna nå vårdgivares samtliga kanaler för vårdkontakter via 1177 Vårdguiden, till exempel via en länk från den sida på 1177 Vårdguiden där vårdgivarens övriga information finns,
  • det ska vara tydligt för invånare att de digitala vårdtjänsterna sker på uppdrag av Region Stockholm. Uppdragsmärket ska användas i vårdgivarens egna kanaler,
  • det ska vara tydligt för patienten vad den digitala vårdtjänsten kostar samt att om den kostar något också genererar högkostnadsskydd,
  • ingen ska hindras från att använda tjänsten på grund av funktionsnedsättning.

Region Stockholm kan inte ge direkta råd eller bedömningar gällande tjänster som vårdgivarna anskaffar eftersom dessa alltid måste grundas på den aktuella situationen och vårdgivarens förutsättningar. Regionen är inte tillsynsmyndighet och har inte heller ansvar för beslutad hantering hos vårdgivaren. Respektive tillsynsmyndighet (beroende på lagrum) tillhandahåller råd och kan även rådfrågas i viss utsträckning.

Informationssäkerhet

Vårdgivaren ansvarar för att införande och användande av digitala tjänster och tekniska plattformar följer de lagkrav och riktlinjer som hänvisas till i vårdgivarens vårdavtal med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska ansvara för det ordinarie informationssäkerhet- och dataskyddsarbetet.

Digitala tjänster och tekniska plattformar ska alltid hanteras utifrån ett patient- och informationssäkerhetperspektiv och följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter. All digital kommunikation och överföring av bilder, som sker synkront eller asynkront, ska hanteras utifrån dessa kriterier och avser exempelvis autentisering av användare, spårbarhet samt säker hantering och lagring av personuppgifter. Detta görs inom ramen för vårdgivarens ordinarie informationssäkerhetsarbete.

När verksamheten inför ny eller förändrad teknik, arbetssätt, metoder eller processer, ska vårdgivaren identifiera risker för patienter och verksamhet. Riskanalysen ska dokumenteras och i dokumentationen ska det framgå vilka skyddsåtgärder som har implementerats för att helt undvika och eller minimera identifierade risker. Särskild försiktighet bör iakttas gällande molntjänster och lagring och hantering av bilder, bilagor och chattar efter avslutad digital kommunikation.

Informationssäkerhetsarbetet utgår från Region Stockholms Informationssäkerhetspolicy samt Riktlinjer för informationssäkerhet. Mer vägledning finns på sidan Att jobba med informationssäkerhet.

Att jobba med informationssäkerhet

Hur en verksamhet kan jobba med informationssäkerhet i sex steg.

Kontakt med patienter över nätet

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

Patientsäkerhet och digitala vårdtjänster

Vårdgivare ska följa gällande lagar och förordningar för patientsäkerhet oavsett om vården sker via fysiska eller digitala vårdtjänster.

Medicinska riktlinjer

Vid användning av digitala vårdtjänster gäller samma medicinska riktlinjer och vårdprogram som vid fysiska besök, se

Remisshantering

Remisser som utfärdas via digitala vårdtjänster ska utformas enligt Region Stockholms riktlinjer och regler. Kravet på innehållet i remissen skiljer sig inte från fysiska besök varför vissa remisser inte bör utfärdas utan fysisk undersökning. Läs mer om regelverk för remisshantering:

Regelverk för remisshantering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Journalföring

Digitala vårdkontakter ska journalföras i enlighet med gällande lagstiftning och avtal.

Sjukskrivning och förskrivning av läkemedel

Särskild försiktighet bör iakttas gällande sjukskrivning, förskrivning av beroendeframkallande mediciner samt antibiotika framförallt i de fall patienten inte är känd sedan tidigare. Bedömning ska alltid göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller socionom från fall till fall. Läs mer om sjukskrivning och Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten (Strama).

Ersättning och uppföljning

Rapportering

Digitala vårdtjänster som uppfyller kriterierna för vårdkontakt ska rapporteras i enlighet med gällande regelverk för rapportering av vårdkontakter. Läs mer om rapportering:

Ersättning och avgifter

Ersättning för digitala vårdkontakter regleras i vårdgivarens avtal med Region Stockholm samt i aktuellt regelverk för patientavgifter.

Patientavgifter

Här finns samlad information om patientavgifter inom Region Stockholm.

Uppföljning

Uppföljning av digitala vårdtjänster sker i enlighet med respektive vårdavtal. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan följa upp hur en digital tjänst används i utförandet av vårduppdraget samt om tjänsten i sig följer gällande lagar och regler. Region Stockholm kommer noga att följa utvecklingen av digitala vårdkontakter utifrån bland annat patientsäkerhet, resurssynpunkt och vårdkonsumtionsmönster. Central uppföljning av vårdgivarens förmåga att möta lagstadgade informationssäkerhetskrav kommer att kunna ske under hela avtalstiden.

Kommunikation

Information om vårdgivaren på 1177.se

1177 Vårdguiden ska vara första vägen in i vården och kunna lotsa invånaren till digital vård när det är relevant och till bokning av fysiskt besök när det finns ett behov av det. Information om mottagningen, såsom vårdutbud, öppettider och kontaktvägar ska kunna hittas på 1177.se. Vårdgivarens egen sida (kontaktkort) ska löpande vara uppdaterad och korrekt.

1177 Vårdguidens e-tjänster visas som klickbara länkar under rubriken ”E-tjänster” på kontaktkortet. Eventuellt övrigt utbud av digitala vårdtjänster t.ex. videomöte eller chatt behöver vårdgivaren själv lägga till information om i de fritextfält som administreras via EK och personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Manual för att synas på 1177

Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Marknadsföring

Vårdgivaren ska i sina digitala kanaler följa Region Stockholms riktlinjer för marknadsföring. Uppdragsmärket ska användas för att tydliggöra att vården utförs på uppdrag av Region Stockholm. Det ska vara tydligt för patienten vad den digitala vårdtjänsten kostar samt att om den kostar något också genererar högkostnadsskydd. Läs mer om Information och marknadsföring:

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Detta regleras enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. Lagen gäller offentliga aktörer samt privata vårdgivare som till någon del utför offentligt finansierad hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är tillsynsmyndighet och kan utkräva vite om lagen inte följs.

Utbildning om digital tillgänglighet på Lärtorget

Regionen har tagit fram en e-utbildning med inriktningen att utveckla arbetssätt för att tillgänglighet ska bli en naturlig del i förvaltning och utveckling av regionens digitala service. Utbildningen vänder sig till strategiskt och operativt verksamma inom digital service. Även privata vårdgivare kan ta del av utbildningen.

Kontakt

Har du frågor kontakta din avtalshandläggare.