Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Frågor gällande digitala vårdtjänster har ökat i samband med hanteringen av covid-19 och relaterade beslut kring distanskontakter. Vårdgivare som utför vård på uppdrag av Region Stockholm önskar få stöd i beslut kring anskaffande och användande av olika tjänster för exempelvis videomöte.

Nuvarande situation förändrar inte att det är vårdgivaren som har det enskilda ansvaret att bedöma hur de i lagens mening säkert ska leverera vård och behandla personuppgifter. Däremot kan nuvarande situation göra att vårdgivaren kan behöva förnya och komplettera tidigare gjorda avvägningar kring informationssäkerhet. T.ex. att man inte längre klarar av att utföra nödvändig vård i nödvändig omfattning enligt tidigare riskbedömningar. Vårdgivaren väger in detta i sin nya riskbedömning och dokumenterar underlaget till sitt beslut, samt bevakar när behov av en ny bedömning är motiverat.

Beslut om ändringar eller tillägg till avtal gällande distanskontakt

Den 20 mars togs beslut om ändringar eller tillägg för vissa vårdavtal för att underlätta för vårdgivare att ersätta fysiska besök med distanskontakter i samband med hanteringen av covid-19.

Beslutet berör taket och ersättningen för distanskontakter samt tillgänglighetsmätningen. Beslutet har kommunicerats till berörda chefer men detaljer för respektive avtalsområde kan även hittas via samlingssidan för covid-19:

Covid-19 - samlad information

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Tekniska lösningar för videomöte eller chatt

Varken 1177 Vårdguiden eller Region Stockholm tillhandahåller någon teknisk lösning för videomöte eller synkron chatt. Vårdgivarna ansvarar själva för anskaffandet av sådan. Se rubriken "Digitala tjänster som vårdgivaren anskaffar själv" på sidan nedan.

I samband med covid-19 har det inkommit erbjudanden från leverantörer som kostnadsfritt tillhandahåller tekniska lösningar för att möjliggöra för vårdgivare att digitalt omhänderta sina patienter.  Regionen har beslutat att löpande informera om dessa erbjudanden nedan. Mer information om erbjudandena återfinns hos respektive leverantör. Region Stockholm ansvarar inte för erbjudna tjänster utan förmedlar endast erbjudandet.

Leverantörer som vill erbjuda kostnadsfria tekniska lösningar för att omhänderta patienter digitalt ombeds kontakta: strategiskdigitalisering.hsf@sll.se

Om appen Alltid Öppet

Alltid öppet är en app utvecklad av SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde) primärt för den regionägda vården i Region Stockholm. Appen är integrerad med journalsystemet TakeCare. Det finns i dagsläget flera leverantörer som erbjuder motsvarande lösningar för att genomföra digitala vårdmöten. SLSO har inga planer på att konkurrera med dessa leverantörer genom att erbjuda Alltid öppet till privata vårdgivare. För närvarande har SLSO inte heller kapacitet att stödja införanden utanför den regionägda vården.

  • Uppdaterad: 25 januari 2021

  • Faktagranskad: 18 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström