Till start

Vårdgivarguiden

Nyttan med tjänsten

Avsikten med e-tjänsten Journalen är att ge patienten stärkt möjlighet till aktivt deltagande och beslut i och uppföljning av sin vård, stödja engagemanget för den egna hälsan samt öka transparensen inom hälso- och sjukvården.

Åtkomst till tjänsten  

 • Personer över 16 år.
 • Vårdnadshavare till barn under 13 år. 

Åtkomst med skyddade personuppgifter

Personer över 16 år med skyddade personuppgifter registrerade hos Skatteverket har åtkomst till journalinformation via e-tjänsten Journalen. Om ett barn under 16 år har skyddade personuppgifter så kan inte vårdnadshavare vara ombud och ta del av sitt barns journalinformation via e-tjänsten Journalen. 

Åtkomsten kan begränsas eller utökas

Om behov föreligger finns det möjlighet att ta bort åtkomsten till e-tjänsten Journalen eller ge utökad åtkomst. Begränsning av åtkomsten kan ske på patientens initiativ och på vårdens initiativ. Om vården initierar en begränsning så är det av anledningen att åtkomsten bedöms kunna orsaka men för patienten, vårdpersonal eller tredje person. Då åtkomsten begränsas för en invånare kallas det för försegling, då åtkomsten begränsas för en vårdnadshavare kallas det blockering.

Olika möjligheter till begränsning eller utökning av åtkomst:

 • Invånaren kan själv ta bort hela åtkomsten genom att klicka på Alternativ/Försegla konto när hen är inloggad.
 • Försegla en specifik vårdenhet eller vårdgivare.
 • Försegla en viss tidsperiod.
 • Blockering av en eller två vårdnadshavare.
 • Utökad åtkomst för barn från 13 år.
 • Utökad åtkomst för vårdnadshavare till barn mellan 13 och 16 år.
 • Legal ställföreträdare kan ges åtkomst till Journalen för en person över 16 år (restriktivitet råder och tingsrättsbeslut på förordnandet ska uppvisas).

Gällande blockering av vårdnadshavare, utökad åtkomst till barn och vårdnadshavare samt legal ställföreträdare så utförs det efter beslut av behandlande läkare eller verksamhetschef.

Förutom möjligheten som invånaren själv har, att låsa hela kontot för Journalen i tjänsten, så är det respektive journalsystems supportorganisation som tekniskt utför begränsningen eller den utökade åtkomsten. För detta krävs att vårdverksamheten inkommer med en ifylld blankett. Blanketterna finns längre ner på denna sida.

En försegling i Journalen är inte samma sak som spärr mot sammanhållen journalföring.

Försegling och låsning av konto under beredskapstid

Under beredskapstid (vardagar kl. 16.00 -- 08.00 samt helger) utförs åtgärderna av SF IT Servicedesk som kontaktas av vårdpersonal via telefon. Under beredskapstid förseglas hela e-tjänsten Journalen och kontot på 1177 Vårdguidens e-tjänster låses. Åtgärden ska utföras oberoende av om aktuell vårdverksamhet har avtal med serviceförvaltningen eller inte. 

Nästkommande vardag ska verksamhetschef eller motsvarande bedöma om behov finns av att justera åtgärderna och tillsammans med lokal förvaltning hantera respektive blankett enligt lokal rutin.

Barn och e-tjänsten Journalen samt e-tjänsterna på 1177 

I vissa fall kan det innebära fara för ett barn om vårdnadshavare har åtkomst till journalinformation direkt via e-tjänsten Journalen. Det är då mycket viktigt att blockera vårdnadshavare alternativt försegla Journalen för barnet. I dessa fall ska även kontot på 1177 låsas eftersom det där kan visas bokade tider och annan information.

Vissa kan tvingas visa sin journalinformation

Det finns en risk att ungdomar och unga vuxna i utsatta hemmiljöer med inslag av social kontroll och/eller våld kan tvingas visa journalinformation via e-tjänsten Journalen. Det gäller att vara lyhörd och vid behov vidta åtgärder för att information inte ska synas i e-tjänsten Journalen.

Vid funderingar eller frågor om ungdomar och hedersrelaterat förtryck och våld går det bra att kontakta resurscentrumet Origo. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i länet och Polismyndigheten region Stockholm. Hit kan både anställda i vården och ungdomar vända sig.

Detta visas i tjänsten

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Osignerad journalanteckning visas direkt i Journalen 1177 och är då markerad som
osignerad.

Från TakeCare visas

 • Journalanteckningar 
 • Vissa provsvar 
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Vaccinationer
 • Remisstatus

Från Cambio Cosmic visas

 • Journalanteckningar
 • Vissa provsvar
 • Röntgensvar
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter

Från Obstetrix visas

 • Journalanteckningar 
 • Diagnoser
 • Inskrivningsinformation, en del av MHV1
 • Graviditetskontroll, en del av MHV2
 • Vårdkontakter

Från T4 visas

 • Journalanteckningar
 • Vårdkontakter

Anslutning till tjänsten

Teknisk anslutning av en verksamhet till e-tjänsten Journalen görs via kontakt med respektive journalsystemssupport. Som vid all typ av verksamhetsförändring ansvarar verksamhetschefen för att riskanalys genomförs.

Blanketter

Här finns blanketter att fylla i när åtkomst till e-tjänsten Journalen ska justeras. Samma blankett används för att ge eller ta bort en åtkomst.

Stödmaterial för vårdgivare

Information till patienten

När patienten är inloggad i e-tjänsten kan hen läsa information under fliken Mer information.

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan www.vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.
Journal via nätet - affisch A3

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter/invånare om e-tjänsten Journalen. 1177.se

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 14 december 2021

 • Faktagranskad: 12 april 2021

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Annika Dyrén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen