Till start

Vårdgivarguiden

Nyttan med tjänsten

Avsikten med e-tjänsten Journalen är att ge patienten stärkt möjlighet till aktivt deltagande och beslut i och uppföljning av sin vård, stödja engagemanget för den egna hälsan samt öka transparensen inom hälso- och sjukvården.

Vad visas i e-tjänsten Journalen och från när

Från TakeCare visas

 • Journalanteckningar
 • Provsvar från klinisk kemi som skickas och besvaras på samma remiss
 • Diagnoser
 • Bokade vårdbesök
 • Vaccinationer
 • Remisstatus

Från Cambio Cosmic visas

 • Journalanteckningar
 • Blodprover och radiologisvar
 • Diagnoser
 • Kontakter
 • Läkemedel (läkemedelsinformation från 14 juni 2017 och framåt)

Från Obstetrix visas

 • Journalanteckningar
 • Diagnoser
 • Inskrivningsinformation, en del av MHV1
 • Tidigare graviditeter, ej abort
 • Graviditetskontroll, en del av MHV2

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Övrig journalinformation kan patienten som tidigare beställa papperskopia av.

Vem kan läsa informationen

 • Personer över 16 år kan läsa sin information i e-tjänsten Journalen. Barn kan från 13 års ålder efter samråd med vården få tillgång till e-tjänsten.
 • Vårdnadshavare kan läsa sitt barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Vårdnadshavare kan efter samråd med vården få förlängd tillgång till journalinformationen när barnet är mellan 13 och 16 år.

Tillgången kan begränsas eller utökas

Om behov föreligger finns det möjlighet att ta bort åtkomsten till e-tjänsten Journalen eller att ge utökad åtkomst. Då används någon av blanketterna som presenteras nedan.

Försegling av Journalen; helt eller delvis

Patienten har möjlighet att välja att e-tjänsten inte ska visa journalinformation, antingen valda delar eller all information.

Försegling delvis

Det är möjligt att försegla journalinformation från en viss vårdenhet så att information från den mottagningen/avdelningen inte syns i e-tjänsten Journalen. Vårdpersonal gör detta med blanketten "Försegling och upplåsning av försegling på patientens initiativ" nedan. I blanketten anges vilken eller vilka enheter som ska förseglas. En specifik tidsperiod kan också väljas.

Försegling hela kontot

Patienten kan själv stänga all åtkomst till e-tjänsten Journalen. Detta görs i menyn Alternativ/Försegla konto när hen är inloggad i Journalen. Patienten kan inte själv ta bort förseglingen, utan begäran om upplåsning görs hos vårdgivare där patienten legitimerar sig. Vårdpersonal tar fram blanketten "Försegling och upplåsning av försegling på patientens initiativ" nedan och patienten fyller i den.

Patient som vill stänga all åtkomst till e-tjänsten Journalen, men inte kan eller vill göra det själv, kan få hjälp av vårdpersonal som då använder blanketten nedan.

Obs! En försegling av information i e-tjänsten Journalen är inte detsamma som en spärr i journalsystemet. Journalinformation som är spärrad i journalsystem syns inte i e-tjänsten Journalen.

Försegling om åtkomst är till men för patient

Om det är till men för patienten att ha åtkomst till sin information i e-tjänsten Journalen kan tjänsten förseglas på initiativ av sjukvården. Då anges vilken eller vilka enheter som ska förseglas (alternativ hela e-tjänsten Journalen). En tidsperiod kan också väljas. Det görs på blanketten nedan.

Vårdnadshavares och barns utökade/begränsade åtkomst

Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Verksamhetschef kan, efter samråd med vårdnadshavare och barn, ge vårdnadshavare förlängd åtkomst till e-tjänsten Journalen när barnet är mellan 13 och 16 år.

Barn mellan 13 och 16 år kan efter samråd få åtkomst till Journalen. Det görs på blanketten nedan.

I vissa fall kan sekretess gälla mot vårdnadshavaren. För att då ta bort åtkomst till e-tjänsten Journalen används blanketten nedan.

När sekretess gäller mot vårdnadshavare ska även barnets konto på 1177.se låsas. Använd då blanketten nedan.

Legal ställföreträdare kan ges åtkomst

Legal ställföreträdare kan ges direktåtkomst till en patients information i e-tjänsten Journalen. Den legala ställföreträdaren ska visa tingsrättsbeslut på förordnandet, och verksamhetschefen bedömer om direktåtkomst ska ges. Restriktivitet ska råda.

Försegling och låsning av konto under beredskapstid

Under beredskapstid (vardagar kl. 16.00 -- 08.00 samt helger) utförs åtgärderna av SF IT Servicedesk som kontaktas av vårdpersonal via telefon. Under beredskapstid förseglas hela e-tjänsten Journalen och kontot på 1177 Vårdguidens e-tjänster låses. Åtgärden ska utföras oberoende av om aktuell vårdverksamhet har avtal med SF IT eller inte. Den person som kontaktat SF IT fyller i blanketterna Försegling och upplåsning av försegling av patients åtkomst på sjukvårdens initiativ samt Låsa/låsa upp invånares konto på 1177.

Nästkommande vardag ska verksamhetschef eller motsvarande bedöma om behov finns av att justera åtgärderna och tillsammans med lokal förvaltning hantera respektive blankett enligt lokal rutin.

Vissa kan tvingas visa sin journalinformation

Det finns en risk att ungdomar och unga vuxna i utsatta hemmiljöer med inslag av social kontroll och/eller våld kan tvingas visa journalinformation via e-tjänsten Journalen. Det gäller att vara lyhörd och vid behov vidta åtgärder för att information inte ska synas i e-tjänsten Journalen.

Vid funderingar eller frågor om ungdomar och hedersrelaterat förtryck och våld går det bra att kontakta resurscentrumet Origo. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i länet och Polismyndigheten region Stockholm. Hit kan både anställda i vården och ungdomar vända sig.

Stödmaterial för vårdgivare

Presentation av tjänsten (ppt) - stöd vid informationsmöte

Presentation om att tänka på för att skydda utsatta personer

Frågor och svar om e-tjänsten Journalen för vårdpersonal

Regionala riktlinjer för e-tjänsten Journalen - oavsett journalsystem

Tillämpningar och kompletteringar i TakeCare för e-tjänsten Journalen

Tillämpningar och kompletteringar i Obstetrix för e-tjänsten Journalen

Information till patienten

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.

Engelskt informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Bild avsedd för bildskärm i väntrum.

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter/invånare om e-tjänsten Journalen.

När patienten är inloggad i e-tjänsten kan hen läsa information under fliken Mer information.

Kontakt

Vill du ansluta dig till e-tjänsten Journalen, kontakta lokal support för ditt journalsystem eller mejla till oss.

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 27 oktober 2020
 • Faktagranskad: 15 januari 2020
 • Redaktör: Irina Öström Zetterman
 • Faktagranskare: Annika Dyrén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen