Till start

Vårdgivarguiden

Nyttan med tjänsten

Syftet med Journalen 1177 att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården samt stödja engagemanget för den egna hälsan. I Journalen 1177 kan invånaren läsa och skriva ut tillgänglig journalinformation. Informationen som visas hämtas från anslutna vårdsystem och presenteras varje gång invånaren loggar in, ingen journalinformation lagras i tjänsten.

Målet är att invånaren ska ha tillgång till så mycket information som möjligt i tjänsten.

Åtkomst till tjänsten  

 • Personer över 16 år.
 • Vårdnadshavare till barn under 13 år. 

Åtkomst för invånare med skyddade personuppgifter

Personer över 16 år med skyddade personuppgifter registrerade hos Skatteverket har åtkomst till journalinformation via Journalen 1177. Om ett barn under 16 år har skyddade personuppgifter så kan inte vårdnadshavare vara ombud och ta del av sitt barns journalinformation via e-tjänsten Journalen. 

Åtkomsten kan utökas

Verksamhetschef eller delegerad vårdpersonal kan i åldersspannet 13–15 år ge
utökad åtkomst till journaluppgifter från den vårdenhet där de är verksamma;

 • Ungdomen kan ges tidigarelagd åtkomst från 13 år.
 • Vårdnadshavare kan ges förlängd åtkomst fram tills ungdomen fyller 16 år.
 • Förvaltare kan ges åtkomst till Journalen 1177 för en person över 16 år
  under förutsättning att tingsrättsbeslut på förordnandet uppvisas.

Åtkomsten kan begränsas

Åtkomsten till Journalen 1177 kan begränsas då det bedöms finnas risk för att patient eller tredje person lider men om journalinformation visas i Journalen 1177. Begränsning av åtkomsten kan ske på patientens initiativ eller på vårdens initiativ. Beslut om att begränsa åtkomsten med försegling eller blockering fattas av verksamhetschef eller delegerad vårdpersonal.

Åtgärder för att begränsa åtkomsten:

 • Försegla hela Journalen 1177
 • Försegla delvis
 • Blockera vårdnadshavare
 • Dölja hela eller delar av en journalanteckning

Försegla hela Journalen 1177

 • Vid försegling av hela Journalen 1177 så visas ingen information från någon vårdgivare/region i Sverige.
 • Invånaren kan själv försegla hela Journalen 1177 som inloggad i tjänsten. Vårdverksamheten kan också hjälpa patienten att försegla hela Journalen 1177.
 • För att ta bort förseglingen krävs kontakt med en vårdverksamhet.
 • Även om hela Journalen 1177 är förseglad så kan patienten/vårdnadshavaren logga in på 1177.se och ta del av e-tjänsterna där, t.ex. se bokade tider.

Försegla delvis

 • All journalinformation från en specifik vårdverksamhet kan döljas.
 • All journalinformation från en specifik vårdverksamhet kan döljas för en viss tidsperiod.

Blockera vårdnadshavare

 • På vårdens initiativ kan den ena eller båda vårdnadshavarna blockeras.
 • Blockerad vårdnadshavare har inte längre tillgång till barnets information i Journalen 1177.
 • Ingen information från någon vårdgivare/region i Sverige visas för den blockerad vårdnadshavaren.
 • Blockerad vårdnadshavare kan inte heller vara ombud till barnet i e-tjänsterna på 1177.se (denna begränsning sker automatiskt vid blockering).
 • Från 16 år får ungdomen själv åtkomst till Journalen 1177.
 • Från 13 år kan ungdomen logga in på 1177.se och ta del av e-tjänsterna.

Dölja hela eller delar av en journalanteckning

I journalsystemen som vårdgivarna använder finns sökord som kan dölja delar av en journalanteckning eller en hel journalanteckning.
I ”Stödmaterial för vårdgivare” ”Tillämpningar och kompletteringar” finns förteckning på vilka dessa sökord är för respektive journalsystem.

Möjlighet att logga in på 1177.se kan tas bort

 

 • Utöver att begränsa åtkomsten till Journalen 1177 kan även möjligheten att logga in i e-tjänsterna på 1177.se tas bort. Detta görs om det bedöms finnas risk att patienten kan fara illa av att e-tjänsterna finns tillgängliga (till exempel se bokade tider, Egen Provtagning, Intyg, Stöd och behandling).
 • För barn gäller det situationer då det är viktigt att vårdnadshavare inte har åtkomst till information om barnet som finns i e-tjänsterna på 1177.se. Till exempel om barnet är omhändertaget enligt LVU (lagen om vård av unga) och vistas på hemlig ort och vårdnadshavare inte ska se uppgifter om bokade tider.
 • För vuxna gäller det situationer då patienten kan tvingas att visa information om bokade tider och andra uppgifter för till exempel kontrollerande närstående.

Praktiskt genomförande av begränsning eller utökning av åtkomst

 • Det är vårdgivarens journalsystemssupport som tekniskt:
  – utför försegling, blockering och hävning av dessa åtgärder i Journalen 1177.
  – tar bort möjligheten för patienten/vårdnadshavare att kunna logga in på 1177.se.
 • För detta krävs att vårdverksamheten inkommer till supporten med en ifylld blankett med verksamhetschefens eller delegerad vårdpersonals underskrift.
 • Försegling av hela Journalen 1177 och borttagande av möjligheten att kunna logga in på 1177.se kan göras även under jourtid. Det utförs efter kontakt med Serviceförvaltningen enligt rutin via telefonkontakt. Nästkommande vardag ska verksamhetschef eller motsvarande bedöma om behov finns av att justera åtgärderna och tillsammans med lokal förvaltning hantera respektive blankett enligt lokal rutin.

Barn och Journalen 1177 samt e-tjänsterna på 1177 

I vissa fall kan det innebära fara för ett barn om vårdnadshavare har åtkomst till journalinformation direkt via Journalen 1177. Det är då mycket viktigt att blockera vårdnadshavare alternativt försegla Journalen för barnet. I dessa fall ska även kontot på 1177 låsas eftersom det där kan visas bokade tider och annan information.

Vissa kan tvingas visa sin journalinformation

För personer som är utsatta för stark social kontroll, hedersrelaterat förtryck och våld kan det utgöra en risk om närstående tar del av informationen som finns i Journalen 1177 och på e-tjänsterna på 1177.se. Det gäller att vara lyhörd och vid behov vidta åtgärder för att information inte ska synas i Journalen 1177.

Vid funderingar eller frågor om ungdomar och hedersrelaterat förtryck och våld går det bra att kontakta resurscentrumet Origo. Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, alla kommunerna i länet och Polismyndigheten region Stockholm. Hit kan både anställda i vården och ungdomar vända sig:

Vid utskrift eller utlämning av journalkopia

Observera att vid utskrift av journalkopia kommer all journalinformation med,
även det som inte visas i Journalen 1177.
Utskriften påverkas alltså inte av om det i Journalen 1177 finns en försegling
på vårdverksamhet och/eller tidsperiod eller om journalinformation har skrivits
på sökord som gör att den inte visas i Journalen 1177.

Det är viktigt med menprövning innan utlämning av journalkopia. Vid menprövning görs en bedömning av om det finns risk att patienten
eller tredje person lider men av att patienten tar del av journalinformationen.

Detta visas i tjänsten

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Osignerad journalanteckning visas direkt i Journalen 1177 och är då markerad som
osignerad.

Från TakeCare visas

 • Journalanteckningar 
 • Vissa provsvar 
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter
 • Vaccinationer
 • Remisstatus

Från Cambio Cosmic visas

 • Journalanteckningar
 • Vissa provsvar
 • Röntgensvar
 • Diagnoser
 • Vårdkontakter

Från Obstetrix visas

 • Journalanteckningar 
 • Diagnoser
 • Inskrivningsinformation, en del av MHV1
 • Graviditetskontroll, en del av MHV2
 • Vårdkontakter

Från T4 visas

 • Journalanteckningar
 • Vårdkontakter

Anslutning till tjänsten

Teknisk anslutning av en verksamhet till Journalen 1177 görs via kontakt med respektive journalsystemssupport. Som vid all typ av verksamhetsförändring ansvarar verksamhetschefen för att riskanalys genomförs.

Blanketter

Här finns blanketter att fylla i när åtkomst till Journalen 1177 ska justeras. Samma blankett används för att ge eller ta bort en åtkomst.

Stödmaterial för vårdgivare

Information till patienten

När patienten är inloggad i e-tjänsten kan hen läsa information under fliken Mer information.

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan för mer information eller för att beställa eller ladda ner material.

På 1177.se finns information för patienter/invånare om e-tjänsten Journalen.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 18 november 2022

 • Faktagranskad: 14 oktober 2022

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Annika Dyrén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen