Brödsmule-navigation

EQ-5D är ett standardiserat frågeformulär där patienten själv uppskattar sin hälsorelaterade livskvalitet. Formuläret mäter hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Det speglar vanliga hälsoproblem som rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor, besvär, oro och nedstämdhet.

EQ-5D kan användas på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar, i befolkningsstudier, kliniska studier samt inom sjukvård och hälsoarbete.

EQ-5D i Region Stockholm

Region Stockholm har tecknat avtal med stiftelsen EuroQol Foundation som äger rättigheterna till EQ-5D. Avtalet ger vårdgivare i regionen möjlighet att använda EQ-5D för uppföljning av livskvalitet och hälsa kopplat till vård och behandling.

Tidigare har hälso- och sjukvårdsförvaltningen använt EQ-5D i avtalsuppföljning med vårdgivare och för verksamhetsutveckling. Denna möjlighet till avtalsuppföljning togs bort den 1 januari 2019.

Nationell tjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårdgivare kan skicka EQ-5D-formulär till patienter via en nationell tjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att kunna göra det behöver verksamheten ansluta sig till 1177 Formulärhantering. Det krävs också att verksamheten är ansluten till den nationella HSA-katalogen och att den medarbetare som ska administrera EQ-5D-formulären har ett HSA-ID kopplat till medarbetaruppdrag vård och behandling, samt ett SITHS-kort. För mer information, kontakta din lokala HSA-administratör.

Det första steget till att få tillgång till tjänsten är att göra en intresseanmälan till QRC Stockholm. QRC är en enhet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för förvaltning och användarstöd av EQ-5D. Mer information om vad intresseanmälan ska innehålla och vart den ska skickas finns på

.

EQ-5D för vårdgivare som använder Take Care

Vårdgivare som använder journalsystemet Take Care ska använda tjänsten Webbformulär istället för den nationella tjänsten i 1177. Det görs genom kontakt med vårdgivarens Take Care-förvaltning där man beställer anslutning till Webbformulär. Avtal ska skrivas med avdelningen Federation Samverkan Take Care. Avtalet är ett tilläggsavtal till Take Care-avtalet. När avtalet är klart administrerar Take Care-förvaltningen behörighet och tillgång till formulär på respektive enhet. Den står även för utbildning.

Undantag gäller för EQ-5D-Y, det vill säga den version av EQ-5D som vänder sig till barn i åldrarna 8–15 år. EQ-5D-Y inte finns i Webbformulär. Därför kan vårdgivare med Take Care använda den nationella tjänsten i 1177 Vårdguidens e-tjänster för EQ-5D-Y.

Mer information

Hösten 2018 och våren 2019 pågick projektet EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd för att följa upp Region Stockholms licensavtal med stiftelsen EuroQol Foundation, som äger rättigheterna till EQ-5D. Projektet drevs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Utvecklingsavdelning/QRC Stockholm. Projektet har nu övergått i förvaltning.

Läs mer om förvaltningen av EQ-5D på

Kontakt och support

För frågor om användning av EQ-5D är du välkommen att vända dig till förvaltningens funktionsbrevlåda:

prom.prem@qrcstockholm.se