Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Läkemedelsförteckningen finns information om de läkemedel som patienten hämtat ut på apotek. Syftet är att öka patientsäkerheten och åstadkomma bättre läkemedelsanvändning.

För att vårdpersonal ska kunna ta del av uppgifterna krävs en vårdrelation och samtycke från patienten. Om patienten inte kan ge sitt samtycke kan vårdpersonal ta del av förteckningen med så kallad nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att ge rätt vård.

Den 26 november 2021 ersätts Läkemedelsförteckningen och Receptregistret av det nya registret Nationella läkemedelslistan (NLL) som vårdpersonal når via Förskrivningskollen och som patienter når via Läkemedelskollen.

Uppgifter som visas

 • namn och personnummer
 • datum för inköp
 • läkemedelsnamn på utlämnat läkemedel, styrka, mängd och dosering
 • förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats.

E-hälsomyndigheten ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna i enlighet med lag som trädde ikraft den 1 maj 2021: Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Användningsområde för Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckning kan vara lämplig att använda exempelvis:

 • vid akuta situationer när tillståndet kan vara läkemedelsrelaterat och information om patientens läkemedel kan ge underlag för en säkrare behandling
 • när patienten inte minns läkemedelsnamn, styrka eller dosering
 • för att få en klarare bild av patientens läkemedel om denne har många förskrivare eller flera läkemedel
 • vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar
 • vid rådgivning, läkemedelsavstämning
 • vid misstanke om dubbel- och/eller överförskrivning av läkemedel.

Rekommendationerna kan kompletteras med lokala rutiner.

Tillgång till informationen i Läkemedelsförteckningen

Det finns olika sätt att få tillgång till informationen beroende på vilken roll du har.

Via Förskrivningskollen

Observera att i Förskrivningskollen kan förskrivare skapa och häva spärr för patients samtliga vårdnadshavare och ombud för att skydda ett barn eller ungdom under 18 år. Skapas spärr för vårdnadshavare visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare eller ombud i Läkemedelskollen.

Via Nationell patientöversikt, NPÖ

Via Pascal, webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel (öppenvård).

I Pascal heter Läkemedelsförteckningen "Uthämtade läkemedel".
Inloggning Pascal

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster för vårdpersonal
Inloggning vårdpersonal

Via direktlänkar i TakeCare till NPÖ och Pascal.

Förutsättningar för direktåtkomst

 • Medarbetaruppdrag i EK/HSA - Nationella tjänster (exempelvis NPÖ):
  • Ändamål: Vård och behandling 
  • Aktivitet: Läsa
  • Informationstyp: Alla
  • Omfång: Helst sammanhållen journalföring (helst inte lägre då det kan orsaka problem)
 • Rätt vårdprofession (läkemedelsförskrivare eller sjuksköterska/barnmorska)
 • E-tjänstekort används vid inloggning
 • Det måste finnas en vårdrelation med patienten och man måste ha ett vårdmedarbetaruppdrag på aktuell vårdenhet.
 • Samtycke registreras (patientens samtycke eller nödåtkomst)

Patientens tillgång till informationen

 • Genom att hämta ett utdrag på närmaste apotek
 • Genom att skriftligen hos E-hälsomyndigheten beställa ett utdrag som skickas per post
 • Via Läkemedelstjänster på 1177.se
 • Via Läkemedelskollen på E-hälsomyndigheten

Observera att patienten, via Läkemedelskollen, kan se vilka personer som läst information i Läkemedelsförteckningen och kan välja att dölja/spärra sina recept. Väljer patienten att dölja recept på särskilda läkemedel kommer det för vårdpersonal att synas att det finns särskilda läkemedel som är dolda/spärrade men exakt preparat framgår då inte.

Läs mer

Support och kontakt

IT-supporten i din organisation.

 • Uppdaterad: 6 juli 2021

 • Faktagranskad: 6 juli 2021

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Lena Issoufou Andersson , NLL Samordning, Region Stockholm