Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Läkemedelsförteckningen finns information om de läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste femton månaderna. Syftet är att öka patientsäkerheten och åstadkomma bättre läkemedelsanvändning.

För att vårdpersonal ska kunna ta del av uppgifterna krävs en vårdrelation och samtycke från patienten. Om patienten inte kan ge sitt samtycke kan vårdpersonal ta del av förteckningen med så kallad nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att ge rätt vård.

Patienten kan se vilka personer som läst information i Läkemedelsförteckningen och kan via 1177.se återkalla samtycke.

Uppgifter som visas

 • namn och personnummer
 • datum för inköp
 • läkemedelsnamn på utlämnat läkemedel, styrka, mängd och dosering
 • förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats.

E-hälsomyndigheten ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna.

Användningsområde för Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckning kan vara lämplig att använda exempelvis:

 • vid akuta situationer när tillståndet kan vara läkemedelsrelaterat och information om patientens läkemedel kan ge underlag för en säkrare behandling
 • när patienten inte minns läkemedelsnamn, styrka eller dosering
 • för att få en klarare bild av patientens läkemedel om denne har många förskrivare eller flera läkemedel
 • vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar
 • vid rådgivning, läkemedelsavstämning
 • vid misstanke om dubbel- och/eller överförskrivning av läkemedel.

Rekommendationerna kan kompletteras med lokala rutiner.

Tillgång till informationen i Läkemedelsförteckningen

Det finns olika sätt att få tillgång till informationen beroende på vilken roll du har.

Via Nationell patientöversikt, NPÖ

Via Pascal, webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel (öppenvård)

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster, för vårdpersonal


Via direktlänkar till NPÖ och Pascal i TakeCare.

Förutsättningar för direktåtkomst till Läkemedelförteckningen

 • Medarbetaruppdrag i EK/HSA - Nationella tjänster (exempelvis NPÖ):
       o Ändamål: Vård och behandling
            o Rättighet
            o Aktivitet: Läsa
       o Informationstyp: Alla
       o Omfång: Helst sammanhållen journalföring (helst inte lägre då det kan
          orsaka problem)
 • Rätt vårdprofession (läkemedelsförskrivare eller sjuksköterska/barnmorska)
 • E-tjänstekort används vid inloggning
 • Patienten har en vårdrelation på den enhet som valts vid inloggningen, exempelvis i NPÖ. För att kunna välja enhet, måste vårdpersonalen ha ett medarbetaruppdrag på den enheten som patienten har varit på.
 • Samtycke registreras (patientens samtycke eller nödåtkomst)
       o Läkemedelsförskrivare som får samtycke från patienten
          eller
       o Förskrivare som begär nödåtkomst* (om patienten är oförmögen att ge
          samtycke)
          eller
       o Sjuksköterska som begär nödåtkomst*

* Nödåtkomst är reglerat i lagen om läkemedelsförteckningen och gäller endast om patienten oundgängligen behöver vård.

"Åtkomst till läkemedelsförteckningen för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt
Det framgår av förarbetena till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning att en sjuksköterska utan rätt att förskriva läkemedel endast får läsa med engångssamtycke eller nödåtkomst. Det handlar om att förbereda vård, behandling eller för att komplettera patientjournal vid tillfällen när patienten är i akut behov av vård och behandling."

Patientens tillgång till informationen

 • Via 1177 Vårdguidens e-tjänster, 1177.se
 • Via Läkemedelskollen på E-hälsomyndigheten
 • Genom att hämta ett utdrag på närmaste apotek
 • Genom att skriftligen hos E-hälsomyndigheten beställa ett utdrag som skickas per post

Läs mer

Support och kontakt

IT-supporten i din organisation.

 • Uppdaterad: 29 mars 2018
 • Faktagranskad: 19 mars 2018
 • Redaktör: Irina Öström Zetterman
 • Faktagranskare: Susanne Melander, Karolinska universitetssjukhuset