Brödsmule-navigation

Varje år genomför hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersökningar av hur patienterna upplever vården. Syftet är att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv, dels fungera som underlag för ledning och styrning av hälso- och sjukvården.

De som har besökt vården under den aktuella urvalsperioden kan komma att ingå i urvalet och få en enkät, länk till webbenkät eller liknande hemskickad i brevlådan. Urvalet hämtas från Stockholms läns landstings VAL-databaser. Mottagaren kan välja att svara på en pappersenkät eller en webbenkät. Ibland används också andra metoder, till exempel telefonundersökningar.

Undersökningar genomförs inom stora delar av hälso- och sjukvården såsom närsjukvården, vårdvalsområden, barnkliniker, psykiatrisk- öppen och slutenvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutsjukvård samt BUP.

Support och kontakt

Maria Berglund | Analytiker