Hepatiter

Hepatit A - helårsstatistik 2017

40 fall har rapporterats under 2017 jämfört med förra årets 28 fall. Det pågår ett utbrott i Europa bland män som har sex med män. I Stockholm ingår 14 fall i det utbrottet.

Hepatit A - helårsstatistik 2016

28 fall av hepatit A anmäldes under 2016. Endast tre var smittade i Sverige. Många fall kunde ha undvikits genom vaccination inför utlandsresa.

Hepatit B - helårsstatistik 2017

Fortsatt minskning av kronisk hepatit B. 344 fall jämfört med 2016 då 391 fall rapporterades. Antalet fall av akut hepatit B var 18 fall, vilket är lägst antal sedan 2013.

Hepatit B - helårsstatistik 2016

27 fall av akut hepatit B, en minskning jämfört med föregående "toppår". Antalet nya fall av kronisk hepatit B var oförändrat med 391 fall 2016 jämfört med 404 fall 2015.

Hepatit B - Helårsstatistik 2014

2014 anmäldes 30 fall av akut hepatit B. En ökning noterades bland personer som injicerar narkotika. Väsentligen oförändrat antal nya fall av kronisk hepatit B (364).

Hepatit C - helårsstatistik 2017

531 fall av Hepatit C har rapporterats under 2017. Primärvården hittade flest fall, följt av sprututbytet och beroendevården. Viktigt att testa fler, det finns behandling som läker ut infektionen.

Hepatit C - helårsstatistik 2016

553 nydiagnostiserade fall av hepatit C rapporterades under 2016. Primärvården hittar flest fall. Angeläget med ökad testning för denna "tysta" infektion.

Hepatit C - Helårsstatistik 2014

Totalt anmäldes 522 nydiagnostiserade fall av hepatit C under 2014. Vårdcentralerna och Sprututbytet ställde flest hepatit C-diagnoser.

Hepatit D - helårsstatistik 2017

33 fall av hepatit D har rapporterats under 2017, en minskning med sex fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv

Hiv - Helårsstatistik 2015

Antal nya fall av hiv ligger på samma nivå som året innan. MSM dominerar bland smittade i Sverige och 20 % hade samtidigt en annan STI vid diagnostillfället.

Hiv - Helårsstatistik 2014

Vi ser en fortsatt minskning av personer som diagnostiseras med hiv i Stockholm. Tidig diagnos och behandling är bästa skyddet mot fortsatt hiv-transmission.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

ESBL - Helårsstatistik 2015

År 2015 anmäldes 2614 fall med ESBL-bildande bakterier. Incidensen per 100 000 invånare ökar i motsvarande takt.

ESBL - Helårsstatistik 2014

Fortsatt ökning av ESBL. Under 2014 rapporterades 2461 fall att jämföra med 2184 föregående år, en ökning med nästan 13%.

ESBLcarba - helårsstatistik 2016

Fortfarande anmäls få fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, 57 fall under 2016. Dock är det en kraftigt stigande tendens vilket är något oroande.

ESBLcarba - Helårsstatistik 2014

Under 2014 rapporterades 16 fall av ESBLcarba i SLL att jämföra med 12 fall 2013. Fjorton av fallen är utlandsvårdade patienter.

VRE - helårsstatistik 2017

Under 2017 anmäldes 92 fall av VRE, en ökning med 44 fall (85 %) jämfört med 2016. Den kraftiga ökningen beror på ett vårdrelaterat utbrott våren 2017.

VRE - Helårsstatistik 2014

Totalt antal rapporterade VRE-fall under 2014 var 56, att jämföra med 45 fall 2013. De flesta fall är hittade i smittspårning eller utlandsscreening.

STI

Gonorré - helårsstatistik 2017

Kraftig ökning av antalet fall av gonorré. Under 2017 anmäldes 1440 fall av gonorré, jämfört med 881 fall 2016, en ökning med 559 fall (63 %).

Klamydia - Helårsstatistik 2015

Under 2015 inkom 10 133 kliniska klamydiaanmälningar till Smittskydd Stockholm, vilket är en ökning med 661 fall (7 %) jämfört med 2014.

Klamydia - Helårsstatistik 2014

Under 2014 inkom 9 472 kliniska klamydiaanmälningar till Smittskydd Stockholm, vilket är en ökning med 663 fall jämfört med 2013.

 

Tarminfektioner

Campylobacter - helårsstatistik 2017

Antalet fall ligger på samma nivå som 2016. Utbrottet kopplat till svensk kyckling förklarades avslutat i september. Antalet inhemskt smittade fall minskade något under året.

Cryptosporidium - Helårsstatistik 2015

Under 2015 rapporterades 84 fall (77 fall år 2014) varav 48 kvinnor och 36 män. Av de 53 fall (63 %) som hade smittats utomlands har 16 (30 %) smittats i Spanien respektive Portugal.

EHEC - helårsstatistik 2017

Under året anmäldes 34 fall av EHEC, varav 17 var smittade i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2016.

Salmonella - helårsstatistik 2017

Det totala antalet salmonellafall ökade något liksom antalet inhemskt smittade, vilket berodde på ett livsmedelsorsakat nationellt utbrott.

Salmonella - Helårsstatistik 2015

Antal fall av anmälda salmonella är i samma storleksordning som förra året, med 28 % anmälda som inhemska. 12 % av alla salmonellafall var barn 0-5 år.

TBE

TBE - helårsstatistik 2017

Under 2016 diagnostiserades 150 fall av TBE i Stockholms län, vilket är det högsta antalet fall som anmälts i Stockholms län.

TBE - Helårsstatistik 2015

Under 2015 diagnostiserades 83 fall av TBE, 28 kvinnor och 55 män. Majoriteten av de som insjuknat var i åldrarna 45-75 år, tre barn7 år eller yngre men ingen under 3 år.

Tuberkulos

Tuberkulos - Helårsstatistik 2014

Tuberkulos ökar i Stockholm. Personer som smittats i högendemiska länder riskerar att aktivera en latent infektion. Tidig screening kan förhindra vidare spridning.

Säsongsstatistik

Övriga

HTLV - Helårsstatistik 2014

Endast ett fåtal fall av HTLV diagnostiseras årligen i SLL. Under 2014 rapporterades 8 fall, varav de flesta upptäcktes genom smittspårning eller blodgivarscreening.

Harpest - helårsstatistik 2016

Totalt anmäldes 18 fall av harpest (10 män, 8 kvinnor) i åldern 7-72 år och för 14 av dessa uppgavs en smittort inom SLL.

Harpest - Helårsstatistik 2015

37 fall av harpest anmäldes under 2015. Åldesspannet var 7-83 år och fallen fördelade sig på 21 män och 16 kvinnor. 11 av fallen uppgav smittort inom länet.

Kikhosta - helårsstatistik 2016

Den kraftiga ökningen av antalet rapporterade kikhostefall 2014 och 2015 höll sig på samma höga nivå 2016 med ännu fler anmälda fall; 182 stycken.

Legionella - helårsstatistik 2017

2017 sågs en ökning av inhemskt smittade legionella fall: 34 av 47 fall bedömdes vara smittade i Sverige. Ökningen förklaras delvis av ett utbrott kopplat till ett kyltorn.

Legionella - helårsstatistik 2016

40 fall av legionella anmäldes 2016, vilket är oförändrat sedan föregående år, trots ökad provtagning. Hälften var smittade utomlands, varav flera i Dubai.

Malaria - Helårsstatistik 2015

64 fall av malaria rapporterades 2015. Alla utom fem smittades i Afrika söder om Sahara – angeläget med malaria-profylax vid resa dit!

Malaria - Helårsstatistik 2014

Under 2014 sågs en ökning av malaria, förklarad av en kraftig ökning av Plasmodium vivax hos migranter från Afrikas horn.

Pneumokocker, invasiv - Helårsstatistik 2015

Antalet barn med svår pneumokocksjukdom, framför allt lunginflammation med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, fortsätter att sjunka - bara ett barn yngre än två år 2015!