Hepatiter

Hepatit A - helårsstatistik 2017

40 fall har rapporterats under 2017 jämfört med förra årets 28 fall. Det pågår ett utbrott i Europa bland män som har sex med män. I Stockholm ingår 14 fall i det utbrottet.

Hepatit A - helårsstatistik 2016

28 fall av hepatit A anmäldes under 2016. Endast tre var smittade i Sverige. Många fall kunde ha undvikits genom vaccination inför utlandsresa.

Hepatit B - helårsstatistik 2018.pdf

Under 2018 anmäldes 11 fall av akut och 395 fall av kronisk hepatit B. Det är angeläget att personer som kommer från riskländer provtas för denna ”tysta” infektion.

Hepatit B - helårsstatistik 2017

Fortsatt minskning av kronisk hepatit B. 344 fall jämfört med 2016 då 391 fall rapporterades. Antalet fall av akut hepatit B var 18 fall, vilket är lägst antal sedan 2013.

Hepatit B - helårsstatistik 2016

27 fall av akut hepatit B, en minskning jämfört med föregående "toppår". Antalet nya fall av kronisk hepatit B var oförändrat med 391 fall 2016 jämfört med 404 fall 2015.

Hepatit B - Helårsstatistik 2014

2014 anmäldes 30 fall av akut hepatit B. En ökning noterades bland personer som injicerar narkotika. Väsentligen oförändrat antal nya fall av kronisk hepatit B (364).

Hepatit C - helårsstatistik 2017

531 fall av Hepatit C har rapporterats under 2017. Primärvården hittade flest fall, följt av sprututbytet och beroendevården. Viktigt att testa fler, det finns behandling som läker ut infektionen.

Hepatit C - helårsstatistik 2016

553 nydiagnostiserade fall av hepatit C rapporterades under 2016. Primärvården hittar flest fall. Angeläget med ökad testning för denna "tysta" infektion.

Hepatit C - Helårsstatistik 2014

Totalt anmäldes 522 nydiagnostiserade fall av hepatit C under 2014. Vårdcentralerna och Sprututbytet ställde flest hepatit C-diagnoser.

Hepatit D - helårsstatistik 2017

33 fall av hepatit D har rapporterats under 2017, en minskning med sex fall jämfört med föregående år. De flesta i åldersgruppen 30-49 år. Majoriteten var smittade utomlands.

Hiv

Hiv - Helårsstatistik 2015

Antal nya fall av hiv ligger på samma nivå som året innan. MSM dominerar bland smittade i Sverige och 20 % hade samtidigt en annan STI vid diagnostillfället.

Hiv - Helårsstatistik 2014

Vi ser en fortsatt minskning av personer som diagnostiseras med hiv i Stockholm. Tidig diagnos och behandling är bästa skyddet mot fortsatt hiv-transmission.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier

ESBL - Helårsstatistik 2015

År 2015 anmäldes 2614 fall med ESBL-bildande bakterier. Incidensen per 100 000 invånare ökar i motsvarande takt.

ESBL - Helårsstatistik 2014

Fortsatt ökning av ESBL. Under 2014 rapporterades 2461 fall att jämföra med 2184 föregående år, en ökning med nästan 13%.

ESBLcarba - helårsstatistik 2016

Fortfarande anmäls få fall av ESBLcarba-bildande tarmbakterier, 57 fall under 2016. Dock är det en kraftigt stigande tendens vilket är något oroande.

ESBLcarba - Helårsstatistik 2014

Under 2014 rapporterades 16 fall av ESBLcarba i SLL att jämföra med 12 fall 2013. Fjorton av fallen är utlandsvårdade patienter.

VRE - helårsstatistik 2017

Under 2017 anmäldes 92 fall av VRE, en ökning med 44 fall (85 %) jämfört med 2016. Den kraftiga ökningen beror på ett vårdrelaterat utbrott våren 2017.

VRE - Helårsstatistik 2014

Totalt antal rapporterade VRE-fall under 2014 var 56, att jämföra med 45 fall 2013. De flesta fall är hittade i smittspårning eller utlandsscreening.

STI

Gonorré - helårsstatistik 2017

Kraftig ökning av antalet fall av gonorré. Under 2017 anmäldes 1440 fall av gonorré, jämfört med 881 fall 2016, en ökning med 559 fall (63 %).

Klamydia - Helårsstatistik 2015

Under 2015 inkom 10 133 kliniska klamydiaanmälningar till Smittskydd Stockholm, vilket är en ökning med 661 fall (7 %) jämfört med 2014.

Klamydia - Helårsstatistik 2014

Under 2014 inkom 9 472 kliniska klamydiaanmälningar till Smittskydd Stockholm, vilket är en ökning med 663 fall jämfört med 2013.

 

Tarminfektioner

Campylobacter - helårsstatistik 2017

Antalet fall ligger på samma nivå som 2016. Utbrottet kopplat till svensk kyckling förklarades avslutat i september. Antalet inhemskt smittade fall minskade något under året.

Cryptosporidium - Helårsstatistik 2015

Under 2015 rapporterades 84 fall (77 fall år 2014) varav 48 kvinnor och 36 män. Av de 53 fall (63 %) som hade smittats utomlands har 16 (30 %) smittats i Spanien respektive Portugal.

EHEC - helårsstatistik 2017

Under året anmäldes 34 fall av EHEC, varav 17 var smittade i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2016.

Salmonella - helårsstatistik 2017

Det totala antalet salmonellafall ökade något liksom antalet inhemskt smittade, vilket berodde på ett livsmedelsorsakat nationellt utbrott.

Salmonella - Helårsstatistik 2015

Antal fall av anmälda salmonella är i samma storleksordning som förra året, med 28 % anmälda som inhemska. 12 % av alla salmonellafall var barn 0-5 år.

TBE

TBE - helårsstatistik 2017

Under 2016 diagnostiserades 150 fall av TBE i Stockholms län, vilket är det högsta antalet fall som anmälts i Stockholms län.

TBE - Helårsstatistik 2015

Under 2015 diagnostiserades 83 fall av TBE, 28 kvinnor och 55 män. Majoriteten av de som insjuknat var i åldrarna 45-75 år, tre barn7 år eller yngre men ingen under 3 år.

Tuberkulos

Tuberkulos - Helårsstatistik 2014

Tuberkulos ökar i Stockholm. Personer som smittats i högendemiska länder riskerar att aktivera en latent infektion. Tidig screening kan förhindra vidare spridning.

Säsongsstatistik

Övriga

HTLV - Helårsstatistik 2014

Endast ett fåtal fall av HTLV diagnostiseras årligen i SLL. Under 2014 rapporterades 8 fall, varav de flesta upptäcktes genom smittspårning eller blodgivarscreening.

Harpest - helårsstatistik 2016

Totalt anmäldes 18 fall av harpest (10 män, 8 kvinnor) i åldern 7-72 år och för 14 av dessa uppgavs en smittort inom SLL.

Harpest - Helårsstatistik 2015

37 fall av harpest anmäldes under 2015. Åldesspannet var 7-83 år och fallen fördelade sig på 21 män och 16 kvinnor. 11 av fallen uppgav smittort inom länet.

Kikhosta - helårsstatistik 2016

Den kraftiga ökningen av antalet rapporterade kikhostefall 2014 och 2015 höll sig på samma höga nivå 2016 med ännu fler anmälda fall; 182 stycken.

Legionella - helårsstatistik 2017

2017 sågs en ökning av inhemskt smittade legionella fall: 34 av 47 fall bedömdes vara smittade i Sverige. Ökningen förklaras delvis av ett utbrott kopplat till ett kyltorn.

Legionella - helårsstatistik 2016

40 fall av legionella anmäldes 2016, vilket är oförändrat sedan föregående år, trots ökad provtagning. Hälften var smittade utomlands, varav flera i Dubai.

Malaria - Helårsstatistik 2015

64 fall av malaria rapporterades 2015. Alla utom fem smittades i Afrika söder om Sahara – angeläget med malaria-profylax vid resa dit!

Malaria - Helårsstatistik 2014

Under 2014 sågs en ökning av malaria, förklarad av en kraftig ökning av Plasmodium vivax hos migranter från Afrikas horn.

Pneumokocker, invasiv - Helårsstatistik 2015

Antalet barn med svår pneumokocksjukdom, framför allt lunginflammation med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, fortsätter att sjunka - bara ett barn yngre än två år 2015!