Brödsmule-navigation

AMSAK

AMSAK, AMningsSAKunnika i Region Stockholm är ett nätverk av barnmorskor och barnsjuksköterskor som vill öka kunskapen om amning i vårdkedjan. AMSAK har bland annat sammanställt Vårdprogrammet för Bröstkomplikationer under amning. AMSAK driver för närvarande två projekt. I det ena projektet är syftet att implementera Vårdprogrammet i vårdkedjan. I det andra projektet har AMSAK startat upp AMSAK specialistamningsmottagning på stan

Nationella amningskommittén

Livsmedelsverket har i uppdrag att leda en nationell samordningsgrupp om amning. Syftet är samverkan och samordning mellan myndigheter och andra aktörer för att främja, skydda och stödja amning.

Amningsnätverket i Sverige, AMNIS

Nätverket består av representanter från yrkesgrupper och frivilliga organisationer som sprider kunskap om amning till sina målgrupper.

Amningshjälpen

Amningshjälpen är en patientorganisation som bidrar med kunskap om amning, svarar på frågor och hjälper till med hänvisning för den som behöver personlig rådgivning.

Milknet - Bröstmjölk för livet

I Sverige finns sedan 2001 ett nätverk som kallas Milknet som består av representanter för neonatalvården runt om i landet. Syftet med nätverket är bland annat att främja donation av bröstmjölk och skapa gemensamma riktlinjer för hanteringen och användandet av bröstmjölk på landets neonatalavdelningar.