Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Alkohol under graviditet

Screening och handläggning av alkoholbruk.

Amning - Stödsamtal vid komplicerad amning

Riktlinje för mödrahälsovården.

Amningsstrategi

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan, Region Stockholm.

Anemi under graviditet

Handläggning av anemi under graviditet.

Anmälningspliktiga resistenta bakterier, screening

Riktlinje för mödrahälsovården.

Antikonception - riktlinjer

Riktlinjer för preventivmetoder för kvinnor och män. Reviderad juli 2018.

 • Familjeplanering och STI
Astma och allergi under graviditeten

Riktlinjer för astma och allergi under graviditet.

Biobanksrutiner

Riktlinjer för information om biobanksrutiner.

 • Familjeplanering och STI
 • Gynekologisk cellprovtagning
Blodtryck

Blodtrycksmätning vid inskrivning.

BUP - riktlinjer för konsultationer

Riktlinjerna gäller konsultation från Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP till Barnmorskemottagningar/Mödravårdscentraler, BMM/MVC samt Barnavårdscentraler, BVC.

Bäckenmätning

Bakgrund och indikationer för bäckenmätning under graviditet.

Droger och substasbruksyndrom

Handlingsplan under graviditet.

 • Graviditet
Endometrios

Riktlinje för handledning av kvinnor med endometrios.

EPDS som underlag för strukturerat samtal med gravida om psykiskt mående

Att genom ett strukturerat samtal om psykiskt mående under graviditeten, med EPDS som underlag, upptäcka misstänkt depression samt oro och därigenom möjliggöra tidiga stödinsatser.

Epilepsi och graviditet

Riktlinje för handläggning av gravida kvinnor med epilepsi.

Faderskap och föräldraskap

Riktlinje för handläggning av faderskapsärenden.

Fetma (BMI≥30)

Riktlinje om handläggning av gravida kvinnor med fetma.

Fetmaoperation

Gastric bypass, GBP, är en operationsmetod för patienter med fetma.

Flerbörd

Riktlinje för handläggning av flerbörd under graviditet.

Fosterdiagnostik, information och remittering

Riktlinje för barnmorskor.

Fosterhjärtljud

Metod och handläggning vid auskultation av fosterhjärtljud.

Förlossningsrädsla

Mödrahälsovården i Stockholm, riktlinje för diagnos, undersökning och åtgärd vid förlossningsrädsla.

GBS

Handläggning av gravida med GBS.

Graviditetsdiabetes

Screening och behandling.

 • Graviditet
Gynekologisk cellprovtagning

Riktlinjer för gynekologisk cellprovtagning i Region Stockholm.

 • Gynekologisk cellprovtagning
Hemorrojder

Information om hemorrojder inklusive utredning och behandling.

Hepatit B

Handläggning av gravid med Hepatit B.

Hepatit C

Handläggning av screening avseende hepatit C.

Hepatos

Riktlinje för mödrahälsovården i Region Stockholm.

Herpesinfektion under graviditet

Handläggning av behandling för gravida kvinnor med primär eller sekundär herpesinfektion.

Hinnsvepning

Handläggning av hinnsvepning, en metod som kan användas för att främja cervixmognad och initiera förlossningsstart.

Hiv under graviditet

Handläggning av positivt HIV-svar i samband med screening.

 • Familjeplanering och STI
Hydronefros

Handläggning av hyrdronefros hos foster under graviditeten. Riktlinjer från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och SöS.

Hygienrutiner vid blodsmitta och multiresistenta bakterier

Riktliner för blodsmitta och multiresistenta bakterier.

 • Familjeplanering och STI
 • Gynekologisk cellprovtagning
Hyperemesis - illamående under graviditeten

Riktlinje om illamående och kräkningar under graviditeten.

Hypertoni och preeklampsi

Handläggning av kvinnor med ökad risk för preeklampsi eller graviditetsinducerad hypertoni.

Intrauterin fosterdöd

Handläggning av IUFD, intrauterin fosterdöd, och dött barn under förlossning.

Karpaltunnelsyndrom

Handläggning karpaltunnelsyndrom under graviditet.

Klamydiainfektion under graviditeten

Handläggning av gravid med klamydia.

 • Graviditet
Klimakterierådgivning.

Klimakterierådgivning på BMM.

Kost och kosttillskott

Kost och kosttillskott under graviditeten.

Kvinnor från andra länder

Riktlinjer för handläggning av vård till kvinnor från andra länder.

Kvinnor som är könsstympade

I Sverige är uppskattningsvis 38 000 kvinnor könsstympade och 19 000 flickor lever i riskzon för att könsstympas enligt Socialstyrelsens beräkningar.

Läkarmedverkan på BMM

Dokumentet ska tillsammans med riskbedömningen vara ett stöd för barnmorskor, läkare och verksamhetschefer i frågor gällande gravida i behov av läkarkontakt.

Läkemedel under graviditet och amning

Riktlinjer för användning av läkemedel under graviditet och amning.

Minskade fosterrörelser

Handläggning av minskade fosterrörelser under graviditeten.

Prolaktinom

Handläggning av prolaktinom under graviditet.

Psykisk ohälsa under graviditet och amning

Riktlinjer för handläggning av psykisk ohälsa under graviditet och amning.

RhD-negativ gravid - uppföljning och behandling

Riktlinje för BMM.

RhD-negativa - checklista

Checklista för Rh-negativa gravida.

Rygg- och bäckensmärta

Riktlinje för graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta.

 • Graviditet
Socialtjänstanmälan

Riktlinjer för socialtjänstanmälan av yrkesverksamma som känner oro för barn.

STI-provtagning

Handläggning av gravida se specifika riktlinjer.

 • Familjeplanering och STI
Syfilis under graviditet (Lues)

Handläggning vid Syfilis under graviditet (Lues).

Symfys-fundus mätning

Riktlinje för barnmorskor i Region Stockholm.

 • Graviditet
Sätesändläge, tvärläge och instabilt fosterläge

Handläggning av tvär- eller sätesändläge. Vändningsförsök och förlossningsplanering.

Tobak under graviditet

Riktlinjer för tobak under graviditet.

Tromboembolism och trombosprofylax

Handläggning av tromboembolism och trombosprofylax under graviditet.

Tuberkulosscreening av gravida - riktlinje

Riktlinje från Mödrahälsovårdsenheten i Stockholms län.

Tyreoideasjukdom och graviditet

Tyreoideasjukdom under och efter graviditet.

 • Graviditet
Ultraljudsremisser från BMM/MHV

Ultraljudsremisser från BMM/MHV.

Urinvägsinfektioner

Handläggning vid urinvägsinfektion. Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm.

Våld i nära relationer

Handläggning av våld i nära relationer.

Vård efter förlossning

Riktlinje för eftervårdsbesök och uppföljning av graviditets- och förlossningsupplevelse.

Zika

Regional riktlinje för Region Stockholm gällande Zikavirus.

Äggdonation

Handläggning av graviditet vid äggdonation. Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm.

Äldre förstföderska

Handläggning av äldre förstföderska.

Ätstörningar i samband med graviditet

Handläggning av gravida kvinnor med ätstörning eller tidigare ätstörning.

Överburenhet

Ultraljudskontroll graviditetsvecka 41+0 och induktion.

Överrapportering från BMM till BVC

Rapportblad för informationsöverföring mellan BMM och BVC.