Till start

Vårdgivarguiden

Enligt artikel 7 i FN:s Barnkonvention har alla barn rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Tveksamhet om faderskap

Vid tveksamhet om faderskap för det väntande barnet kontaktas Familjerätten via Socialförvaltningen av den gravida. Vid beslut om rättsgenetisk undersökning görs denna när barnet är fött. Hanteringen av ärendet underlättas om kontakt med Familjerätten tas i god tid före barnets födelse.

Ogifta par

Om modern är ogift kallas hon till Familjerätten efter barnets födelse för att fastställa faderskapet/föräldraskap. Modern och partnern kommer i de flesta fall tillsammans och bekräftar faderskapet/föräldraskap. En anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med bekräftelsen av faderskapet/föräldraskap. Föräldrarna kan innan barnets födelse själva ta kontakt med Familjerätten och upprätta de handlingar som behövs för bekräftelsen och anmäla gemensam vårdnad. Faderskapet/föräldraskapet fastställs dock först efter barnets födelse.

Modern gift, men inte med barnets far

Är modern gift, men inte med barnets far, ska kontakt tas med Familjerätten för att fastställa faderskap. Utgångspunkten i lagstiftningen är att den man är gift med är barnets fader. Om inte, måste man häva faderskapet och fastställa det rätta faderskapet.

För övriga kommuner se respektive kommuns hemsida.

Referens

UNICEF

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

  • Uppdaterad: 17 februari 2020

  • Faktagranskad: 17 februari 2020

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten