Till start

Vårdgivarguiden

Ungefär 20 procent av alla gravida upplever någon form av rädsla relaterat till förlossningen. Rädslan kan innebära allt från en lättare oro till fobi med funktionssvikt hos kvinnan. Av de som fött barn drabbas ungefär 2 procent av posttraumatiskt stressyndrom, vilket kan ge en sekundär förlossningsrädsla.

Syfte

Det är av vikt att upptäcka förlossningsrädsla i tidig graviditet för att öka förutsättning för att kunna ge rätt stöd. Och därmed minimera psykiskt lidande och negativa konsekvenser som är kopplade till förlossningsrädsla såsom långdraget förlopp, instrumentell förlossning och negativ förlossningsupplevelse.

Definitioner

Lätt: Innebär en oro som kvinnan kan hantera och som ger henne möjlighet att förbereda sig inför förlossningen.

Måttlig: Innebär en oro som kvinnan kan ha svårt att hantera utan hjälp och stöd, men som inte medför ett ständigt psykiskt illabefinnande.

Svår: Medför psykiskt illabefinnande som väsentligen stör kvinnans vardag, funktioner eller anknytning till fostret.

Förlossningsfobi: Medför att kvinnan p.g.a. extrem rädsla undviker graviditet eller vaginal förlossning.

Primär förlossningsrädsla innebär att kvinnan har en rädsla under sin första graviditet eller redan före graviditeten.

Sekundär förlossningsrädsla innebär att kvinnan utvecklar en rädsla efter tidigare förlossning.

Riskfaktorer

 • Ångestbenägenhet/ångestsjukdom
 • Depression
 • Bristande socialt stöd
 • Dålig relation till partner
 • Ökad smärtkänslighet
 • Tidigare komplicerad eller traumatisk förlossning
 • Anamnes på våld och sexuella övergrepp
 • Annan kulturell bakgrund (och inställning till förlossningssätt)

Handläggning på BMM

Vid inskrivningsbesöket ska barnmorskan fråga den gravida hur hon känner inför graviditet och förlossning. Den gravida, tillsammans med sin partner, skall erbjudas genomgång av tidigare förlossning och förlossningsupplevelse.

Samtal utifrån MI teknik
Hur ser du på kommande förlossning? Vilka tankar har du? Något speciellt som oroar dig? Vad har du för erfarenhet av förlossning? Finns det något inför kommande förlossning som gör att du känner dig lugn, säker eller trygg?

Vid tidigare traumatisk upplevelse av en komplicerad förlossning ska den gravida träffa läkare på BMM för genomgång.

Besök vecka 16
Syftet med besöket är att bedöma grad av förlossningsrädsla, ge stöd samt planering av fortsatt stöd. Bedömning av grad av oro och rädsla inför förlossningen görs med fördel med FOBS skalan (Fear of Birth Scale).

Utgå från skalan, vad hade behövts för att du skulle känna dig lugnare? Hur kommer det sig att du satte krysset här och inte högre?

Stöd vid bedömning av grad av rädsla

Följande kan tyda på svår rädsla:
Undviker att läsa om, se bilder på eller tala om förlossningen. Sömnstörning, oro, ångest, koncentrationssvårigheter. Tror sig inte alls kunna föda. Gråter ofta. Förbereder inte för barnets ankomst. Skjutit upp att bli gravid, ibland genomgått abort på grund av rädslan.

Misstänkt eller konstaterad måttlig och svår förlossningsrädsla föranleder extra besök utöver basprogrammet.

Lätt förlossningsrädsla

Hänvisa till 1177 förlossningsrädsla och förlossning.

Råd om oxytocinhöjande aktiviteter. Se bilaga, Första hjälpen vid stress, depression och ångest.

Ge information om FUB, litteratur och råd att inte googla.

Måttlig förlossningsrädsla

Ge råd som vid lätt förlossningsrädsla. Tidigt föräldrastöd, kring graviditetsvecka 25.

Bokas till barnmorska med specifikt ansvar och utbildning för måttlig förlossningsrädsla på egen BMM i graviditetsvecka 26-28.

Den gravida erbjuds två stödsamtal på egen BMM. Måttlig förlossningsrädsla som inte är hanterbar efter FUB och extra stödsamtal på BMM remitteras till Specialist MVC/samtalsmottagning.

Svår förlossningsrädsla

Ge råd som vid lätt förlossningsrädsla. Tidig föräldrautbildning, kring graviditetsvecka 25.

Remiss till Specialist MVC/Samtalsmottagning efter listning. Enstaka kvinnor behöver komma tidigare tex vid svår ångest.

Kejsarsnitt

Gravid med fast övertygelse om kejsarsnitt utan medicinsk indikation remitteras till Specialist MVC/Samtalsmottagning. Information ges att beslut om kejsarsnitt tas av specialistläkare. Processen kräver tid så beslut om kejsarsnitt ges inte vid första besöket.

Oavsett när under graviditeten som barnmorskan upptäcker tecken på förlossningsrädsla ska det ske en bedömning av graden av förlossningsrädsla. Utifrån grad av förlossningsrädsla så ges stöd.

Bilagor

Mall för remiss

Diagnos

Primär eller sekundär förlossningsrädsla.

Måttlig eller svår.

Önskad undersökning/åtgärd

Stödsamtal, Förlossningsplanering, Ställningstagande till sectio.

Anamnes

 • Paritet, Ålder, BP
 • FOBS
 • Obstetrisk anamnes
 • Aktuell eller tidigare psykiatrisk anamnes
 • Socialsituation, relation och stöd
 • Misshandel/ övergrepp/kränkning/mobbing
 • Eventuellt uttalade önskemål om förlossningssätt
 • Vad man redan gjort inom mödrahälsovården
 • Aktuell stödkontakt exempelvis psykolog, psykiatriskkontakt

Uppföljning

Viktigt att i samband med eftervårdsbesök på barnmorskemottagning, fråga efter förlossningsupplevelsen för de som uttryckt förlossningsrädsla och för de som genomgått akut kejsarsnitt, sugklocka (VE) eller annan komplicerad förlossning. Vid en traumatisk förlossningsupplevelse stäm av att uppföljning är planerad. Om ej så skriv remiss till aktuell förlossningsklinik för uppföljande samtal. I remiss beskriv patientens mående och upplevelse.

Referenser

Förlossningsrädsla, SFOG rapport nr 77/2017.

Pregnant women's thoughts when assessing fear of childbirth on the Fear of Birth Scale. Ternström E, Hildingsson I, Haines H, Rubertsson C. Women Birth. 2016 June;(3): e 44-9.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

 • Uppdaterad: 24 september 2020

 • Faktagranskad: 5 februari 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten