Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund

Socialstyrelsens allmänna råd om screening mot livmoderhalscancer rekommenderar att kvinnor kallas till cellprovtagning.

Inom Region Stockholm–Gotland samordnas den gynekologiska cellprovtagningen av Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland. Kvinnor kallas från 23 till 64 års ålder enligt screeningsprogrammet. Kvinnor som ej provtagits vid 64 års ålder kan kallas upp till 70 års ålder. Kallelsen skickas till kvinnan och digital remiss läggs in i Labportalen.

Cirka 5 procent av alla cellprov visar cellförändringar. Kvarstående infektion med humant papillomvirus (HPV) anses vara en nödvändig faktor för utveckling av cervixcancer. Detta är anledningen till att testning för HPV och HPV-vaccination kan användas i cervixcancerprevention.

Provtagning bör erbjudas alla kvinnor som söker på barnmorskemottagning (BMM) i samband med rådgivningsbesök eller graviditet, om det finns webbremiss i Labportalen.

Provtagning sker med vätskebaserad cytologi vilket ger möjlighet att göra både cytologi- och HPV-analys på samma prov. Alla screeningprover analyseras av Cytologlaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Handläggning

 • Prov tas på kvinnor med webbremiss i Labportalen. Finns det flera webbremisser ska den som är sist utförd användas.
 • Utomlänspatienter och svenskar, som ej är folkbokförda i Sverige, hänvisas till gynekologisk mottagning för provtagning.
 • Icke gravida asylsökande/papperslösa ska ej provtas på barnmorskemottagning. De ska hänvisas till gynekologisk mottagning vid symtom.
 • Vid genomgången total hysterektomi behövs ingen provtagning.
 • Transpersoner som bytt juridiskt kön, men inte genomgått kirurgisk korrigering av genitala kallas inte till cellprovtagning via screening. De kan vända sig till Gynekologisk HBT-mottagning på Södersjukhuset för provtagning.
 • Vid misstanke om cervixdysplasi i samband med provtagning ska remiss skrivas till gynekolog för bedömning.

Handläggning av gravida

 • Erbjud cellprovtagning till gravida om webbremiss finns. Om möjligt utförs provtagning innan graviditetsvecka 15, cellprov kan dock tas under hela graviditeten. Kryssa för gravid och ange graviditetsvecka för skyndsam handläggning av laboratoriet.
 • Gravida asylsökande och gravida med reservnummer ska erbjudas provtagning. Använd remiss för indicerat prov.
 • Provtagning utförs tidigast 8 veckor postpartum. Gäller nyförlösta med aktuell webbremiss sam nyförlösta asylsökande och nyförlösta med reservnummer. Uppge på remissen om barnet ammas.

Remittering av gravida

 • Om den gravida är under utredning eller uppföljning av cervixdysplasi ska remiss skickas till behandlande gynekolog med information om att graviditet föreligger. Cellprov ska tas om det tidigare cellprovet är taget mer än ett år tillbaka och remiss för indicerat prov. Vid osäkerhet konsultera din läkare på mottagningen.
 • Vid misstanke om cervixpatologi vid provtagning av den gravida, ska remiss skyndsamt skickas till gynekolog, se nedan.
 • Vid vaginal blödning som inte har obstetrisk orsak ska cellprov tas. Vid upprepad blödning bör den gravida remitteras till gynekolog, även vid negativt HPV-test.
 • Vid cervixdysplasi eller misstanke om dysplasi under graviditet ska remiss skickas till Gynekologiska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller Gynekologiska mottagningen, Danderyds sjukhus som gör en förlossningsplanering samt bedömning om eventuell åtgärd.

Läkare kan se patienthistorik gällande cellprover, PAD relaterat till cervixdysplasi samt behandlingar av dysplasi i Cytburken.

Vid frågor om screeningprogrammet kontakta Viveka Lundström Samordningssjuksköterska, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland

Viveka Lundström | Samordningssjuksköterska

Referenser

Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram 2019-09-23 Version 2.2

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag, Socialstyrelsen.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

 • Uppdaterad: 11 mars 2020

 • Faktagranskad: 6 mars 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten