Till start

Vårdgivarguiden

Ultraljudsanvändning

Ultraljudsundersökning av fostret/barnet har hitintills inte visat sig skadligt för fostret. Den teoretiska bakgrunden till möjlig inverkan är att ultraljudsenergi kan ge värmeökning i vävnaderna. Vi bör därför fortsatt iaktta försiktighetsprincipen.

- Ultraljud bör inte användas för att bekräfta tidig normal graviditet om det inte finns
särskilda skäl.

- Ultraljudsundersökning utöver fosterdiagnostik och det som anges i riktlinjer ska
endast göras på medicinsk indikation och efter läkarordination.

Remiss

Alla remisser för ultraljud ska innehålla:

 • Indikation eller orsak till undersökningen så att patienten bokas till undersökare med rätt kompetens
 • BP enligt sista mens eller BP enligt ET vid IVF
 • Paritet
 • Tidigare sectio/PN, tidigare komplicerade graviditeter
 • BMI, för KUB längd och vikt
 • Aktuella läkemedel (särskilt viktigt att ange blodförtunnande medicinering vid invasiv fosterdiagnostik)
 • Annan information av betydelse, till exempel tolkbehov och aktuellt språk

Förvissa er om att mottagande ultraljudsmottagningen utför den typ av undersökning ni remitterar för. Ring vid behov och kontrollera.

Kontrollera att rätt adress och telefonnummer till patienten uppges på remissen.

Ultraljud i tidig graviditet

Om en klar frågeställning föreligger kan barnmorskan skriva remiss för tidigt ultraljud. Det gäller till exempel:

- gravida med anamnes på habituell abortbenägenhet (3 eller flera missfall i rad).

- vid anamnes på extrauterin graviditet. Undersökningen bör ske i graviditetsvecka 6-7
och utföras av gynekolog.

- vid anamnes på tidigare mola. Undersökningen bör utföras av gynekolog.

Barnmorskan kan även skriva remiss av andra orsaker än något av ovanstående om det finns en medicinsk indikation. Konsultera läkare på BMM.

KUB

Gravida som är aktuella för KUB remitteras av barnmorskan. Ultraljudsundersökningen kan utföras graviditetsvecka 11+0 till 13+6. Se riktlinje Fosterdiagnostik, information och remittering.

Rutinultraljud (RUL)

Alla gravida erbjuds ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18+ för att datera graviditeten, diagnosticera flerbörd och undersöka placentaläge. Vid undersökningen görs en systematisk granskning av fostret för att upptäcka eventuella missbildningar. Se riktlinje Fosterdiagnostik, information och remittering.

Oklar graviditetslängd och ultraljudsanvändning vid sen inskrivning

Vid okänd eller oklar graviditetslängd bör ultraljud ske inom 2 veckor. Mer skyndsamt om graviditeten kliniskt bedöms vara runt graviditetsvecka 20.

- Om graviditetslängden vid ultraljudet bedöms vara mellan 16+0 och 22+3 (BPD 21-55 mm) görs datering och sedvanligt rutinultraljud vid besöket.

- Om graviditetslängden vid ultraljudet bedöms vara över 22+3 (BPD >55 mm) är det inte tillförlitligt för datering. Sista mens (SM) anses som tillräckligt om det är säkra mensdata och det samtidigt stämmer med den kliniska bilden. Ytterligare en remiss skickas i dessa fall för tillväxtkontroll efter 2 - 3 veckor för att avgöra om fostret har en normal tillväxt. Bedömning av fosteranatomi och placenta utförs vid första besöket liksom en ungefärlig bedömning av graviditetslängd.

- Om det inte är möjligt att utföra rutinultraljud (t.ex. på grund av för kort graviditetslängd) skickas ny remiss från BMM.

Vid säkra mens- och graviditetsdata utan ultraljud där graviditetslängden är passerad för rutinultraljud skickas remiss för ultraljud i graviditetsvecka 32.

Ultraljud utfört utomlands

I de fall tillförlitligt rutinultraljud är utfört utomlands och datering finns behöver den gravida i allmänhet inte genomgå motsvarande undersökning (RUL) även i Sverige. Vid osäkerhet rörande eventuellt behov av kompletterande ultraljud eller viktskattning konsulteras läkare på BMM.

Riktad fosteröversikt

Läkarremiss på särskild indikation. Riktat/morfologiskt ultraljud i graviditetsvecka 18 till 20 innebär en systematisk kartläggning av fostret och utförs av läkare utifrån speciella frågeställningar. De gravida ska ha genomgått RUL innan det riktade ultraljudet. Indikationer för undersökningen se riktlinje Fosterdiagnostik, information och remittering.

Indicerat ultraljud

Remiss för ultraljud vid minskat/avplanat eller ökat SF mått (se riktlinje Symfysfundusmätning) och även vid behov av viktskattning i graviditetsvecka 32.

Om viktskattningen visar -15 till -21 % kommer ultraljudsmottagningarna att initiera till en ny remiss för viktskattning efter 2 veckor (se länk rörande handläggning av tillväxthämning). Vid misstanke om stort barn eller polyhydramnios begär ultraljudsundersökaren ny remiss vid behov.

Ultraljudskontroll graviditetsvecka 41

Samtliga gravida erbjuds ultraljudskontroll graviditetsvecka 41. Fostrets storlek bedöms och mängden fostervatten kontrolleras. Den gravida hänvisas till Spec-MVC för bedömning och ställningstagande till induktion vid misstänkt stort barn, misstänkt tillväxthämning och/eller nedsatt mängd fostervatten. Se även riktlinje Induktion och överburenhet.

Kontakt

Riktlinjen är utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten, har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta dem:

Mödrahälsovårdsenheten

 • Uppdaterad: 13 januari 2020

 • Faktagranskad: 13 januari 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten