Till start

Vårdgivarguiden

Hälsoövervakning och utvecklingsbedömning av fyraåringar görs av BHV-sjuksköterskan och ska erbjudas vid fyra års ålder +- 2 månader. Vid behov kontaktas, i samråd med föräldrarna, barnets förskola och/eller erbjuds barnet ett läkarbesök eller remitteras vidare till logoped/BUP-psykolog eller annan instans.

Inför besöket på BVC erbjuds alla föräldrar att fylla i webbenkäten på BVC-Elvis hemsida:

Den personliga koden som gör det möjligt att logga in i enkäten skickas hem till familjen tillsammans med inbjudan till besöket. Koden skapas av BHV-sjuksköterskan på BVC-Elvis hemsida efter inloggning.

Inför besöket tar BHV-sjuksköterskan del av barnets journal och svaren från webbenkäten. Vid behov läses enkäten som föräldrarna besvarade inför treårsbesöket.

Samtalsguiden fylls i som stöd inför samtalet med föräldrar och är ingen journalhandling. Samtalsguiden finns översatt till 13 olika språk och finns på BVC-Elvis hemsida efter inloggning.

4-årsbesöket består av tre delar: föräldraenkät, barnobservation (inklusive syn och hörselbedömning) och föräldrasamtal och utförs enligt:

Utvecklingsbedömningen i 4-årsbesöket utgår från barnets välbefinnande i vardagen. Momenten under mötet med barnet ger underlag för föräldrasamtalet och kompletterar förälderns enkätsvar. I samtal med föräldern kan vi fördjupa den kunskapen och föra in de intryck vi fått under mötet med barnet på BVC.

  • Uppdaterad: 30 mars 2021

  • Faktagranskad: 30 mars 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson