På BVC kan föräldrar, som håller på att separera, erbjudas stöd i aktuella frågor kring barnen. Det kan till exempel handla om barnens boende eller hur man berättar för dem att man ska separera. BHV-enheten har tagit fram ett material till stöd för BHV-sjuksköterskor vid sådana samtal. Dessutom finns ett material riktat till föräldrarna. Vid osämja och konflikter räcker självklart inte stöd via BVC utan då är det viktigt att föräldrarna hänvisas till familjerätten för samarbetssamtal.

Ett kompletterande material för stöd till nyblivna föräldrar (barn 0-1 år) har nu också tagits fram. Det består även det av en samtalsguide och en föräldrabroschyr.

Materialet för BVC kan laddas ner här:

Samtalsguide - Samtal om barns behov vid föräldrars separation

En samtalsguide för BHV-sjuksköterskor. Den innehåller elva teman som är värdefulla för föräldrar att fundera över vid separation och har tillhörande illustrationer samt förslag på frågor att använda i samtalet. Utgångspunkten för varje tema är barnets behov. Tillsammans med föräldrarna väljer man de teman som är angelägna för dem. På baksidan finns verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar listade.

Föräldrabroschyr - Att separera som föräldrar

Föräldrabroschyr riktad till föräldrar. Den innehåller texter och illustrationer om samma teman som samtalsguiden. På baksidan finns en lista på verksamheter som ger stöd och råd till barn och föräldrar.

Kunskapsmaterial - Småbarn & föräldraseparationer

Kunskapsöversikt med en mer gedigen genomgång av kunskapsläget kring små barn vid föräldraseparation. Den kan läsas som bakgrund till samtalsguiden. Material för BHV-sjuksköterskor och MBHV-psykologer.

Samtalsguide - Separerade föräldrar med barn 0-1 år

En samtalsguide till BHV-sjuksköterskor. Detta är ett stöd till BHV-sjuksköterskor som möter separerade föräldrar under barnets första år med frågor kring det gemensamma föräldraskapet och barnets behov. Fem teman presenteras: Föräldraskap och anknytning, Föräldrateam, Umgänge och boende, Föräldraledighet samt Amning.