Till start

Vårdgivarguiden

Samtliga barn som har behov av specialistbedömning ska erbjudas tillgång till barnläkare på BVC. Här nedan följer en regional vägledning kring hur läkararbetet kan delas mellan barnläkarkonsult och ordinarie BVC-läkare.

Barn som i första hand följs av ordinarie BVC-läkare

Den ordinarie BVC-läkaren ska vara väl förtrogen med och tillsammans med BHV-sjuksköterskan kunna ge stöd, råd och information till föräldrar i olika frågor som rör barnets fysiska och psykiska utveckling, föräldraskapet, medicinska frågeställningar, nyföddhetsproblem, beteendeproblem, med mera.

Förutom barnhälsovårdsprogrammet, ingår individuella konsultationer för barn och familjer med ökade behov såsom flyktingfamiljer, utomnordiska adoptivbarn, barn med psykiska/fysiska funktionsnedsättningar samt barn och familjer med psykosociala svårigheter.

Tillstånd som i första hand bedöms av ordinarie BVC-läkare

 • Prolongerad neonatal ikterus, till VC/BUMM för provtagning.

 • Ortopediska problem såsom plattfötter och intåing.

 • Icke-nedvandrade testiklar, ställningstagande till remiss/uppföljning.

 • Avvikande tillväxt, ställningstagande till remiss för utredning på VC/BUMM.

 • Iso-BMI >30, ställningstagande till dietistkontakt, remiss till BUMM vid 4 års ålder.

 • Vaccinationsordinationer utöver det allmänna programmet.

 • Sömnproblem, skrikighet.
 • Allergi och eksem, med eventuell remiss till VC/BUMM för uppföljning.
 • BCG-vaccinering utförs av BVC-sjuksköterska eller ordinarie BVC-läkare.

Grupper som följs av barnläkare enligt barnhälsovårdsprogrammet

 • Underburna barn med gestationsålder <vecka 35.

 • Barn med neonatala komplikationer, till exempel asfyxi, svåra infektioner.

 • Barn med medfödda missbildningar som krävt operation, mag-tarm, hydrocephalus med shunt, med mera.

 • Barn med Downs syndrom och barn med annan känd kromosomavvikelse.

Tillstånd som hänvisas till barnläkarkonsult av BVC-läkare/-sjuksköterska

 • Utvecklingsbedömningar och neurologiska frågeställningar, gäller barn 0-5 år.

 • Blåsljud på hjärtat efter sex månaders ålder (gäller ej akut sjuka barn), för ställningstagande till remiss för barnkardiologisk bedömning/utredning. 

 • Barn (0-5 år) som av BHV-sjuksköterska bedöms behöva en barnläkarbedömning på BVC.

Planering av barnspecialistkonsult BVC-mottagningen

Avsatt tid på konsultmottagningen för varje patient behöver individualiseras efter behov. Förslagsvis kan konsulten starta med en diskussion och BVC-läkare och BVC-sjuksköterska kan ta med sig fall som de diskuterar med barnläkarkonsulten. BVC-sjuksköterskan kan då också informera om de barn som är planerade till dagens mottagning.

Muntlig konsultation med barnläkaren är lämplig för diskussion av tillväxtkurvor, samråd vid andra svåra bedömningar, till exempel svåra psykosociala problem i barnets närhet samt vaccinationsfrågor/ordinationer.

BUP-konsulten kan med fördel delta vid dessa teammöten.

Barn som initialt följts av en barnläkarkonsult kan senare överföras till ordinarie BVC-läkare om det bedöms som lämpligt

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Helena Martin | Barnhälsovårdsöverläkare, enhetschef

 • Uppdaterad: 23 november 2020

 • Faktagranskad: 23 november 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten