Till start

Vårdgivarguiden

Tandhälsa och BVC

Tandhälsan är en viktig hälsoindikator och ett nära samarbete mellan barnhälsovården och folktandvården är av stort värde för att förebygga kariesutveckling hos alla barn och för att nå de barn som har störst behov.

BVC erbjuder tandhälsoövervakning i samarbete med Folktandvården, vilket är reglerat i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag - BVC

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 mars 2020.

Det innebär att:

  • Samtliga förstagångsföräldrar ska erbjudas tandhälsoinformation i grupp på BVC av folktandvården.
  • BVC kallar barnen efter rutiner som överenskommits med tandvårdsmottagningen. Alla folktandvårdsmottagningar inom vårdgivarens närområde ska vara identifierade och fördelade på respektive BVC. Om överenskommelse nås mellan tandvårdsmottagningen och BVC kan informationen förläggas till annan lokal. Tandhälsoinformationen bör ske före barnet uppnått 12 månaders ålder, dock senast före 24 månaders ålder.
  • BVC ska även delta i den utbildning om tandhälsa och tandhälsorisker som folktandvården erbjuder.

I samband med BHV-sjuksköterskans regelbundna hälsoövervakning av det enskilda barnets hälsa, kostvanor, riskfaktorer i den sociala miljön med mera, ska BHV-sjuksköterskan även ta ställning till om det i kostanamnesen eller i övrigt framkommit något som indikerar att barnet har en ökad risk att utveckla karies.

Remittera då barnet till angiven ansvarig folktandvårdsmottagning.

Stockholms län är i fråga om tandhälsa, geografiskt indelat i olika vårdbehovsområden 1–4. Det är baserat utifrån skillnader i tandhälsa och uppdateras årligen. Folktandvården har i uppdrag att utföra generella insatser till alla barn och riktade insatser till barn i vårdbehovsområde 3 och 4 där kariesförekomsten är som störst.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

Jeanette Björnell | Vårdutvecklare

  • Uppdaterad: 30 oktober 2020

  • Faktagranskad: 30 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Nathalie Gani, Barnhälsovårdsenheten