Brödsmule-navigation

Folkhälsopolicyn gäller åren 2017-2021 och har visionen ”Region Stockholm skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”.

Folkhälsopolicyn anger fyra mål där tonvikten i folkhälsoarbetet de kommande åren ska läggas:

  • Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor.
  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas.

Gäller alla verksamheter

Policyn visar att regionens alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för Regions Stockholms andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Folkhälsopolicyn är ett styrdokument som ska användas vid planering och uppföljning inom hela regionkoncernen. Varje nämnd och styrelse ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med folkhälsopolicyn.

Stöd till handling

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, stödjer regionens förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn. Stödet ges i olika former och kan anpassas utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

Kontakt

Har du frågor om hur ni kan jobba med folkhälsopolicyn? Hör gärna av dig!

Om folkhälsopolicyn

Folkhälsopolicyn har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av en parlamentarisk referensgrupp. Fullmäktige antog policyn den 14 februari 2017.