Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsopolicyn gäller åren 2017-2021 och har visionen ”Region Stockholm skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”.

Folkhälsopolicyn anger fyra mål där tonvikten i folkhälsoarbetet de kommande åren ska läggas:

  • Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor.
  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas.

Gäller alla verksamheter

Policyn visar att regionens alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för Regions Stockholms andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Folkhälsopolicyn är ett styrdokument som ska användas vid planering och uppföljning inom hela regionkoncernen. Varje nämnd och styrelse ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med folkhälsopolicyn.

Stöd till handling

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, stödjer regionens förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn. Stödet ges i olika former och kan anpassas utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

Kontakt

Har du frågor om hur ni kan jobba med folkhälsopolicyn? Hör gärna av dig!

Henna Hasson

Lina Wahlström | Handläggare

Om folkhälsopolicyn

Folkhälsopolicyn har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av en parlamentarisk referensgrupp. Fullmäktige antog policyn den 14 februari 2017.

 

  • Uppdaterad: 22 augusti 2019

  • Faktagranskad: 17 augusti 2019

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Mika Fogelberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen