Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

God men ojämlik hälsa

Den senaste folkhälsorapporten som presenterades i november 2019 redovisar att folkhälsan förbättras. Det visar sig bland annat i en ökad medellivslängd, framför allt tack vare minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Medellivslängden är nu 85 år för kvinnor och 81 år för män i Stockholms län.

Trots positiva trender på flera områden finns också oroande tendenser. Ojämlikheten i hälsa är fortsatt stor i länet. Utmaningar för de kommande åren är bland annat att förebygga och upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, att förbättra den psykiska hälsan, att främja fysisk aktivitet, minska övervikt och fetma samt att fortsätta arbeta för att minska andelen rökare.

Folkhälsorapport vart fjärde år

Olika faktorer som exempelvis miljö, levnadsvanor och relationer har stor betydelse för vår hälsa. Vart fjärde år kartlägger därför regionen dessa faktorer genom den så kallade folkhälsoenkäten, som går ut till en stor del av befolkningen. Enkätresultaten presenteras i en folkhälsorapport.

Folkhälsorapporten 2019 är den nionde i en serie av folkhälsorapporter från Region Stockholm som publicerats sedan 1987. Rapporterna ger en nulägesbild av hur befolkningen i Stockholm mår. De är viktiga för att följa utvecklingen av befolkningens hälsa och för att lägga en grund för det hälsofrämjande arbetet.

Folkhälsopolicy för Region Stockholm

Region Stockholm ska verka för en god hälsa i hela befolkningen och för att minska hälsoklyftorna. För att alla regionens verksamheter ska ha en gemensam utgångspunkt för detta arbete har Policy för folkhälsa 2017-2021 tagits fram. Policyn antogs av dåvarande landstingsfullmäktige 2017 och gäller hela regionkoncernen. Den utgår från data om hälsoläget i Stockholms län och aktuella politiska prioriteringar.

Visonen är att Region Stockholm ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom ett aktivt hälsofrämjande arbete, och sedan finns det fyra fastställda mål.

Att arbeta med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en prioriterad strategi i regionen. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att vårdpersonal i mötet med patienten utgår från individens aktuella livssituation, att individens egna resurser tillvaratas och stärks, vilket i sin tur har en positiv effekt på hälsan. En annan viktig del i det hälsofrämjande arbetet med individens hälsa och livssituation i fokus är att arbeta för hälsosamma levnadsvanor. Det behöver göras brett för alla invånare men även specifikt för prioriterade målgrupper.

Region Stockholm stödjer och utvecklar folkhälsoarbetet

Region Stockholm bedriver utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet. Tre centrum med olika inriktning arbetar forskningsinriktat med att ta fram underlag, metoder och material som kan stödja vårdgivare och andra i implementering av hälsofrämjande arbete. Folkhälsoguiden är en webbplats som vänder sig till alla dem som är intresserade av folkhälsofrågor i Stockholms län

Även enheter inom andra verksamhetsområden bidrar med kunskap och fortbildning i folkhälsoarbetet:

Ytterligare information finns bland annat på nedanstående sidor:

Strategiskt arbete för folkhälsa

Vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns enheten för hälsoutveckling. Enheten för hälsoutveckling har ett övergripande strategiskt ansvar och arbetar bland annat med att kartlägga, analysera och följa upp regionens folkhälsoarbete. Enheten arbetar också med övergripande frågor rörande miljö samt med att stödja ideella organisationer som bidrar till att förstärka och komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården erbjuder en god vård; hälsoinriktad, jämställd och jämlik.

Kontakt

Enheten för hälsoutveckling

  • Uppdaterad: 10 november 2021

  • Faktagranskad: 17 december 2019

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lina Wahlström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen