Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns god evidens för att ett rökstopp i samband med en operation minskar risken för komplikationer betydligt. Forskning visar också att alkoholkonsumtion över två standardglas per dag (riskbruk) ökar risken för komplikationerna i samband med operation. Det finns ingen säker nedre gräns för alkoholkonsumtion, därför är rekommendationen att avstå helt från alkohol före och efter en operation.

Hälso- och sjukvårdens roll

Hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjuda stöd till vuxna som röker och/eller har ett riskbruk av alkohol att göra uppehåll minst fyra veckor före och efter en operation. Det framgår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Rekommendationerna återfinns och förtydligas i Regionalt vårdprogram – Ohälsosamma levnadsvanor, Prevention och behandling. Vårdprogrammet är ett stöd till hälso- och sjukvården att bedriva ett evidensbaserat, strukturerat och personcentrerat arbete för bättre levnadsvanor.

Stöd att erbjuda patienter

Patienter som röker

  1. I första hand erbjuds patienten kvalificerat rådgivande samtal i kombination med nikotinläkemedel.
  2. I andra hand erbjuds patienten kvalificerat rådgivande/rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning, Vareniklin (Champix).

Patienter med riskbruk av alkohol

  1. I första hand erbjuds patienten rådgivande samtal
  2. I andra hand erbjuds patienten kvalificerat rådgivande samtal

Stödåtgärderna bör påbörjas i god tid före operationen då det kan vara svårt för patienten att sluta med tobak/alkohol direkt. Vid akuta operationer kan patienten stödjas till tobak/alkoholstop för tiden efter operation.

Läs mer

Information till dig som ska opereras eller nyligen genomgått en operation.

Vill ni trycka upp patientinformationen i en större upplaga?

Region Stockholms patientinformation om rök- och alkoholfri operation kan tryckas upp av verksamheterna i Region Stockholm. Mejla till halsoframjande.hsf@regionstockholm.se för att få en tryckfil. Ingenting får ändras i filen. Tryckkostnader bekostas av den egna verksamheten.

Häfte i A4 med frågor och svar om varför och hur du kan arbeta med rök- och alkoholfri operation i din verksamhet. Kan laddas ned och skrivas ut

  • Uppdaterad: 28 maj 2019

  • Faktagranskad: 28 maj 2019

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen