Till start

Vårdgivarguiden

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl. Patienter i alla åldrar och delar av vår region har rätt till god vård och gott bemötande av kompetent personal. Vårdprogrammets giltighetstid är förlängt till 2021-08-31.

Region Stockholm har tagit fram två regionala vårdprogram som kan vara ett stöd för dig i ditt arbete.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Vårdprogrammet (2016) innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vårdprogrammet ger också konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Det regionala vårdprogrammet är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet vid behandling av övervikt och fetma.

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Programmet ger dig stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Här kan du ladda ner vårdprogrammet:

Regionalt vårdprogram 2019 Ohälsosamma levnadsvanor - Preventation och behandling

Vårdprogram för nedladdning. Den tryckta versionen har utgått och går inte längre att beställa.

  • Uppdaterad: 18 februari 2021

  • Faktagranskad: 18 februari 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen