Till start

Vårdgivarguiden

Samverkan viktig mellan olika instanser

I arbetet med barn och ungdomar är samverkan runt barnet alltid viktig. Gällande barn och ungdomar med mild till måttlig psykisk ohälsa samtidig svår övervikt eller obesitas krävs samverkan mellan fler aktörer. Det gäller även vid behov av specialistpsykiatri (BUP). Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har i uppdrag att behandla barn och ungdomar med obesitas. Behandlingen, kombinerad levnadsvanebehandling, sker i samverkan med primärvårdsrehabiliteringen (PVR) men BUMM är ansvariga för behandlingen. Samverkan kan behövas mellan BUMM och BVC, Malina-mottagningar, första linjens psykologi (vårdcentralen), BUP och PVR.

Att tänka på för barn med diagnoser

Många barn och ungdomar med obesitas har neuropsykiatrisk samsjuklighet, till exempel ADD eller ADHD. Barn med dessa diagnoser har problem med de exekutiva funktioner som är betydelsefulla för viktarbetet, som att tänka långsiktigt, skjuta upp belöningar, planera sitt ätande och sin träning och avstyra impulser. Barn med autism kan ha tydliga matpreferenser och utagerande beteenden som försvårar gränssättning kring mat och aktivitet.

Utredning av misstänkta neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar är angeläget för alla barn med kroniska sjukdomar där behandlingen försvåras av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis obesitas. Stötta familjen att efterfråga en neuropsykiatrisk utredning och avgör om detta bör ske via skolan eller direkt via BUMM.

Läkemedel kan ha olika inverkan

Normalviktiga barn blir ibland tydligt ointresserade av mat och minskar i vikt när de börjar med centralstimulantia efter diagnos av till exempel ADHD. Detta blir ibland inte lika tydligt hos barn som från början har övervikt och obesitas. Många barn med obesitas får ändå tydlig hjälp i sitt viktarbete av centralstimulantia som hjälper barnet att fokusera, planera och komma ihåg även sitt viktarbete.

Vid svår psykiatrisk sjuklighet som kräver tyngre psykiatrisk medicinering ger dessa ofta även hos barn och ungdomar biverkningar i form av kraftig och snabb viktökning och påverkad blodbild med insulinresistens och försämrade blodfetter. De här barnen behöver ofta specialistobesitasvård och samverkan med vårdgivare på BUP blir betydelsefull.

Vid ätstörning och obesitas

Obesitas kan uppkomma på grund av en ätstörning, eller drabba personer som tidigare har haft en ätstörning. Enligt nationella riktlinjer för vård vid ätstörning behöver samverkan mellan verksamheter som ger vård vid ätstörningar respektive obesitas säkerställas för patienter som både har ätstörning och obesitas. I Region Stockholm mellan Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och BUMM.

Vårdnivå och remissrutiner

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet 

Vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år rekommenderas åtgärden Familjestödsprogram. Stödet ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. 

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor.

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar med obesitas

Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydelsefulla hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Därför är det viktigt att etablera hälsosamma aktivitetsvanor redan i unga år. Alla ungdomar upp till 5-17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet gör att många av obesitasens fysiska komplikationer, ofta kopplade till insulinresistens, kan motverkas även om inte vikten sjunker. Men det finns ofta en övertro på aktivitetens betydelse för vikten. För de flesta barn med övervikt och obesitas räcker det inte att röra sig mer, de måste också äta mindre.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan användas som behandling för att främja hälsa hos patienten.

  • Uppdaterad: 9 juli 2024

  • Faktagranskad: 9 juli 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen