Till start

Vårdgivarguiden

Här finns information för dig som arbetar på BVC.

Samverkan i barnets nätverk en framgångsfaktor

Barnhälsovården kan samverka med andra verksamheter för att förebygga ohälsa och för att främja barnets hälsa och utveckling. Att sätta barnet och familjen i centrum och samverka med olika instanser som finns i nätverket kring ett barn med snabbt och ohälsosamt stigande övervikt eller fetma (till exempel förskola, socialtjänst och BUP) är ofta nyckeln till framgång. Samverkan kan också genomföras på gruppnivå med en annan verksamhet, som exempelvis öppna förskolan.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Fetma har stark ärftlighet och barn med övervikt och fetma har ofta en eller två föräldrar med samma problematik, även om föräldrarna ofta kan berätta att deras övervikt kom senare i livet. För de allra flesta barn och ungdomar beror övervikt och fetma på en kombination av ärftlig benägenhet reglerad av många olika gener och levnadsvanor där intaget av kalorier överstiger behovet. Vårdprogrammet beskriver hälso- och sjukvårdens arbete med behandling av fetma.

Eftersom det oftast är i barnhälsovården övervikt först uppmärksammas är BVC mycket betydelsefullt i det hälsofrämjande, preventiva och identifierande arbetet vid övervikt och fetma, även om barnhälsovården inte har i uppdrag att behandla fetma.

Remittera vidare

Om barnet har fetma vid 4 års ålder (iso-BMI >30) bör barnet remitteras till BUMM. Remiss kan ske tidigare vid mycket snabb viktökning, misstanke om viktökning som del i syndrom eller monogen fetma.

Personcentrerat förhållningssätt

Ämnet föräldraskap och övervikt och fetma är många gånger känsligt. Hur kan jag i min professionella roll lyfta frågan på ett för familjen hjälpsamt sätt? Vad påverkar mitt bemötande?

Läs mer om samtalets betydelse och om Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, som skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma:

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Hälsosamma matvanor

Genom att servera olika sorters mat kan barnet vänja sig vid många smaker. Många barn är skeptiska till ny mat och kan behöva prova ett nytt livsmedel många gånger för att vänja sig vid den nya smaken. Det kan vara lättare att ta till sig en ny smak om den serveras tillsammans med mat som barnet redan tycker om.

Vad ska barn äta för att ändra sin vikt?

För att ändra ett barns iso-BMI måste matvanorna förändras. Det är ofta individuellt vad som behöver ändras och det finns många sätt att ändra vanor på. Börja med det som är enklast, för familjen och om det inte fungerar prova något annat. De viktigaste kostråden för barn med övervikt/fetma (och vuxna) är att:

 • Äta regelbundna måltider
 • Äta mycket frukt och grönsaker
 • Äta grovt bröd, potatis, pasta och ris
 • Minska på mättat fett, som smör, grädde och ost
 • Minska på socker, glass och godis
 • Avstå eller minska på söta drycker
 • Äta lagom stora portioner.

Fysisk aktivitet

Idag finns många stillasittande aktiviteter som konkurrerar med barns ofta naturligt aktiva rörelsemönster. Forskning har visat att barn är som mest aktiva i förskoleåldern och att pojkar redan från 2-3 års ålder, är mer fysiskt aktiva än flickor. Likaså visar forskning att utelek, i stort sett alltid, genererar mer fysisk aktivitet än innelek. Ett enkelt råd för att öka den fysiska aktiviteten kan därför vara att uppmuntra ökad utevistelse och utelek.

Hos barn i förskoleåldern finns det positiva samband mellan fysisk aktivitet och psykosocial utveckling (självkänsla, interaktion med andra barn, frånvaro av aggressivitet) och kognition. Det positiva sambandet gäller även den fysiska utvecklingen (motorik, kroppssammansättning) och den framtida hälsan (hjärt-kärlhälsa, skeletthälsa, viktstabilitet).

Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år behöver uppmuntras och underlättas. Det kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

I Regionala vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år. Läs mer om utbildning i familjestöd under rubriken Fortbildning.

Rekommenderad åtgärd vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 år och 6-12 år:

 • Barn med fetma (Iso-BMI >30 vid 4 års ålder) remitteras till BUMM.
 • Vårdcentralen/husläkarmottagningen, barnavårdscentralen eller primärvårdsrehabiliteringen i samverkan med elevhälsan, kan erbjuda familjer stöd
 • Det finns inga specifika vårdgivare inom regionens sekundärvård som erbjuder familjestödsprogram, för vidare hänvisning
 • Kan ges individuellt eller i grupp
 • Utgångspunkter för stödet, förutom relevanta ämneskunskaper, är att:
  • Ha fokus på hela familjen
  • Inkludera olika komponenter som samtal, information och praktiska övningar kring att stödja föräldrar i att använda positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av levnadsvanor hos barn.*
 • Åtgärden är strukturerad och teoribaserad. Det kan till exempel innebära att:
  • Arbeta med motiverande strategier
  • Uppmana familjen att sätta upp mål för sin förändring
  • Främja en tydlig och vägledande föräldrastil
  • Föräldern fungerar som en förebild
 • Använd KVÅ-kod QV013

Stöd och material

Det finns broschyrer, affischer (t ex sockeraffischen på flera språk), material etc som stöd för arbetet med matvanor och fysisk aktivitet här:

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Fortbildning

Barn och ungdomar med obesitas

En utbildning för den som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Utbildningen pågår under två dagar och har fokus på tillämpning av det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016. Utbildningen tar upp; medicinska aspekter på övervikt och obesitas; behandling; evidens och beprövad erfarenhet; kulturella aspekter; barn med särskilda behov; kostrekommendationer; betydelsen av fysisk aktivitet samt samtal med barn och föräldrar.

Föräldraprogrammet Mer och Mindre (MoM) – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

Utbildning i att hålla föräldragrupper med fokus på att lära ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar.

Certifierad gruppledare. För att bli certifierad i att hålla MoM föräldragrupper behöver deltagaren utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar deltagaren inspelade filmer från 10 gruppträffar. Total tid för handledning, inspelning etc skattas till ca 2 timmar per vecka under 10 veckor

Läs mer och hitta kurserna här:

 • Uppdaterad: 18 februari 2021

 • Faktagranskad: 18 februari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen