Till start

Vårdgivarguiden

Samverkan i barnets nätverk en framgångsfaktor

Barnhälsovården kan samverka med andra verksamheter för att förebygga ohälsa och för att främja barnets hälsa och utveckling. Att sätta barnet och familjen i centrum och samverka med olika instanser som finns i nätverket kring ett barn med snabbt och ohälsosamt stigande övervikt eller fetma (till exempel förskola, socialtjänst och BUP) är ofta nyckeln till framgång. Samverkan kan också genomföras på gruppnivå med en annan verksamhet, som exempelvis öppna förskolan.

Eftersom det oftast är i barnhälsovården övervikt först uppmärksammas är BVC mycket betydelsefullt i det hälsofrämjande, preventiva och identifierande arbetet vid övervikt och obesitas, även om barnhälsovården inte har i uppdrag att behandla obesitas.

Vårdnivå och remissrutiner

  • Följa barnets vikt- och längdutveckling enligt Rikshandboken
  • Förmedla grundläggande råd, se länk till Viss nedan, vid snabbt accelererande vikt
  • Erbjuda eller remittera till familjestödsprogram vid ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet
  • Remittera till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) vid obesitas, snabbt ökande BMI eller andra risker.

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

I nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram - ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor. Det ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. I vissa fall när det stödet inte räcker även inom primärvårdsrehabilitering (PVR) och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Stödet anpassas efter familjens förutsättningar och behov. Åtgärden kräver särskild kompetens. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri utbildning.

Läs mer om Familjestödsprogram  

  • Uppdaterad: 27 juni 2023

  • Faktagranskad: 27 juni 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen