Till start

Vårdgivarguiden

Här finns information om hälsofrämjande arbete i förskola.

Forskning visar att vuxna är viktiga förebilder för barn och att vuxnas beteende kan ha stor påverkan på barns mat- och rörelsevanor samt risk för att utveckla övervikt. Personal i förskola är viktiga förebilder eftersom många barn tillbringar mer vaken tid med förskolepersonalen än med sina vårdnadshavare under veckodagarna.

Att främja hälsa och därmed samtidigt förebygga övervikt handlar i huvudsak om att ge barnen hälsosamma matvanor och möjlighet att leka ute i friska luften varje dag i en trygg utomhusmiljö.

Samverkan i barnets nätverk en framgångsfaktor

Att sätta barnet och familjen i centrum och samverka med olika instanser är ett sätt för Barnhälsovården att förebygga ohälsa och främja barns hälsa och utveckling. Förskolan, socialtjänst och BUP är exempel på instanser som finns i nätverket kring ett barn med svår övervikt eller fetma, och samverkan är ofta nyckeln till framgång.

Skillnader i länet

Skillnaderna i länet är stora när det gäller levnadsvanor, övervikt och fetma. Med webbverktyget Folkhälsokollen får du snabbt och enkelt en överblick över hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och hur de utvecklas över tid i länets kommuner och stadsdelar. Statistik för andelen 4-åringar med övervikt och fetma, uppdateras årligen.

Här hittar du:

Hälsosamma matvanor

Genom att servera olika sorters mat kan barn vänja sig vid många smaker. Många barn är skeptiska till ny mat och kan behöva pröva ett nytt livsmedel många gånger för att vänja sig vid den nya smaken. Barn som får utveckla praktisk och teoretisk kunskap om mat och livsmedel äter mer frukt och/eller grönsaker och är mer villiga att prova och smaka på nya frukter och/eller grönsaker.

Det hälsofrämjande arbetet behöver vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Det betyder i praktiken att:

 • förskolan serverar näringsriktiga måltider
 • pedagoger är hälsofrämjande förebilder under måltiden
 • pedagoger använder sig av teoretisk och praktisk pedagogik med syfte att utveckla barns kunskap om olika livsmedel, samt om mat och matlagning
 • pedagoger arbetar metodiskt med ökad exponering av de livsmedel man vill uppmuntra barnen att äta
 • pedagoger ger barnen tillfällen att träna på att identifiera och reglera hunger och mättnadssignaler genom att vara responsiva i måltidssituationen
 • pedagoger regelbundet följer upp det hälsofrämjande arbetet på förskolan.

Fysisk aktivitet

Hos barn i förskoleåldern finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och psykosocial utveckling (självkänsla, interaktion med andra barn, frånvaro av aggressivitet) och kognition. Det gäller även den fysiska utvecklingen (motorik, kroppssammansättning) och den framtida hälsan (hjärt-kärlhälsa, skeletthälsa, viktstabilitet).

Forskning har visat att barn är som mest aktiva i förskoleåldern och att pojkar redan från 2-3 års ålder, är mer fysiskt aktiva än flickor. Likaså att utelek genererar mer fysisk aktivitet än innelek. Ett enkelt råd för att öka den fysiska aktiviteten kan därför vara att ge stöd för att öka utevistelse och utelek.

Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år behöver uppmuntras och underlättas. Det kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.

Utevistelsens betydelse för barns hälsa

Vistelsen i förskolan är också den tid på dygnet när barnen har störst möjlighet att vistas utomhus i dagsljus. Här kan du som förskolepersonal uppmuntra barnen till fysisk aktivitet som får upp pulsen varje dag, genom att till exempel springa och cykla. Utemiljöns utformning är avgörande för hur fysiskt aktiva barnen är.

Det hälsofrämjande arbetet behöver vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Det betyder i praktiken att:

 • barnen får så mycket utevistelse som möjligt
 • förskolegårdens aktivitetsstimulerande särdrag utvecklas
 • pedagoger arbetar metodiskt för att stimulera att barnen rör på sig
 • pedagoger är hälsofrämjande förebilder under utevistelsen
 • regelbunden uppföljning sker av det hälsofrämjande arbetet på förskolan.

Stöd och material

Det finns broschyrer, affischer (t ex sockeraffischen på flera språk), material etc som stöd för arbetet med matvanor och fysisk aktivitet här:

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Elevhälsoportalen Förskola

Elevhälsoportalen ger stöd till ett systematiskt kvalitetsarbete kring att främja hälsa och därmed förebygga ohälsa. Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt stöd för förskolans arbete med läroplanens mål om hälsa, och därigenom bidra till att lägga grunden till det livslånga lärandet. Elevhälsoportalen stödjer förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolemiljön. På portalen får förskolans personaltillgång till digitala verktyg och material för att stödja evidensbaserat hälsofrämjande arbete, och inspirera till utveckling.

Läs mer på:

Friska barn

Materialet Friska barn har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat- och rörelsevanor, och därmed även att förebygga övervikt. Friska barn ger stöd för ett målinriktat arbete i enlighet med förskolans läroplan och kravet på näringsriktiga måltider i förskolan.

Läs mer och ladda ner materialet på:

Bra måltider i förskolan

Livsmedelsverkets råd vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna i förskolan, från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och förskollärare:

Gör plats för barn och unga!

Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö.

Fortbildning

Behandling av barn och ungdomar med obesitas

En utbildning för den som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC, elevhälsa. Centrala funktioner hos huvudmän för förskola med 10 eller fler förskolor är också välkomna. Utbildningen pågår under två dagar och har fokus på tillämpning av det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016. Utbildningen tar upp; medicinska aspekter på övervikt och obesitas; behandling; evidens och beprövad erfarenhet; kulturella aspekter; barn med särskilda behov; kostrekommendationer; betydelsen av fysisk aktivitet samt samtal med barn och föräldrar.

Föräldraprogrammet Mer och Mindre (MoM) – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

Utbildning i att hålla föräldragrupper med fokus på att lära ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar.

Certifierad gruppledare. För att bli certifierad i att hålla MoM föräldragrupper behöver deltagaren utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar deltagaren inspelade filmer från 10 gruppträffar. Total tid för handledning, inspelning etc skattas till ca 2 timmar per vecka under 10 veckor

Läs mer om kurserna här:

 • Uppdaterad: 18 februari 2021

 • Faktagranskad: 18 februari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen