Till start

Vårdgivarguiden

Forskning visar att vuxna är viktiga förebilder för barn och att vuxnas beteende kan ha stor påverkan på barns mat- och rörelsevanor samt risk för att utveckla övervikt. Personal i förskola är viktiga förebilder eftersom många barn tillbringar mer vaken tid med förskolepersonalen än med sina vårdnadshavare under veckodagarna.

Att främja hälsa och därmed samtidigt förebygga övervikt handlar i huvudsak om att ge barnen hälsosamma matvanor och möjlighet att leka ute i friska luften varje dag i en trygg utomhusmiljö.

Att sätta barnet och familjen i centrum och samverka med olika instanser är ett sätt för Barnhälsovården att förebygga ohälsa och främja barns hälsa och utveckling. Förskolan, socialtjänst och BUP är exempel på instanser som finns i nätverket kring ett barn med svår övervikt eller fetma, och samverkan är ofta nyckeln till framgång.

Vårdens stöd vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

I nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram ­– ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor. Det ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. I vissa fall när det stödet inte räcker även inom primärvårdsrehabilitering (PVR) och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Stödet anpassas efter familjens förutsättningar och behov. Åtgärden kräver särskild kompetens. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri utbildning.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor.

Elevhälsoportalen Förskola

Elevhälsoportalen ger stöd till ett systematiskt kvalitetsarbete kring att främja hälsa och därmed förebygga ohälsa. Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt stöd för förskolans arbete med läroplanens mål om hälsa, och därigenom bidra till att lägga grunden till det livslånga lärandet. Elevhälsoportalen stödjer förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolemiljön. I portalen får förskolans personaltillgång till digitala verktyg och material för att stödja evidensbaserat hälsofrämjande arbete, och inspirera till utveckling.

Bra måltider i förskolan

Livsmedelsverkets råd vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna i förskolan, från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och förskollärare:

  • Uppdaterad: 8 juli 2024

  • Faktagranskad: 8 juli 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen