Till start

Vårdgivarguiden

Här finns information om övervikt och fetma för dig som arbetar med primärvårdsrehabilitering.

Primärvården har bred kontakt med sin befolkning och utgör därför i många fall första instans där övervikt och fetma samt ohälsosamma levnadsvanor uppmärksammas. Vid övervikt läggs fokus på levnadsvanor snarare än viktreduktion.

På primärvårdsrehabiliteringen kan du som arbetar som dietist och fysioterapeut erbjuda riktad patientutbildning vid övervikt om hälsosamma matvanor och vikthantering samt förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR.

Barn

Dietist och fysioterapeut är centrala professioner i behandlingen av obesitas/fetma hos barn. Dietist eller fysioterapeut kan ingå i tvärprofessionellt behandlingsteam gemensamt med Barn och ungdomsmedicinska mottagning (BUMM), och/eller erbjuda föräldrastöd i grupp eller enskilt. För det krävs särskild fortbildning som du hittar under rubriken Fortbildning. Utbildningen är även anpassad för arbetet med ohälsosamma levnadsvanor.

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

I det Regionala vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Rekommenderad åtgärd vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 år och 6-12 år:

 • Barn med fetma (Iso-BMI >30 vid 4 års ålder) remitteras till BUMM.
 • Vårdcentralen/husläkarmottagningen, barnavårdscentralen eller primärvårdsrehabiliteringen i samverkan med elevhälsan, kan erbjuda familjer stöd
 • Det finns inga specifika vårdgivare inom regionens sekundärvård som erbjuder familjestödsprogram, för vidare hänvisning
 • Kan ges individuellt eller i grupp
 • Utgångspunkter för stödet, förutom relevanta ämneskunskaper, är att:
  • Ha fokus på hela familjen
  • Inkludera olika komponenter som samtal, information och praktiska övningar kring att stödja föräldrar i att använda positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av levnadsvanor hos barn.*
 • Åtgärden är strukturerad och teoribaserad. Det kan till exempel innebära att:
  • Arbeta med motiverande strategier
  • Uppmana familjen att sätta upp mål för sin förändring
  • Främja en tydlig och vägledande föräldrastil
  • Föräldern fungerar som en förebild
 • Använd KVÅ-kod QV013

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

I vårdprogrammet utgör primärvården basen för behandling av fetma och den grundläggande utredningen i samverkan med primärvårdsrehabiliteringen. Patient med BMI över 30 med önskan om viktreduktionsbehandling behandlas i samverkan mellan husläkarmottagning och dietist, beroende på vilka resurser för strukturerat behandlingsprogram i grupp eller enskilt som finns på respektive enhet. Förskrivning av fetmaläkemedel och långtidsuppföljning efter fetmakirurgi med uppföljning av substitutionsbehandling och följdsjukdomar ska ske i primärvården.

Patient med selektivt ätande, allergier och intoleranser kan behöva stöd av dietist även om viktreduktionsbehandling ges hos t ex distriktssköterska. Fysioterapeuter kan vara en viktig resurs för att stödja patienter med fetma och andra sjukdomar i rörelseapparaten till att öka sin fysiska aktivitet. Styrke- och balansträning är av stort värde för äldre med fetma.

Remittera

Primärvården kan om patienten efter ett års aktiva behandlingsinsatser inte uppnått en signifikant förbättring av levnadsvanor och har stadigvarande BMI högre än 35, remittera till Överviktscentrum, direkt till kirurgisk klinik och i enstaka fall behövs remiss till ätstörningsenhet. Vid BMI över 45 eller om patienten av andra skäl bedöms vara i behov av behandling på specialistklinik kan remiss ske tidigare.

Unga vuxna 16 till 25 år kan remitteras direkt till Överviktscentrum om BMI är högre än 35 eller om BMI är högre än 30 och patienten har viktrelaterad ohälsa. Remiss med frågeställning kirurgisk behandling ska också riktas till Överviktscentrum för unga vuxna.

Mödravård

Mödravården har program för gravida kvinnor med BMI över 30. Samverkan rekommenderas med primärvårdsrehabiliteringen. Remiss till fysioterapeut för fysisk aktivitet, helst i bassäng. Remiss till dietist för kompletterande kostgenomgång med särskild fokus på nutrition tidigt i graviditeten. Enstaka patienter som har kostrestriktioner eller malabsorption behöver mer omfattande insatser från dietist, oavsett kroppsvikt. Sund start är en eHälsa-utbildning som stöd för den gravida med övervikt eller fetma.

Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Personcentrerat förhållningssätt

Den som vill minska i vikt måste förändra sina levnadsvanor. Ett personcentrerat förhållningssätt är en förutsättning för förändring. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen.

Läs mer om samtalets betydelse och om Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, som skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma:

Stöd och material

Det finns broschyrer, affischer, material etc som stöd för arbetet med matvanor och fysisk aktivitet som du hittar här:

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Fortbildning

Behandling av barn och ungdomar med obesitas

En utbildning för den som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Utbildningen pågår under två dagar och har fokus på tillämpning av det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016. Utbildningen tar upp; medicinska aspekter på övervikt och obesitas; behandling; evidens och beprövad erfarenhet; kulturella aspekter; barn med särskilda behov; kostrekommendationer; betydelsen av fysisk aktivitet samt samtal med barn och föräldrar. Utbildningen är obligatorisk för BUMM-enheter med Tilläggsuppdrag behandling av barn och ungdom med obesitas. Ett viktigt fokus är teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Kursen ger behörighet i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Föräldraprogrammet Mer och Mindre (MoM) – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

Utbildning i att hålla föräldragrupper med fokus på att lära ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar.

Certifierad gruppledare. För att bli certifierad i att hålla MoM föräldragrupper behöver deltagaren utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar deltagaren inspelade filmer från 10 gruppträffar. Total tid för handledning, inspelning etc skattas till ca 2 timmar per vecka under 10 veckor.

Läs mer om kurserna här:

 • Uppdaterad: 18 februari 2021

 • Faktagranskad: 18 februari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen