Till start

Vårdgivarguiden

Primärvården har bred kontakt med sin befolkning och utgör därför i många fall första instans där övervikt och obesitas samt ohälsosamma levnadsvanor uppmärksammas. Vid övervikt läggs fokus på levnadsvanor snarare än viktreduktion.

På primärvårdsrehabiliteringen kan du som arbetar som dietist och fysioterapeut erbjuda riktad patientutbildning vid övervikt om hälsosamma matvanor och vikthantering samt förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR.

I primärvårdsrehabiliteringens basuppdrag ingår bland annat att:

  • att tillhandahålla strukturerat omhändertagande av barn och ungdomar med obesitas enligt gällande nationella riktlinjer. Barn och ungdomar som deltar i behandling för obesitas ska ha läkarkontakt vid BUMM eller motsvarande.
  • förebygga, utreda, bedöma och behandla samt utvärdera kost- och nutritionsrelaterade medicinska problem, symptom och sjukdomar för enskilda individer.
  • som en integrerad del i den ordinarie verksamheten, uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge enkla råd, samt vid fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor genomföra rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Vid behov av vidare insatser ska vårdgivaren hänvisa till relevant aktör. Se Region Stockholms Vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor.  
  • använda Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som behandlingsalternativ för att förebygga och behandla sjukdom enligt gällande riktlinjer och när det är lämpligt, förskriva Fysisk aktivitet på Recept (FaR).
  • Följa Nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

Här finns information och stöd för dig som träffar patienter som behöver ändra sina levnadsvanor.

Familjestödsprogram vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

I nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram – ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor. Det ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. I vissa fall när det stödet inte räcker även inom primärvårdsrehabilitering (PVR) och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Stödet anpassas efter familjens förutsättningar och behov. Åtgärden kräver särskild kompetens. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri utbildning.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor.

  • Uppdaterad: 3 juli 2023

  • Faktagranskad: 3 juli 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen