Till start

Vårdgivarguiden

Ungefär vart femte skolbarn i Sverige har i dag övervikt eller obesitas, vilket leder till både fysisk och psykisk ohälsa på kort och lång sikt. I Stockholms län kan man se stora socioekonomiska skillnader i förekomst av övervikt och obesitas, med högst andel i grupper med kort utbildning och låg inkomst. Obehandlad obesitas i barndomen leder med stor sannolikhet vidare till ohälsa i vuxenlivet, och behandling är effektivare ju tidigare den sätts in. Det är därför viktigt att tidigt ge stöd till barn och ungdomar som utvecklar övervikt. Det krävs förändrade levnadsvanor med mindre energi i maten och mer fysisk aktivitet, mindre stillasittande för att övervikt och obesitas ska minska. Det har emellertid större effekt att minska energiintaget än att öka den fysiska aktiviteten, även om ökad fysisk aktivitet är positivt för hälsan.

Elevhälsan har en central roll i arbetet med att förebygga övervikt och obesitas, både genom sin hälsokompetens och genom uppgiften att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Samverkan mellan familjen och olika instanser (till exempel vården, förskola, skola, särskola, fritidshem, idrottsföreningar, socialtjänst och BUP) som finns i nätverket kring ett barn med svår övervikt eller obesitas är ofta nyckeln till framgång.

Skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete

Skolinspektionen har tidigare gjort bedömningen att det finns brister när det gäller tillgång till en samlad elevhälsa som samarbetar kontinuerligt med övrig personal i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete, eller i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet ska vara evidensbaserat och omfatta insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. En förutsättning för detta är att skolledning, elevhälsa eller lärare får information om effektiva metoder och att de arbetar tillsammans i dessa frågor.

Skillnaderna i länet är stora när det gäller levnadsvanor, övervikt och obesitas. Statistik för andelen 4-åringar med övervikt och obesitas, uppdateras årligen. De regionala skillnaderna i övervikt och obesitas hos 4-åringar följer i stort skillnaderna för äldre barn.

Elevhälsoportalen skola

Elevhälsoportalen ger stöd till ett systematiskt kvalitetsarbete kring att främja hälsa och därmed förebygga ohälsa. Elevhälsoportalen är ett kostnadsfritt stöd för skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I Socialstyrelsens och Skolverkets "Vägledning för elevhälsan" betonas att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet ska dessutom vara evidensbaserat och omfatta insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Elevhälsoportalen skola är utformad för att stödja detta arbete.

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Matvanor

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan och skolmåltider är ett självklart sätt att främja hälsosamma matvanor. Även om svenska barn generellt har bra matvanor behöver många barn öka intaget av fullkorn, minska konsumtionen av sötsaker, äter mer frukt, grönsaker och nyttiga fetter.

Läs mer om hur skolans måltider kostnadsfritt kan kvalitetssäkras:

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. För de barn och ungdomar som inte rör sig tillräckligt på en hälsofrämjande nivå, är skolan en viktig arena där den fysiska aktiviteten kan ökas. Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar leder till betydelsefulla hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan.

Fysisk aktivitet

Alla barn och ungdomar, 6–17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

Metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. FaR kan förskrivas till barn 6 år och äldre.

Hitta en fysisk aktivitet som passar dig 

Vårdens stöd vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

I nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram - ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor. Det ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. I vissa fall när det stödet inte räcker även inom primärvårdsrehabilitering (PVR) och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Stödet anpassas efter familjens förutsättningar och behov. Åtgärden kräver särskild kompetens. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri utbildning.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 27 juni 2023

  • Faktagranskad: 27 juni 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen