Till start

Vårdgivarguiden

Tandvården möter både barn, ungdomar och vuxna som har ohälsosamma matvanor eller är överviktiga. Tandvården behöver satsa mer på att förebygga munsjukdomar, och stödja patienter med ohälsosamma matvanor. Patienter med hög risk för dålig munhälsa bör också undersökas oftare än patienter med låg risk. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för tandvård.

Barns tandhälsa och övervikt skiljer sig i länet

Särskilda insatser görs i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar för att utjämna de olikheter som finns i tandhälsa mellan olika delar av länet.

På Folkhälsokollen redovisas statistik på kommun- och stadsdelsnivå för andelen 3-åringar utan kariesskadade tänder och 4-åringar med övervikt och obesitas. De kommuner och stadsdelar som har barn med högst andel karies är i hög grad de som har högst andel 4-åringar med fetma. Jämför på Folkhälsokollen genom att välja indikator Barn – Kariesfria 3-åringar och Barn och obesitas 4-åringar.

Föräldrastödsprogram vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet

I nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram - ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor. Det ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. I vissa fall när det stödet inte räcker även inom primärvårdsrehabilitering (PVR) och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Stödet anpassas efter familjens förutsättningar och behov. Åtgärden kräver särskild kompetens. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri utbildning.

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor.

Vårdnivå och remissrutiner – barn och ungdomar 

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen