Till start

Vårdgivarguiden

Här finns information om övervikt och fetma för dig som arbetar på vårdcentral.

Vårdcentralen central för att uppmärksamma, informera och ge patienterna stöd vid övervikt och fetma. Det kan ske genom att motivera patienterna till förändring, eller ge stöd vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Vårdcentralen behöver uppmärksamma övervikt och fetma hos alla grupper i befolkningen. Det innebär i praktiken att välkomna dialog och inleda samtal om övervikt och fetma med såväl barnfamiljer, som ungdomar som personer med intellektuell funktionsnedsättning med flera.

Vårdcentralen har också en viktig roll i uppföljningen efter överviktsoperation. Patienter som genomgått operation behöver livslång uppföljning och kallas årligen.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

All personal bör involveras

Involvera gärna hela personalstyrkan från att patienten möts i receptionen till efter patientens besök. Övervikt och fetma är ofta stigmatiserande och kopplat till skam och skuld. Det är viktigt att skapa en positiv attityd till förebyggande arbete, och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och livssituation.

Många patienter är besvikna

Många med övervikt och fetma kan berätta om hur de får oönskade kommentarer om sin vikt eller utsätts för trakasserier och hur de undviker aktiviteter där deras vikt skulle vara ett hinder eller tänkbart samtalsämne. Många känner en besvikelse eller misstro mot sjukvårdens förmåga att förstå och hjälpa. Den psykologiska belastningen av övervikt och fetma kan förvärra patientens situation ytterligare.

Som behandlare bör du vara medveten om att många patienter bär på starka skamkänslor men inte förutsätta att det är så. Många personer med övervikt eller fetma mår bra, är vältränade och äter hälsosamt.

Hälso- och sjukvårdens roll för personer som vill minska i vikt

Hälso- och sjukvårdens roll för olika patienter, med förslag på kontaktfrekvens.
Patienten Hälso- och sjukvårdens roll Förslag på frekvens av kontakt
Viktarbete på egen hand På samhällsnivå tillhandahålla god information t.ex. via 1177, möjliggöra vägning vid mottagningar, sprida samhällsinformation, rekommendera bra egenstöd som appar. Motivera patienten till fortsatt förändringsarbete genom att stötta och uppmuntra vid andra vårdkontakter. Tillhandahålla information om andra aktörer, t.ex. gym. 0
Viktarbete med lite hjälp Kontakt hos primär vårdgivare, dietistkontakt, eventuell kontakt för träning, eventuell provtagning. Kvalificerat rådgivande samtal. 4–6/år
Viktarbete med utökat stöd Kontakt hos vårdvigare med team inklusive dietist och träningskontakt, eventuell primärvårdsrehab, eventuell öppenvårdspsykolog, samverkan med andra vårdgivare, eventuell provtagning, eventuellt läkemedel, eventuell gruppverksamhet. 4–20/år
Viktarbete på enhet specialiserad på fetmabehandling Teambaserad fetmaspecialistvård. Behandling med läkemedel, pulverdiet, träningsaktiviteter, psykologisk intervention, fetmakirurgi- Grupper. Provtagning och utredning av komplikationer. Samverkansinsatser med andra vårdgivare och instanser, t.ex. skola eller socialtjänst. 4–20/år

Källa: Regionalt vårdprogram övervikt och fetma, Region Stockholm.

Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Regionalt vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor

I det Regionala vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas åtgärden, familjestödsprogram, vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 och 6-12 år.

Rekommenderad åtgärd vid ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn 2-5 år och 6-12 år:

 • Barn med fetma (Iso-BMI >30 vid 4 års ålder) remitteras till BUMM.
 • Vårdcentralen/husläkarmottagningen, barnavårdscentralen eller primärvårdsrehabiliteringen i samverkan med elevhälsan, kan erbjuda familjer stöd
 • Det finns inga specifika vårdgivare inom regionens sekundärvård som erbjuder familjestödsprogram, för vidare hänvisning
 • Kan ges individuellt eller i grupp
 • Utgångspunkter för stödet, förutom relevanta ämneskunskaper, är att:
  • Ha fokus på hela familjen
  • Inkludera olika komponenter som samtal, information och praktiska övningar kring att stödja föräldrar i att använda positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av levnadsvanor hos barn.*
 • Åtgärden är strukturerad och teoribaserad. Det kan till exempel innebära att:
  • Arbeta med motiverande strategier
  • Uppmana familjen att sätta upp mål för sin förändring
  • Främja en tydlig och vägledande föräldrastil
  • Föräldern fungerar som en förebild
 • Använd KVÅ-kod QV013

Personcentrerat förhållningssätt

Den som vill minska i vikt måste förändra sina levnadsvanor. Ett personcentrerat förhållningssätt är en förutsättning för förändring. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen.

Läs mer om samtalets betydelse och om Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, som skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma här:

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Att förändra sina matvanor kan vara svårt. För att hitta de som behöver råd och stöd, är det är viktigt att du tar upp frågan om matvanor.  

Fysisk aktivitet

Rekommendationer för fysisk aktivitet som behandling vid övervikt och fetma.

Fysisk aktivitet på recept, FaR

FaR är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd. Läs mer FaR-certifierade aktivitetsarrangörer på webbplatsen:

Fysisk aktivitet på recept (FaR) till barn och ungdomar

FaR kan förskrivas till barn 6 år och äldre som inte är aktiva i nivå med grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet, och som utvecklat ohälsa eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil. FaR kan också komplettera eller ersätta annan behandling, till exempel läkemedel.

FaR kan användas som behandling till barn 6 år och äldre för diagnoserna astma, depression och övervikt/fetma.

Stöd och material

Det finns broschyrer, affischer (t ex sockeraffischen på flera språk), material etc som stöd för arbetet med matvanor och fysisk aktivitet här:

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Fortbildning

Behandling av barn och ungdomar med obesitas

En utbildning för den som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC, elevhälsa. Utbildningen pågår under två dagar och har fokus på tillämpning av det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016. Utbildningen tar upp; medicinska aspekter på övervikt och obesitas; behandling; evidens och beprövad erfarenhet; kulturella aspekter; barn med särskilda behov; kostrekommendationer; betydelsen av fysisk aktivitet samt samtal med barn och föräldrar.

Föräldraprogrammet Mer och Mindre (MoM) – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

Utbildning i att hålla föräldragrupper med fokus på att lära ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar.

Certifierad gruppledare. För att bli certifierad i att hålla MoM föräldragrupper behöver deltagaren utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar deltagaren inspelade filmer från 10 gruppträffar. Total tid för handledning, inspelning etc skattas till ca 2 timmar per vecka under 10 veckor.

Föräldrastöd husläkarmottagning/vårdcentral och elevhälsa

Akademisk primärvårdscentrum har under 2020 utvecklat en utbildning i föräldrastöd som särskilt anpassats till husläkarmottagningens/vårdcentralens kontext och förutsättningar. En central del är samverkan med elevhälsan. Utbildningen är ett kunskapsstöd i att möta familjer och barn 6-12 år, som har ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (oavsett viktstatus). Syftet med utbildningen är att stödja vårdpersonal att initiera samtal och att ge enkla råd. Vidare att vårdpersonal ska kunna välja emellan ett par strategier utifrån familjens behov och inte vara bundet till ett enskilt program, enskilt stöd eller i grupp. Utbildningen baseras på Socialstyrelsens beskrivning av familjestödsprogram i Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor och/eller familjestödsprogram som har haft påvisad effekt på viktstatus.

Första utbildningstillfället är pga av Covid-19 pandemin framflyttad och kommer erbjudas hösten 2021.

För mer information om utbildningen kontakta anna.bohlin@regionstockholm.se

Hitta och läs mer om kurserna här:

 • Uppdaterad: 18 februari 2021

 • Faktagranskad: 18 februari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen