Till start

Vårdgivarguiden

Hälsoeffekterna av att vara regelbundet fysiskt aktiv är väl belagda. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för övervikt och överviktsrelaterade sjukdomar liksom de flesta av våra stora folkhälsoproblem hos såväl vuxna som barn och ungdomar. Ökad fysisk aktivitet har en rad hälsoeffekter även utan viktnedgång.

Läs mer om fysisk aktivitet här:

FaR och FYSS

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stödja personer i kontakt med hälso- och sjukvården till ökad fysisk aktivitet. FYSS är en förkortning av Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, och är ett kunskapsstöd som används vid ordination av fysisk aktivitet.

Läs mer om FaR och FYSS här:

Evidensbaserade råd om fysisk aktivitet vid övervikt och fetma

FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är sjukvårdens evidensbaserade handbok inom området fysisk aktivitet. FYSS beskriver hur fysisk aktivitet har en naturlig plats vid såväl hälsofrämjande som sjukdomsförebyggande arbete, övervikt och fetma. Utgångspunkten vid primärprevention är att förhindra och skjuta upp insjuknande hos friska individer, det vill säga här att behålla vikten.

Den största riskfaktorn för att gå upp i vikt, är att man nyligen gått ner i vikt. Att hålla vikten efter viktnedgång är ofta en större utmaning än att gå ner i vikt. Flera metaanalyser har visat att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla den lägre vikten på lång sikt.

Läs mer om rekommendationerna här:

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma – fysisk aktivitet

Vårdpersonal har en viktig, men inte helt enkel uppgift att ge korrekt information och vägledning till patienter när det gäller fysisk aktivitet. Vid vissa tillstånd har fysisk aktivitet en ännu viktigare roll i behandlingen, det gäller: för vidmakthållande av viktminskning, för barn och ungdomar, för gravida och för äldre. Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma. Giltighetstiden för vårdprogrammet har förlängts till 31 augusti 2021.

Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma

Det regionala vårdprogrammet är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet vid behandling av övervikt och fetma.

  • Uppdaterad: 18 februari 2021

  • Faktagranskad: 18 februari 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen