Till start

Vårdgivarguiden

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl.

Det regionala vårdprogrammet innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vårdprogrammet ger också konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

Vårdprogrammets giltighetstid är förlängt till 31 december 2022.

Nationella riktlinjer och vård vid obesitas

Socialstyrelsen publicerade under våren 2022 nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Enligt myndigheten behövs mer kunskap och mindre fördomar, för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. De nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas - Socialstyrelsens webbplats

  • Uppdaterad: 10 oktober 2022

  • Faktagranskad: 10 oktober 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen