Till start

Vårdgivarguiden

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och obesitas (även kallat fetma). Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och obesitas som kontaktat sjukvården av andra skäl.

Det regionala vårdprogrammet är inte längre giltigt men finns kvar som kunskapsstöd till dess att kunskapsstyrningen inom Region Stockholm har publicerat nya kunskapsstöd med utgångspunkt från nedan angivna nationella riktlinjer och vårdprogram.

Förtydligande

  • Barn och unga med isoBMI >30 ska remitteras till barn och ungdomsmedicinsk mottagning (LOV BUMM).
  • I basuppdraget för samtliga BUMM ingår att utföra läkarundersökningar samt behandlingsinsatser till barn och ungdomar med diagnostiserad obesitas (isoBMI >30) eller med övervikt och tillhörande särskilda riskfaktorer.
  • Barn och unga med övervikt ska i första hand vända sig till sin vårdcentral eller barnavårdscentral.
  • Barn och unga med ohälsosamma matvanor och/eller otillräcklig fysisk aktivitet, utan diagnostiserad obesitas, ska i första hand erbjudas behandlingsinsatser på vårdcentral och barnavårdscentral och när det inte är tillräckligt inom primärvårdsrehabilitering.

Nationella riktlinjer och vårdprogram för vård vid obesitas

  • Uppdaterad: 23 maj 2024

  • Faktagranskad: 23 maj 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen