Till start

Vårdgivarguiden

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl.

Det regionala vårdprogrammet innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vårdprogrammet ger också konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

Vårdprogrammets giltighetstid är förlängt till 31 augusti 2023.

Förtydligande

  • Barn och unga med isoBMI >30 ska remitteras till barn och ungdomsmedicinsk mottagning (LOV BUMM).
  • I basuppdraget för samtliga BUMM ingår att utföra läkarundersökningar samt behandlingsinsatser till barn och ungdomar med diagnostiserad obesitas (isoBMI >30) eller med övervikt och tillhörande särskilda riskfaktorer.
  • Barn och unga med övervikt ska i första hand vända sig till husläkarmottagning eller barnavårdscentral.
  • Barn och unga med ohälsosamma matvanor och/eller otillräcklig fysisk aktivitet, utan diagnostiserad obesitas, ska i första hand erbjudas behandlingsinsatser på husläkarmottagning och barnavårdscentral och när det inte är tillräckligt inom primärvårdsrehabilitering.

Nationella riktlinjer och vårdprogram för vård vid obesitas

  • Uppdaterad: 12 juni 2023

  • Faktagranskad: 12 juni 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen