Till start

Vårdgivarguiden

All hälso- och sjukvårdspersonal möter i sin vardag personer med övervikt och fetma. Patienter som aktivt söker hjälp för sin vikt behöver erbjudas behandling, men vårdgivare behöver också hitta framkomliga och respektfulla sätt att nå patienter med övervikt och fetma som kontaktat sjukvården av andra skäl. Patienter i alla åldrar och delar av vårt landsting har rätt till god vård och gott bemötande av kompetent personal.

Stockholms läns landsting har tagit fram två regionala vårdprogram som kan vara ett stöd för dig i ditt arbete. Båda vårdprogrammen ger vägledning och motivation i arbetet med hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, övervikt och fetma.

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Vårdprogrammet (2016) innehåller utförliga avsnitt om vårdgivares roller, arbetsfördelning och samverkan, remisskriterier och remissvägar. Frågor kring bemötande poängteras särskilt som en viktig del av framgångsrik behandling. Vårdprogrammet ger också konkret hjälp genom tabeller som förtydligar vårdstrukturer och vårdgivares inbördes samverkan och ansvarsområden. Innehållet baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta råd till alla som träffar barn, ungdomar och vuxna med övervikt och fetma.

Här kan du ladda ner och beställa vårdprogrammet:

Regionalt vårdprogram övervikt och fetma

Det regionala vårdprogrammet är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet vid behandling av övervikt och fetma.

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ

Handlingsprogrammet övervikt och fetma tar slut vid årsskiftet 2020.

Regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor

Vårdprogrammet (2015) utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna avser tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Programmet vänder sig till såväl öppen vård som sjukhusansluten vård och alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd till förändring av levnadsvanor. Vårdprogrammet rekommenderar ett personcentrerat förhållningssätt, samtal på olika nivåer och innehåller rikligt med hänvisningar till andra kunskapskällor gällande såväl levnadsvanor och hälsa, som metoder för att förändra levnadsvanor.

Här kan du ladda ner och beställa vårdprogrammet:

RVP hälsofrämjande

Film som snabbt sätter dig in i vårdprogrammets huvudområden:

Kontakt

  • Uppdaterad: 7 februari 2017
  • Faktagranskad: 2 juni 2017
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen