I Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ, är den övergripande visionen ”Trenden har vänt – övervikt och fetma minskar i länet”. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas och skillnaderna i övervikt och fetma mellan olika grupper ska minska. Läs mer om övergripande mål:

Uppföljning av mål för HPÖ år 2017

För att arbeta i visionens anda har förutom tre konkreta utfallsmål ytterligare process-, intentions- utfallsmål definierats som på olika sätt bidrar till att de övergripande målen uppnås. Läs mer om mål för år 2020 och måluppfyllelse år 2017:

Årsrapporter från delprojekt inom HPÖ

Delprojekt för metodutveckling och implementeringsstöd erhåller ekonomiskt stöd från handlingsprogrammet.

 

 Uppföljning av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013