Till start

Vårdgivarguiden

Start övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ. Gäller 2016-2020.

Stockholms läns landsting ska erbjuda länets invånare en god och jämlik vård och ge tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård. Inom ramen för detta arbete är Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020, HPÖ, ett prioriterat område.

Flera mål i handlingsprogrammet berör bara hälso- och sjukvården. Andra mål bygger på samverkan och utfallet mäter då andra aktörers verksamhet. Därför riktar sig HPÖ till tjänstemän, politiker och viktiga samverkansaktörer i länet. Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem som angår oss alla. Du kan göra skillnad!

Handlingsprogrammet ska inspirera och stödja aktörer i länet som är viktiga för att förebygga övervikt och fetma, såsom hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter, elevhälsan, företagshälsovård, patientorganisationer och idrottsföreningar med flera. Det är också viktigt att befolkningen i länet ska kunna dra nytta av handlingsprogrammet samt av den information och de stödverktyg som utvecklas inom ramen för programmet.

Tillsammans vänder vi trenden

Samverkan - en framgångsfaktor

Samverkan mellan olika aktörer i det omgivande samhället är viktig för att uppnå önskade effekter. I frågor som har betydelse för hälsa och sjukdom har landstinget ett särskilt stort ansvar att leda eller medverka i sådan samverkan.

Med samhällsplanering och andra generella åtgärder i den kommunala och regionala planeringen kan möjligheter till fysisk aktivitet påverkas, och därmed en hälsosam viktutveckling i befolkningen. Samverkan mellan aktörer på olika nivåer i samhället kan också bidra till att överbrygga sociala och geografiska skillnader i länet som bidrar till övervikt och fetma. Visionen i HPÖ syftar till att inspirera olika aktörer att med kraft verka för att vända en hotande utveckling av övervikt och fetma i länet.

Mål som många kan bidra till

I handlingsprogrammet finns ytterligare process-, intentions- och utfallsmål som på olika sätt bidrar till att visionen uppnås. Exempelvis ska kunskapen om levnadsvanornas betydelse för övervikt och fetma öka i befolkningen, sjukvården ska arbeta proaktivt med hälsofrämjande och bemöta personer utifrån deras önskan om och behov av stöd, och det omgivande samhället ska inspireras till att arbeta aktivt för en omgivning som stödjer fysisk aktivitet och goda matvanor.

Läs mer om mål och måluppfyllelse år 2017:

Fokus på prioriterade grupper

Prioriterade grupper i handlingsprogrammet är barn och ungdomar samt grupper med övervikt och fetma och särskilt behov av stöd som gravida, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsnedsättning. De prioriterade grupperna ska uppmärksammas i de tre strategierna hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandling, och vid genomförande av åtgärder. Ytterligare prioriteras tidigt insatta åtgärder och att minska skillnaderna i övervikt och fetma i länet.

Evidensöversikt

Befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma inom olika arenor/områden uppdateras kontinuerligt. Evidensöversikten omfattar olika åtgärder gällande att främja goda matvanor, främja fysisk aktivitet, minska stillasittande, förebygga övervikt/fetma och effekt på jämlikhet.

Anpassad information för olika aktörer

Specifik information och anpassade stöd och verktyg finns för olika aktörer med viktiga roller i arbetet med att minska övervikt och fetma. Gå till startsidan för handlingsprogrammet till rullistan "Stöd för aktörer", välj område utifrån ditt arbete.

Start digitalt HPÖ

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ. Gäller 2016-2020.

Kontakt för samverkan

Vill du veta mer om möjligheter till samverkan eller har du idéer kring samverkan? Välkommen att kontakta oss:

Funktionsbrevlåda hälsofrämjande arbete

Jenny Sydhoff | Programansvarig HPÖ och FaR, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen