Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandling av barn och ungdomar med obesitas

En utbildning för den som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Utbildningen pågår under två dagar och har fokus på tillämpning av det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016. Utbildningen tar upp; medicinska aspekter på övervikt och obesitas; behandling; evidens och beprövad erfarenhet; kulturella aspekter; barn med särskilda behov; kostrekommendationer; betydelsen av fysisk aktivitet samt samtal med barn och föräldrar. Utbildningen är obligatorisk för BUMM-enheter med Tilläggsuppdrag behandling av barn och ungdom med obesitas. Ett viktigt fokus är teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Kursen ger behörighet i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma

Föräldraprogrammet Mer och Mindre  – stöd vid övervikt och behandling av barnobesitas, barn 2-6 år

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

Föräldrastöd husläkarmottagning/vårdcentral och elevhälsa

Akademisk primärvårdscentrum har under 2020 utvecklat en utbildning i föräldrastöd som särskilt anpassats till husläkarmottagningens/vårdcentralens kontext och förutsättningar. En central del är samverkan med elevhälsan. Utbildningen är ett kunskapsstöd i att möta familjer och barn 6-12 år, som har ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (oavsett viktstatus). Syftet med utbildningen är att stödja vårdpersonal att initiera samtal och att ge enkla råd. Vidare att vårdpersonal ska kunna välja emellan ett par strategier utifrån familjens behov och inte vara bundet till ett enskilt program, enskilt stöd eller i grupp. Utbildningen baseras på Socialstyrelsens beskrivning av familjestödsprogram i Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor och/eller familjestödsprogram som har haft påvisad effekt på viktstatus.

Första utbildningstillfället är pga av Covid-19 pandemin framflyttad och kommer erbjudas hösten 2021. För mer information om utbildningen kontakta anna.bohlin@sll.se

Hitta och läs mer om kurserna här:

Sund start för gravida

Kursen Sund start syftar till att ge inspiration om hälsosamma levnadsvanor och vad den gravida behöver veta om vikt, mat och matvanor – och hur de påverkar henne och barnet i magen. Kursen vänder sig främst till den gravida som har övervikt eller fetma, men kan också användas av alla gravida som vill förbättra sina matvanor. Kursen är också ett stöd i arbete enligt riktlinjer för gravida med fetma. Kursen finns också på engelska och arabiska.

Sund start för gravida med fetma i SoB

Sund start för gravida med fetma i stöd - och behandlingsplattformen (SoB) är ett program som är under utveckling. Programmet kan vara ett komplement och för BMM och kvinnan att genomföra de extra besök som rekommenderade gravida med fetma.

För mer information, kontakta Maria Bramsgård på Transkulturellt Centrum:
maria.bramsgard@sll.se

Graviditet och fetma för vårdpersonal

Som stöd för arbetet finns en fortbildningskurs på Lärtorget. Syftet med utbildningen är att uppdatera kunskaperna om näringsriktig mat för att kunna stödja de gravida till goda matvanor.

Fler utbildningar

Här hittar du utbildningar om Levnadsvanor:

Här hittar du kurser, seminarier och fortbildning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

  • Uppdaterad: 16 maj 2022

  • Faktagranskad: 17 februari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen