Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandling av barn och ungdomar med obesitas

En utbildning för den som möter barn med obesitas i vården på BUMM, PVR, vårdcentral, BVC eller i elevhälsan. Utbildningen pågår under två dagar och har fokus på tillämpning av det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016. Utbildningen tar upp; medicinska aspekter på övervikt och obesitas; behandling; evidens och beprövad erfarenhet; kulturella aspekter; barn med särskilda behov; kostrekommendationer; betydelsen av fysisk aktivitet samt samtal med barn och föräldrar. Utbildningen är obligatorisk för BUMM-enheter med Tilläggsuppdrag behandling av barn och ungdom med obesitas. Ett viktigt fokus är teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Kursen ger behörighet i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma

Föräldraprogrammet Mer och Mindre (MoM) – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

Utbildning i att hålla föräldragrupper med fokus på att lära ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar.

Certifierad gruppledare. För att bli certifierad i att hålla MoM föräldragrupper behöver deltagaren utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar deltagaren inspelade filmer från 10 gruppträffar. Total tid för handledning, inspelning etc skattas till ca 2 timmar per vecka under 10 veckor

Föräldrastöd husläkarmottagning/vårdcentral och elevhälsa

Akademisk primärvårdscentrum har under 2020 utvecklat en utbildning i föräldrastöd som särskilt anpassats till husläkarmottagningens/vårdcentralens kontext och förutsättningar. En central del är samverkan med elevhälsan. Utbildningen är ett kunskapsstöd i att möta familjer och barn 6-12 år, som har ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet (oavsett viktstatus). Syftet med utbildningen är att stödja vårdpersonal att initiera samtal och att ge enkla råd. Vidare att vårdpersonal ska kunna välja emellan ett par strategier utifrån familjens behov och inte vara bundet till ett enskilt program, enskilt stöd eller i grupp. Utbildningen baseras på Socialstyrelsens beskrivning av familjestödsprogram i Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor och/eller familjestödsprogram som har haft påvisad effekt på viktstatus.

Första utbildningstillfället är pga av Covid-19 pandemin framflyttad och kommer erbjudas hösten 2021. För mer information om utbildningen kontakta anna.bohlin@sll.se

Hitta och läs mer om kurserna här:

Nätverksträff Obesitas Vuxna – Hur kan vi stötta och lära av varandra?

Att jobba med Obesitas är utmanande och spännande, var med och öka din egen och andras kunskap!

Obesitas i primärvården - fakta om sjukdomen, stigma och bemötande

Obesitas ökar i världen och Sverige. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Ofta kan man mer om dessa sjukdomar än om sjukdomen obesitas som självklart också bör bemötas och behandlas.

Sund start för gravida

Kursen Sund start syftar till att ge inspiration om hälsosamma levnadsvanor och vad den gravida behöver veta om vikt, mat och matvanor – och hur de påverkar henne och barnet i magen. Kursen vänder sig främst till den gravida som har övervikt eller fetma, men kan också användas av alla gravida som vill förbättra sina matvanor. Kursen är också ett stöd i arbete enligt riktlinjer för gravida med fetma. Kursen finns också på engelska och arabiska.

Sund start för gravida med fetma i SoB

Sund start för gravida med fetma i stöd - och behandlingsplattformen (SoB) är ett program som är under utveckling. Programmet kan vara ett komplement och för BMM och kvinnan att genomföra de extra besök som rekommenderade gravida med fetma.

För mer information, kontakta Maria Bramsgård på Transkulturellt Centrum:
maria.bramsgard@sll.se

Graviditet och fetma för vårdpersonal

Som stöd för arbetet finns en fortbildningskurs på Lärtorget. Syftet med utbildningen är att uppdatera kunskaperna om näringsriktig mat för att kunna stödja de gravida till goda matvanor.

Fler utbildningar

Här hittar du utbildningar om Levnadsvanor:

Utbildningar för hälso- och sjukvården

Här hittar du kurser, seminarier och fortbildning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

  • Uppdaterad: 8 mars 2021

  • Faktagranskad: 17 februari 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen