Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nationellt vårdprogram 2022 Ohälsosamma levnadsvanor - Prevention och behandling utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Programmet är framtaget av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Nationellt programområde levnadsvanor (NPO levnadsvanor) Sveriges regioner i samverkan. Vårdprogrammet är ett stöd i arbetet med att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor gällande tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Det nationella vårdprogrammet ersätter det regionala vårdprogrammet.

Det regionala vårdprogrammet kommer att ligga kvar under en övergångsperiod till dess relevanta dokument gällande levnadsvanor blivit genomgångna revidering utefter det nya vårdprogrammet.

Som stöd i ditt arbete finns här material som vänder sig både till personal och till patienter.

Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet med levnadsvanor

I juni 2018 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Dessa riktlinjer ersätter nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

  • Uppdaterad: 31 januari 2022

  • Faktagranskad: 20 september 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen