Till start

Vårdgivarguiden

Målet med smittskyddslagen

1 kap: Samhällets smittskydd skall, med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet, tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Det betyder att smittskydd är till för att skydda befolkningen mot smittsam sjukdom och att ge redan smittade personer stöd/erbjuda behandling.

Behandlande läkares skyldighet vid STI

Följande sjukdomar ingår i smittskyddslagen och kategoriseras som STI (sexually transmitted infections): klamydia, gonorré, hiv, syfilis och hepatit B. Om en behandlande läkare misstänker att patient är smittad av någon av dessa sjukdomar så måste läkaren enligt smittskyddslagen: genomföra undersökning,ta prov för att fastställa smittspårningspliktig STI och ge förhållningsregler. Om patienten är bekräftat smittad (positivt prov/mikroskopi eller annat) ska behandlande läkare – beroende på sjukdom – erbjuda behandlingoch smittspåra. Vid vissa sjukdomar ska patienten remitteras till specialistmottagning.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Obs! Generellt gäller att prov alltid ska tas innan eventuell behandling ges!

Klinisk smittskyddsanmälan

Konstaterade fall av följande STI-sjukdomar ska anmälas till smittskyddsläkare (så kallad smittskyddsanmälan) via SmiNet:

 • klamydia
 • gonorré
 • syfilis
 • hiv/aids

Dessa infektioner anmäls med rikskod (födelseår + fyra sista siffrorna i personnumret, exempelvis 1980-1234)

Anmälan

Här hittar du information om anmälningar enligt smittskyddslagen.

Tänk på att även nedanstående sjukdomar kan vara sexuellt överförbara och fall ska  anmälas som ovan, men med fullständigt personnummer:

 • hepatit B
 • hepatit C

Kostnadsfrihet

Om en patient söker för misstanke om anmälningspliktig STI ska undersökning, provtagning och eventuell behandling/uppföljning vara kostnadsfri för patienten. Misstanke kan exempelvis betyda att patienten har haft sexuellt umgänge (både skyddat och oskyddat) eller har fått ett partnerbrev med uppmaning att provta sig.

Informera patienten

Informera om infektionen, smittsamhet och ge praktiska råd (så kallade förhållningsregler, se nedan) för att förhindra fortsatt spridning. Förhållningsregler ska ges både i samband med provtagning och vid eventuellt positivt prov.

Skriftlig patientinformation (smittskyddsblad) på olika språk finns här:

Smittskyddsblad

Patient- och läkarinformation för sjukdomar som lyder under smittskyddslagen.

Förhållningsregler

Förhållningsreglerna ska ges muntligt och skriftligt så snart det är möjligt, samt skrivas in i journalen. Behandlande läkare ska så långt det är rimligt se till att förhållningsreglerna följs.

I smittskyddslagen regleras förhållningsreglerna i åtta punkter, varav tre kan vara aktuella vid anmälningspliktig STI-infektion. Dessa tre är:

Punkt 5: Skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap.

Punkt 6: Skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning.

Punkt 8: Skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare.

Om patienten begär det, ska smittskyddsläkaren ompröva beslutet om förhållningsregler.

Smittspårning

Behandlande läkare är alltid ansvarig för att smittspårning utförs. Enligt smittskyddslagen kan smittspårningen överlämnas av behandlande läkare till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens, till exempel kurator, barnmorska eller sjuksköterska. Om patienten remitteras till specialistmottagning så görs smittspårningen vanligtvis där.

Sekretess

Absolut sekretess råder, vilket är grunden för ett gott samarbete mellan patienten och den som utför smittspårningen. Det är dock viktigt att informera patienten om att sekretessen kan brytas mot smittskyddsläkaren om patienten inte följer givna förhållningsregler.

Invånarens skyldigheter

Den som vet, eller har anledning att misstänka, att hen bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att:

 • söka läkare
 • låta sig undersökas och provtas
 • vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk
 • följa förhållningsregler
 • medverka i smittspårningen
 • informera om sin sjukdom i vissa fall

Patientens rättigheter:

 • att få gratis undersökning och behandling/uppföljning inklusive läkemedel
 • att få information om sjukdomens art
 • att patientens identitet är alltid skyddad vid smittskyddsanmälan för positivt provsvar samt - vid smittspårning - gentemot uppgivna partners
 • patienten har rätt att få meddelade förhållningsregler prövade av smittskyddsläkaren
 • anonym provtagning är endast möjlig vid hiv-test
 • rätt till råd och stöd enligt Smittskyddslagen kap 4:1
 • Uppdaterad: 30 november 2020

 • Faktagranskad: 9 augusti 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Rebecka Vyth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen