Till start

Vårdgivarguiden

Syftet med smittspårning är att:

 • minska och begränsa smittspridningen i samhället
 • förhindra komplikationer till följd av obehandlad smittspårningspliktig STI

OBS! Fall av gonorré, syfilis, hiv och hepatit B ska behandlas och följas upp på specialistmottagning, enligt information på Smittskydd Stockholm:

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Smittspårning av patient med smittspårningspliktig STI måste göras av behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild smittspårningskompetens*.

Patienten är enligt smittskyddslagen skyldig att lämna de upplysningar hen kan lämna. Smittspårningen ska genomföras så fort som möjligt efter konstaterad sjukdom
(smittspårning kan i vissa fall göras innan provsvar kommer, men är provet sedan negativt ska smittspårningshandlingarna förstöras.)

*Särskild kompetens fås genom att genomgå en särskild utbildning i STI-smittspårning (arrangeras av Smittskydd Stockholm).

Smittspårning i korthet – gäller huvudsakligen klamydia

 

 • ha samtalet med patienten i enrum, eventuell partner ska inte vara med. Det är absolut olämpligt att använda partner eller anhörig som tolk vid smittspårning.
 • fråga patienten om personer som kan ha utsatts för smitta 12 månader bakåt i tiden, alternativt från och med när patienten senast lämnat prov. Inkludera även eventuella kontakter som kan ha utsatts för smitta efter att behandling påbörjats.
 • anmana uppgivna kontakter till provtagning via brev eller telefon, och följ upp att de blivit provtagna.
 • anmäl till Smittskydd Stockholm om uppgivna kontakter som ska lämna prov inte kan identifieras, inte svarar, eller inte vill samarbeta (se dokument Paragrafanmälan av person som ska lämna prov).
 • anmäl till Smittskydd Stockholm om patienten inte återkommer till mottagningen för behandling, smittspårning eller behandlande läkares önskan om kontrollprov (se dokument Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen).

Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré och syfilis)

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra.

Ett exempel på så kallat partnerbrev med svarstalong finns i bilaga 1a och 1b längre ned på sidan.

Dokumentation

Anteckningar om smittspårningsarbetet förs i separata smittspårningshandlingar (bilaga 2a och 2b). Anteckningar om partners namn får inte göras i indexpatientens journal. Koppling ska dock kunna göras mellan smittspårningshandlingarna och vilken indexpatient det gäller.

Smittspårningshandlingen ska innehålla:

 • indexpatientens identitet, adress, telefonnummer
 • vilken sjukdom det gäller
 • noggranna uppgifter om kontakterna/partner. OBS den information som indexpatienten uppger, ska skrivas separat i dokumentet. Den information som smittspåraren sedan hittar vid identitetssökning ska skrivas efter informationen som indexpatienten har lämnat.
 • datum för respektive sexuell kontakt
 • när och hur kontakten underrättats
 • om någon kontakt har anmälts till smittskyddsläkaren (och i så fall vilken)
 • när och anledning till att respektive kontakt har avslutats.

Smittspårningshandlingarna ska förvaras på smittspårande mottagning och sparas i minst tre år.

Fallanmälan/smittskyddsanmälan

Provtagande/behandlande enhet ska göra fallanmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm. Scannad kopia ska finnas i patientens journal (eller papperskopia av anmälan som förvaras i brandsäkert skåp). Skriv i journalen vilket datum som smittspårningen är påbörjad och avslutad, samt namn på den som smittspårat.

Om smittspårningskompetens saknas på mottagningen

Smittspårning av klamydia kan remitteras till någon av mottagningarna som ingår i Vårdval Sexuell hälsa:

Remitterad smittspårning av klamydia

Att remittera smittspårning av klamydia är möjligt för husläkarmottagningar, BMM, närakuter, akutmottagningar och gynmottagningar.

Observera att den egna mottagningen fortfarande ansvarar för att informera patienten, erbjuda/ordinera behandling, ge förhållningsregler och göra smittskyddsanmälan. 

 • Uppdaterad: 1 december 2020

 • Faktagranskad: 20 september 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Rebecka Vyth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen