Till start

Vårdgivarguiden

Bakteriell vaginos - BV

Bakteriell vaginos kallas det tillstånd där den normala och skyddande floran av laktobaciller i slidan är reducerad och ersatt med en blandflora av anaeroba bakterier, t.ex. Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Mobiluncus, Bacteroides och kocker. De anaeroba bakteriernas metabolism ger upphov till en alkalisk miljö, vari flyktiga syror och aminer, som ger en illaluktande flytning bildas.

Bakteriell vaginos betraktas inte som en ren STI.  Det är fortfarande oklart varför vissa kvinnor drabbas oftare än andra. Manlig partner kan få övergående uretritsymptom. Kvinnlig partner kan också ha en bakteriell vaginos.

Symtom

Symtomen utgörs av måttligt till kraftigt ökad, ofta tunn, flytning. Dålig lukt från flytningen uppstår ffa när pH höjs som tex efter penetration med utlösning eller under menstruation. Objektivt finner man en vidhäftande, gråvit till gul flytning i slidan, ofta något skummig med normala slemhinnor.

Bakteriell vaginos kan bidra till komplikationer ffa finns risk för uppåtstigande infektion då cervixbarriären bryts som vid vaginala ingrepp (abort/spiralinsättning) eller efter hysterektomi. Vid graviditet ses ökad risk för prematur förlossning.

Diagnostik

För att ställa diagnosen BV krävs minst 3 utav 4 nedan kriterier.

  • Clue cells.  I wet smear (våtutstryk från vaginalsekret) ses flera epitelceller täckta av bakterier i sådan mängd att epitelcellerna ser gryniga ut och har utsuddade cellgränser (cluecells).
  • pH > 4,5
  • Positiv Amin/snifftest.  Vaginalsekret blandas med 10-20 % Kaliumhydroxid (KOH) så pH höjs. Vid testet frisätts eventuella aminer och de frisatta aminerna ger upphov till den karakteristiska lukten som kan liknas vid rutten fisk.
  • Homogen grågul flytning.

OBS: Var frikostig med STI-prover! BV kan vara enda symtomet på en STI.

Behandling

Behandling ges i första hand med lokala beredningar (vagitorier, gel eller kräm)  av antibiotika, klindamycin eller metronidazol tex Dalacin vagitorer 100 mg 1 till natten i tre dagar eller Metronidazol vaginalgel 7.5mg/g 5gx1till natten i 5 dagar. Ett annat alternativ är dekvalinium, Donaxyl vaginaltabletter 10mg till natten i sex dagar. Det är ett antibakteriellt och antiseptiskt medel med mindre risk för resistensutveckling än vad antibiotikan har. Alternativ behandling är tablettbehandling med Metronidazol, ex Flagyltabletter 400 mg x 2 i 7 dagar.

OBS! Kom ihåg att varna för alkohol i samband med metronidazol-tablett behandling (antabusliknande effekt). Patient med symptom behandlas alltid.

Ibland kan kvinnan ha haft sin flytning så länge att hon uppfattar en ökad, illaluktande flytning som normal. Vid recidiverande besvär kan det vara mest effektivt att kombinera behandlingar och/ eller ge profylaktisk behandling efter varje menstruation under några månader. Undersökning och partnerbehandling kan övervägas vid upprepade recidiv, speciellt om kvinnlig partner. Kvinnor, som har en anamnes på candida, kan få svamprecidiv i samband med behandling. Profylaktisk candida behandling kan vid dessa fall övervägas.

Candidainfektion

Candidainfektion i slidan orsakas av överväxt av jästsvamp, framför allt Candida albicans. Denna mikroorganism förekommer normalt i liten mängd hos många kvinnor. Predisponerande faktorer för symtomgivande infektion är bland annat antibiotikabehandling, diabetes, graviditet och nedsatt immunförsvar. Överdriven tvättning kan försämra en etablerad infektion.

Symtom

De vanligaste subjektiva symtomen vid candida är klåda vanligen av en svidande och brännande karaktär och samlagssmärtor. Vid undersökning ses ofta vit flockig flytning, rodnade slemhinnor, svullnad och sprickbildningar. Vid återkommande svampinfektioner kan den kliniska bilden vara mer oklar.

Diagnos

Diagnos vid candidainfektion kan ställas genom mikroskopering av utstryk av vaginalsekret vid ffa ett enstaka akut skov. Det är svårare att sätta diagnos via mikroskopi vid återkommande skov. Bäst kan svamphyfer ses i faskontrastmikroskop 100 - 400 gånger förstoring då vaginalsekret blandas med en droppe kaliumhydroxid. Candidaodling kan vara av värde om det är svårt att få en diagnos via mikroskopi. Odlingen kan också vara av värde för resistensbestämning.

Behandling

Behandling ges endast om patienten har symtom och då med antimykotiskt vagitorium (tex vagitorium Clotrimazol 200mg x1 i 3 dagar alt. 500mg som engångsdos eller Ekonazol 150mg x1 i 3 dagar)

Vid tecken på inflammation i vulva kan kräm (hydrokortison och micanazol) läggas till.

Peroral behandling med i första hand tablett Flukonazol bör i regel förbehållas kvinnor med recidiverande candidiasis efter påvisad candida. Denna terapi kan även övervägas som förstahandsalternativ vid uttalad infektion. Vid kroniskt recidiverande candidainfektion bör patienten remitteras till gynekologmottagning/STI-mottagning för bedömning.

Vid svåra genitala candidainfektioner överväg hivtest och test för u-glukos.

Trichomonasinfektion

Trichomonas, som är en ovanlig infektion i Sverige idag, diagnostiseras i första hand via wet smear, där man ser rörliga mikroorganismer så kallade protozoer och en ökning av vita blodkroppar. pH är > 4,5. Odling kan tas från urethra och eller vagina.  Infektionen är sexuellt överförbar och kan även överföras till barn vid förlossning. Inkubationstiden varierar från några dygn upp till några veckor.

Hos kvinnor ses symtom i form av skummig gulgrön flytning, ibland miktionsveda och/ eller klåda. Vid undersökning noteras ofta lättblödande vaginalslemhinna.

Män kan få en lättare uretit.

Infektionen behandlas alltid oavsett eventuell symptomfrihet med 2 g (4 tabletter a 500mg) metronidazol som engångsdos alternativt uppdelat i två doser om 2 tabletter a 500mg med 12 timmars intervall.

OBS! Kom ihåg att varna för alkohol i samband med metronidazol

behandling (antabusliknande effekt).

Aktuell partner undersöks och behandlas. Patient och partner bör även undersökas med avseende på eventuell annan STI.

  • Uppdaterad: 14 juni 2019

  • Faktagranskad: 14 juni 2019

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Veronica Widén Karlsson, Överläkare, Södersjukhuset