Brödsmule-navigation

En brukare ska under loppet av ett år inte behöva betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel. Frikort för hjälpmedel börjar gälla när kostnaderna för hjälpmedel överstiger 2000 kr/12-månadersperiod.

En brukare kan välja att få avgiftsbeloppet inskrivet i sitt högkostnadskort när betalning skett alternativt själv spara kvitton för att få frikort utfärdat. Högkostnadsskyddet omfattar alla avgifter – utom avgifter för ortopediska skor, tyngdtäcke, utbyte av andningsmask och andra avgiftsbelagda tillbehör/reservdelar.

För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.

Avgifter

Hjälpmedel Avgift Högkostnadsskydd
Enkla bashjälpmedel vid korttidsförskrivning

100 kr/hjälpmedel/3 månader

Ingår i högkostnadsskyddet
Övriga hjälpmedel vid korttidsförskrivning Pris enligt fastställd prislista: Avgifter vid korttidsförskrivning Ingår i högkostnadsskyddet
Tyngdtäcke 600 kr/tyngdtäcke  
Hörapparater
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
600 kr/förskrivnings-tillfälle Ingår i högkostnadsskyddet
Ortopediska skor, vuxna 1000 kr/par  
Ortopediska skor, barn under 18 år 500 kr/par  
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad 
i max 6 mån
Ingår i högkostnadsskyddet
Hyresavgift för CPAP/Bilevelutrustning.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år
100 kr/kalendermånad Ingår i högkostnadsskyddet
Kontaktlinser och glasögon för afaki.
Avgiftsbefrielse för barn under 8 år
1000 kr/12-månadersperiod Ingår i högkostnadsskyddet

Kontaktlinser som förskrivs vid specialistklinik.
Avgiftsbefrielse för barn under 18 år

1000 kr/12-
månadersperiod
Ingår i högkostnadsskyddet