Brödsmule-navigation

Uppdraget omfattar livsmedel för speciella näringsändamål (kosttillägg, sondnäring och glutenfria produkter) samt förbrukningsmaterial (aggregat med mera) som förskrivs vid långvarigt sjukdomstillstånd till brukare mellan 0-15 år som bor med vårdnadshavare eller i kommunens LSS-boende. Förskrivningen regleras av Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner och Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel samt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner.

Diagnoser som omfattas är bland annat: chrons sjukdom, ulcerös colit, fenylketonurin, galaktosemi, celiaki, kort tunntarm, kronisk njur- eller leverinsufficiens, nefrotiskt syndrom eller andra sjukdomar och tillstånd som ger malabsorbtion, malnutrition och metaboliska sjukdomar.

Inför övergången justerar och förtydligar hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdraget. De stora förändringarna är att förskrivning kan göras av både dietist och läkare, att förskrivningarna ska göras i Beställningsportalen och att produkterna levereras hem till brukaren.

Nya rutiner från 2020-09-01

Förskrivning

Dietist och läkare förskriver näringsprodukter efter att en utredning av näringsintaget gjorts och då bedömningen är att normalt kostintag inte uppfyller näringsbehovet. Innan förskrivning är aktuell ska normalkosten ses över, justeras och följas upp. Förskrivning av nutritionsprodukter får aldrig ersätta andra insatser.

Förskrivningen sker på samma sätt som för vuxna i Beställningsportalen från och med september 2020. Förskrivningen avser en månads behov och uttag kan ske upp till sex gånger per sex månader. Om behov kvarstår efter sex månader, ska ny bedömning, utredning och eventuell förskrivning göras.

Förändring för brukare

Brukarna får de förskrivna näringsprodukterna levererade till sitt hem (folkbokförd adress). Om brukaren så önskar kommer det också gå att själv hämta ut produkterna på utlämningsställe. För nytt uttag kan e-tjänsten på 1177 användas. De förskrivningar som utfärdats på livsmedelsanvisning eller i Mediq innan den 1 september 2020 fortsätter att gälla med oförändrade rutiner i maximalt ett år från förskrivningsdatumet.

Information om obligatorisk förskrivarutbildning för Beställningsportalen

Samtliga som ansöker om konto för förskrivning i Beställningsportalen måste genomgå Socialstyrelsens webbaserade kurs i förskrivningsprocessen.

Efter genomgången kurs kan man ansöka om konto i Beställningsportalen.

Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar.

Riktlinjer finns att läsa i Hjälpmedelsguiden

Vid frågor kontakta hjalpmedel.hsf@sll.se